ГОДИШЕН ОТЧЕТ ЗА ДЕЙНОСТТА НА КОМИСИЯТА ПО ЗАЕТОСТ ПРЕЗ 2011 Г.

ГОДИШЕН ОТЧЕТ

за дейността на Комисията по заетост към Областния съвет за развитие на област с административен център Перник за 2011г.

Цялостната дейност на Комисията по заетост към Областния съвет за развитие на област с административен център Перник през 2011г. е насочена към определяне, организиране и контролиране провеждането на държавната политика по заетостта и обучението за придобиване на професионална квалификация на регионално равнище.

Дейността на Комисията е в съответствие с приоритетите на Програмата на Правителството на европейското развитие на България, Националния план за действие по заетостта- 2011г. и Областната стратегия за развитие на област Перник за периода 2005-2015г.

I. ОРГАНИЗАЦИОННО СЪСТОЯНИЕ НА КОМИСИЯТА ПО ЗАЕТОСТ

През 2011г.дейността на Комисията по заетост към Областния съвет за развитие на област с административен център Перник се извършва на основание чл.9 от Закона за насърчаване на заетостта, чл.6 от Правилника за неговото прилагане и Правилника за устройството и дейността й.

Актуализиран е състава на комисията със Заповед № РД-39 от 12.07. 2011 г. поради персонални промени в част от представените структури.

II. НИВО НА БЕЗРАБОТИЦА, ПРОГРАМИ, МЕРКИ ЗА ОБУЧЕНИЕ И ЗАЕТОСТ И ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ

В резултат от дейността на Комисията по заетост в посока успешна реализация на активната политика и стимулиране запазването на заетостта, както и усилията на Дирекция ”Бюро по труда” Перник да противодейства на напрежението на пазара на труда и нарастващия входящ поток от безработни, посредством активна работа с работодателите от региона за разкриване на максимален брой работни места на първичния пазар на труда, равнището на безработицата в област Перник следва тенденция на постепенно намаляване в абсолютен брой, но средногодишното равнище на безработицата е 9,4% при планирано средногодишно-8,8%. Плановото и отчетното равнище на безработица са несравними величини поради актуализираните данни на икономически активното население от преброяване 2011.

През периода януари - декември на 2011г. чрез активната политика на пазара на труда са обхванати 1073 безработни лица, а финансирането от Държавния бюджет е както следва: 973 279 лв. за програми и мерки за заетост и 2 868 лв. за обучение на възрастни. Структурата на изплатените средства показва, че с 99.7 % от тях са финансирани програми за заетост.

Изразходваните средства за активната политика на Д”БТ”  са в размер на 976 147 лв., или 81.9 % изпълнение от утвърдения план.

•Програми за обучение и заетост

По програмите за обучение и заетост през отчетния период в Д”БТ”Перник са изразходвани 789 753 лв., което е 83.6% спрямо плана. В действащите програми са включени 824 безработни лица.

Основните програми, в които се реализират голям брой безработни от рискови групи, което е и една от основните цели на Д”БТ”Перник при изпълнението на активната политика са:

Национална програма ”От социални помощи към осигуряване на заетост” - и през 2011г. остава една от най-мащабните в рамките на активната политика на Д”БТ”.

За отчетния период по програмата са сключени 6 договора с общински и държавни администрации за 107 работни места. През отчетния период по програмата са включени 541 безработни лица и са изразходвани 315 416лв., което е 98,5% от плановите средства.

По Национална програма “Асистенти на хора с увреждания” са сключени 3 договора с 66 разкрити работни места. Трите договора са с Дирекции ”Социално подпомагане” за дейност “Личен асистент”, като броя на обгрижваните лица е 66 В програмата са включени 66 безработни лица, а изразходваните средства са 130 017.47 лв., което е  68,8%  от плановите средства.

Програма “Старт на кариерата” - основната цел на тази програма е осигуряване  заетост на млади хора с висше образование в държавната и местната администрация за срок от девет месеца. По този начин се предоставя възможност за обновяване на публичната администрация и последващ подбор и назначаване на част от младежите на постоянна работа.

През месец юни 2011г. стартира нова процедура по прием на документи и подбор на кандидати, желаещи да се включат в Програмата, като 98 младежи са подали заявения за участие. От класираните и одобрени лица, 20 безработни младежи са наети и им е осигурена заетост.

По програмата през 2011г. са работили общо 32 безработни лица, от които 8 в Общинските администрации, 6 в Областна администрация, 6 в Агенции и 12 в други ведовства. Средствата, които са изразходвани по Програмата са 57 473лв., което е 82,7% от плановите средства.

