ОБЛАСТНА АДМИНИСТРАЦИЯ – ПЕРНИК КАНДИДАТСТВА С ПРОЕКТ ЗА РЕГИОНАЛНА ПРОГРАМА ЗА ЗАЕТОСТ

На заседанието на Комисията по заетост бе представен актуален анализ на  състоянието на пазара на труда в област Перник за периода януари- юни 2010г. Секретарят на комисията Катя Маркова подчерта, че за този период безработицата в област Перник намалява и в процентно отношение е по–ниска от средната за страната / 8,69% за областта  - 9,84%  за страната/. Тя посочи, че поради особености на икономическата ситуация в отделните общини, нивото на безработица варира. Най-висок е делът на хората без работа в община Трън – 25,8%.  

 Най-висок е процентът на безработните младежи до 29 г. и възрастните лица над 50 г. за областта, сочат анализите. Катя Маркова подчерта, че се запазва тенденцията за по-високия относителен дял на трудово неактивните хора без специалност /45,1%/.

 Комисията по заетост към Областния съвет за развитие разгледа и одобри  идейните предложения за Регионални програми за заетост за включване в Националния план за действие по заетостта за 2011г. на Областна администрация – Перник и на общините Радомир, Брезник и Ковачевци. Проектите ще бъдат разглеждани в Министерството на труда и социалната политика (МТСП).  

 Проектът на Областна администрация отчита реалната трудова ситуация в област Перник и цели да осигури работа и заетост на трайно безработни лица  - младежи до    29 г. и безработни лица над 55 г. Идейният проект е разработен за 10 месеца и предвижда наемане на 12 безработни от областта. 

Търсене
Приемен ден на областния управител
Електронна пощенска кутия