ПЛАН ЗА ДЕЙНОСТТА НА КОМИСИЯТА ПО ЗАЕТОСТ ПРЕЗ 2012 ГОДИНА

ПЛАН

за дейността на Комисията по заетост към Областния съвет за развитие на област с административен център Перник през 2012г.

През 2012г. дейността на Комисията по заетост към Областния съвет за развитие на област с административен център Перник ще се извършва на основание чл.9 от Закона за насърчаване на заетостта, чл.6 от Правилника за неговото прилагане и Правилника за устройството и дейността й.

Цялостната дейност ще бъде насочена към определяне, организиране и контролиране провеждането на държавната политика по заетостта и обучението за придобиване на професионална квалификация на регионално равнище.

РЕДОВНИ ЗАСЕДАНИЯ:

№ на заседание

Основни теми

Срок на провеждане

1

1.Разглеждане и съгласуване на предложение на професиите, по които ще се извършва държавния план-прием в училищата от област Перник за учебната 2012/2013 година, в съответствие с чл.49, ал.7 от Правилника за прилагане на Закона за народната просвета

2.Обсъждане на Отчет за дейността на Комисията по заетост към Областния съвет за развитие на област с административен център Перник през 2011г.

3.Приемане на План за дейността на Комисията по заетост към Областния съвет за развитие на област с административен център Перник през 2012г.

М. януари

2

Разглеждане и оценяване на проекти на регионални програми за заетост, разработени в изпълнение на чл.31 от Закона за насърчаване на заетостта, за включване в НПДЗ-2013 година

М. септември

3

Анализ на реализирания държавен план – прием в училищата от област Перник

М. Октомври

4

Разглеждане и оценяване на проекти  по Националната програма „От социални помощи към осигуряване на заетост” – общополезни дейности за изпълнение през 2013 година

М. ноември

Настоящият план е приет с Решение № 3  от Протокол № 1/ 26.01.2012г. от заседание на Комисията по заетост към Областния съвет за развитие на област с административен център Перник.

Търсене
Приемен ден на областния управител
Електронна пощенска кутия
ТГС България - Сърбия
ТГС България - Сърбия