Регионална програма за заетост  на Областна администрация Перник и общините Ковачевци, Брезник, Радомир – цели да намали безработицата и да осигури заетост чрез поддържане и опазване на обекти държавна собственост и на културно-историческото наследство на област Перник, подобряване пътната мрежа на община Радомир и подобряване благоустройството на община Ковачевци и община Брезник. В програмата са включени и работили 78 лица. Изразходваните средства са в размер на 121 203лв., което е 93,5% от плановите средства.

Национална програма „Нова възможност за заетост” - тази програма е насочена към съкратените лица в резултат на икономическата криза като целта е да им се предостави възможност да бъдат включени в субсидирана заетост. В Д”БТ”Перник през отчетния период, чрез реализацията на програмата е осигурена заетост за срок не по-малко от шест месеца на нови 42 безработни лица, от които 40 са нововключени. Изразходваните средства през годината са 60 911лв., което е 93,7% от плановия разчет.

Проект Това е моят шанс да намеря себе си” - целта на тази програма е да повиши конкурентоспособността на пазара на труда на регистрирани безработни младежи до 29г., отпаднали от училище чрез придобиване на умения по различни професии или занаяти посредством обучение на работното място под ръководството на наставник. През отчетния период в Д”БТ”Перник по проекта 30 безработни младежи са включени в професионално ориентиране с последващо мотивационно обучение. След това на 10 от тях са определени 5 наставника и са включени в чиракуване. Изразходваните средства са в размер на 19 049лв., което е 18,1% от плановия разчет. От общата сума 3 910лв. за изразходвани за обучението на безработните лица.

Национална програма ”Помощ за пенсиониране” - през 2011г. по програмата са работили 4 лица, от които само 1 нововключено. Това се дължи на последните промени в Програмата, които силно ограничиха обхвата на подходящи безработни лица, отговарящи едновременно на всички изисквания.

Изплатените средства през 2011г. са в размер на 9 692лв., което е 89,3% от плановите средства.

НП за обучение и заетост на хора с трайни увреждания – Основната цел на програмата е осигуряване на заетост на безработни с трайни увреждания в трудоспособна възраст за преодоляване на социалната им изолация и за пълноценното им интегриране в обществото. Работилите по тази програма през 2011г. са 39 лица с трайни увреждания в трудоспособна възраст, като 23 от тях са нововключени, а останалите са с продължаваща заетост от предходни години. Изразходваните средства са в размер на 70 678лв., което е 83,4% от плановия разчет.

Национална програма „В подкрепа на майчинството” - през отчетния период програмата продължи действието си от предходните години и приключи в края на месец май, като работилите детегледачки са 4. Изразходваните средства от Държавния бюджет са в размер на 4588лв., което е 100% от плановите средства.

Национална програма “Активиране на неактивни лица” -  целта на програмата е да се активират и включат на пазара на труда неактивни и обезкуражени лица, да се привлекат за регистрация в бюрата по труда, за да получат право за включване в обучение и/или заетост. В Д”БТ”Перник работи един ромски медиатор, назначен като трудов посредник. Средствата, които са изразходвани по Програмата са 4 267лв., което е 99,4% от плановите средства.

Наред с тези програми се реализира и Национална програма “Мелпомена”, чрез която се осигури заетост на 2 лица. Изразходваните средства са в размер на  1 458лв., което е 82,8% от плановия разчет.

Мерки за заетост и обучение

По всички насърчителни мерки за обучение и заетост през  2011 г. са работили 235 лица. Чрез преференциите се цели да се създаде трайна заетост на новоразкрити работни места. В съответствие с прилагането на диференциран подход към различните групи безработни, продължават целенасочените действия от страна на Д”БТ” да се подпомагат безработни лица от някои по-трудно реализиращи се групи на пазара на труда. Тези групи обхващат лицата с увреждания, самотни родители и/или майки с деца до 3-годишна възраст, безработни над 50-годишна възраст. По преференциите, насочени към тези групи, са  работили 79 лица, което е 34%. Общия размер на изразходваните средства през отчетния период по мерките са 183 233,63  лв., което е 74% от плановите средства.

• Реализация на схеми по Оперативна програма “Развитие на човешките ресурси”

Д”БТ”Перник чрез Агенцията по заетостта, в качеството си на междинно звено по Оперативната Програма “Развитие на човешките ресурси”, продължи да работи по реализацията на действащите схеми. Отчетните данни от стартирането на схемите до края на 2011г. са както следва:

По схема „Квалификационни услуги и обучения на заети лица”- фаза 2 е одобрен и сключен договор по проект „Конкурентноспособност и адаптивност в условията на промяна чрез професионално и личностно развитие на заетите лица в „Стомана Индъстри” АД  със „Стомана Индъстри” АД. Проекта се реализира и  приключи успешно съгласно утвърдения план за действие.

