НА 12 ЮЛИ 2011 Г. ЩЕ СЕ ПРОВЕДЕ ЗАСЕДАНИЕ НА КОМИСИЯТА ПО ЗАЕТОСТ

Министерството на труда и социалната политика стартира процедура за разработване на Националния план за действие по заетостта 2012 г. в изпълнение на Закона за насърчаване на заетостта. В условията на икономическо възстановяване и с оглед постигане на целите на Стратегия „Европа 2020”, приоритетите на пазара на труда следва да бъдат актуализирани и да отговарят в най- пълна степен на потребностите на бизнеса, на икономически активните лица и на регионите.

При определяне на приоритетите в политиката по заетостта през 2012 г. важно място се отделя на отчитането на спецификата на местните пазари на труда и техния потенциал за развитие. За подкрепа на заетостта на местно равнище ключова роля има подобрената координация в политиките и укрепване на партньорствата. Усилията в тази насока ще се основават на развития през последните две години регионален подход при разработване и изпълнение на регионални програми.

Регионалните приоритети и действия следва да подкрепят постигането на основните национални приоритети.

В политиката по заетостта основните приоритети за 2012 г. са определени като :

• Осигуряване на по-висока заетост чрез бързо и ефективно устройване на работа на безработните, както на първичния пазар на труда, така и по програми и мерки, включително активиране на неактивните, в т.ч. обезкуражените лица;

• Повишаване на качеството на работната сила чрез придобиване на нова квалификация, повишаване на квалификацията и уменията на заетите и безработните;

• Развитие на социалния диалог.

В тази връзка, на 12.07.2011 година /вторник/ от 14.00 часа, в заседателната зала на Областна администрация - Перник, ще се проведе заседание на Комисията по заетост към Областния съвет за развитие при следния дневен ред:

1. Обсъждане и приемане на информация за приоритетите в политиката по заетостта на местно ниво с цел разработване на Националния план за действие по заетостта 2012 г.

Докладва: Дирекция „Бюро по труда Перник

Търсене
Приемен ден на областния управител
Електронна пощенска кутия
ТГС България - Сърбия
ТГС България - Сърбия