ЗАСЕДАНИЕ НА КОМИСИЯТА ПО ЗАЕТОСТ ОТ 29.09.2010г.

Днес 29.09.2010г. от 14.00 часа се проведе заседание на Комисията по заетост към Областния съвет за развитие ръководено от Председателя на Комисията г-н Радослав Йорданов – заместник  областен управител.

Заседанието се проведе при следния дневен ред:

  1. Анализ на състоянието на пазара на труда в област Перник за периода януари- юни 2010г.
  2. Разглеждане и оценяване на идейни проекти  и регионални програми за заетост, разработени в изпълнение на чл.31 от Закона за насърчаване на заетостта, за включване в НПДЗ-2011 година.

Вносител: г-жа Екатерина  Маркова

Директор дирекция „Бюро по труда”

  1. Разни

Равнището на безработицата в края на месец юни 2010г., изчислено на база икономически активно население е 8,69%, което е под средното за страната.  В сравнение с края на месец юни предходната година е нараснало с 1,49 пункта.

В края на месец юни равнището на безработица се запазва по-ниско от средното за областта само в община Перник /6,98%/. Във всички останали общини на Пернишка област то е по-високо, като със значително отклонение от амплитудата и традиционно с най-голям ръст се задържа община Трън – 25,63%.           

Важен показател за ефективността на системата по заетостта са устроените на работа лица. През първото полугодие на 2010г. групата на започналите работа са 1935 души или 46,8% от целия изходящ поток. С най-висока реализируемост за разглеждания период се отличава месец януари, когато на работа са постъпили 658 лица и месец април с 357 лица. Най-голям относителен дял се наблюдава при реализиралите се безработни без квалификация – 40,3% от всички постъпили на работа.

През първото полугодие на 2010г. се наблюдава следната динамика сред групите в неравностойно положение на пазара на труда, които остават същите както и при предходни периоди:               

-         безработни младежи до 29 години 

Средномесечният брой на младежите до 29г. през отчетния период е 1103 и се е увеличил с 310 души, спрямо първото полугодие на 2009г. Относителният им дял се запазва непроменен и представлява 18,1% от общата съвкупност.

            - безработни лица над 50 години

Средномесечният брой на регистрираните в Д”БТ” е 2181 и обхваща 35,8% от общия брой на безработните, като се наблюдава намаление в относителния дял с 0,7 пункта в сравнение със същото полугодие на 2009г.

  • -         безработни лица без образование и/или квалификация

През първото шестмесечие на 2010г. средномесечният брой на регистрираните с начално и по-ниско образование са 484 лица, което е 8% в образователната структура на безработните. В тази група младежите до 29г. са 33,5%, а лицата над 50г. са 25,6%.

  • -         продължително безработни лица

В групата на продължително безработните лица с престой на пазара на труда над 1 година е налице тенденция на увеличение. Средномесечният им брой е 1462 души, което е с 484 безработни повече спрямо същия период на 2009г.

  • -         безработни лица с увреждания

Средномесечният брой на регистрираните хора с увреждания е 372. Относителният им дял съставлява 6,1% за отчетния период при 7,7% за същия период на миналата година.

През отчетното полугодие в професионалната структура с най-висок и устойчив относителен дял /45,1%/ продължават да са регистрираните без специалност, макар че делът им намалява с 2 пункта спрямо същия период на 2009г. Регистрираните безработни специалисти за анализирания период са 1673 средномесечен брой или 27,5%.

През периода януари-юни 2010г. активната политика оказва въздействие върху трудовия пазар чрез реализацията на активни програми и мерки за заетост и професионална квалификация.

Общо за професионална квалификация. Структурата на изплатените средства показва, че с най-голяма част от тях /96,5%/ са финансирани програми за заетост.

По програмите за за шестте месеца на 2010г. чрез активната политика на пазара на труда са обхванати 1435 безработни лица, а финансирането от Държавния бюджет е в размер на 964 457 лв., от които 930 360лв. за програми за обучение и заетост, 32 156лв. за мерки за заетост и 1941 лв. обучение и заетост в края на отчетния период в Д”БТ” - Перник са изразходвани 930 360лв. В действащите програми са обхванати 1311 лица.

РЕШЕНИЕ НА КОМИСИЯТА:

Комисията по заетост към Областния съвет за развитие одобрява внесените за разглеждане  идейни предложения за регионални програми за заетост и  Регионалната програма на Областна администрация Перник «Добри стопани на държавната собственост и културно- историческото наследство» и ги изпраща в МТСП за оценяване и включване в НПДЗ 2011 год.

Търсене
Приемен ден на областния управител
Електронна пощенска кутия
ТГС България - Сърбия
ТГС България - Сърбия