По схема „Насърчаване стартирането на проекти за развиване на самостоятелна стопанска дейност” се предвижда безработни лица с ясна идея за започване на стопанска дейност да бъдат подпомогнати в развитието й, чрез ползването на специализирани обучения за придобиване на предприемачески, управленски и бизнес умения. На лицата, които са завършили успешно обучението и са регистрирали предприятие, ще се предоставят грантове за стартиране на проектите.

По проекта „Подкрепа за предприемчивите българи - Компонент I” през отчетния период са консултирани 504 лица за включване в обучение. 236 безработни лица са подали заявления за включване в обучение и 26 за консултиране, от които 200 са одобрени и 37 са включени в курс за обучение с ваучери.

Схема „Отново на работа” продължава и допълва държавната политика за насърчаване на съчетаването на професионалния и семейния живот, като предвижда безработни лица, регистрирани в ДБТ да бъдат обучени и включени в заетост за отглеждане и предоставяне на качествена грижа на деца от 1 до 3–годишна възраст, на които и двамата родители са наети по трудово или служебно правоотношение, или са самонаети. До края на годината по проекта са подадени 56 заявления от безработни лица и 49 заявления от семейства, които желаят да бъдат включени в проекта. От одобрените 39 безработни лица, 25 бяха включени в обучение по ключова компетентност „Обучение на детегледачи за отглеждане на деца от 1 до 3 – годишна възраст” и успешно завършиха. До края на 2011г. общо 26 лица бяха включени в заетост и назначени като детегледачи.

По Схема „Развитие” - Проект “Нов избор – развитие и реализация” се извършва обучение за придобиване или повишаване на професионалната квалификация на безработни лица, регистрирани в Дирекции “Бюро по труда”, с цел тяхното последващо включване в заетост. Обученията се реализират чрез предоставяне на ваучери за обучение на представителите на целевата група. В проекта се включват безработни лица, регистрирани в бюрата по труда, като приоритет имат: лицата, освободени от работа след 01.11.2008г. вследствие на преструктуриране или закриване на предприятието, намаляване обема от работа или закриване на част от производството; безработните лица над 50-годишна възраст; безработните младежи до 29-годишна възраст; продължително безработните лица.

През анализирания период по проекта са подадени от 7 работодатели заявки за разкриване на работни места, които са общински администрации, общински предприятия по чл. 53 от ЗОС и структури на държавната администрация. Заявени са 854 работни места. Подадените заявления за участие в проекта от безработни лица са 1217. В обучение са включени  828 безработни лица: от тях 816 успешно завършиха обучението си. В заетост са включени 766 лица.

Чрез реализация на схема „Адаптивност” се цели да се постигне, от една страна, ограничаване на масовите съкращения и напускането на работници и служители, които по икономически причини не могат да заработят пълна заплата, а от друга страна, работодателите да задържат персонала, който отново ще им бъде нужен при излизане от кризата и оживление на пазара. Работниците получават допълнителни средства под формата на ваучери за професионална квалификация за периода, в който са заети на непълно работно време, както и месечна стипендия за периода на обучение, но не по-дълго от шест месеца.

По проекта през отчетния период  51 заети лица са подали заявления и са включени в обучение за придобиване на степен на професионална квалификация. Подадена е декларация от 2 работодатели, които са одобрени. 10 лица са завършили своето обучение.

Схемата „Аз мога” надгражда действията за прилагане на принципите за учене през целия живот и за повишаване на конкурентноспособността и качеството на живот на заетите лица. Изпълнението й дава възможност на заети лица по трудов договор и самонаети лица да се включат в курсове за придобиване на професионална квалификация или ключови умения, с цел повишаване пригодността им за заетост и разширяване на възможностите им за кариерно развитие.

По проекта са подадени  общо 1778 заявления за включване в обучение, като 1226 от тях са по „Аз мога – 2111 „ , а 552 по „Аз мога-2113”. Одобрени са 1470 заявления, като общия брой на получилите ваучери лица е 1141.Започналите обучение лица общо по схемата са 1087, като за отчетния период са 269 лица.

Общият брой на успешно завършилите обучение лица по схема „Аз мога” от стартирането й към настоящия момент са 892 като 178 от тях са в курсове за професионално обучение.

Схемата „Аз мога повече” дава възможност на заети лица по трудов договор и самонаети лица да се включат в курсове за придобиване на професионална квалификация или ключови умения, с цел повишаване пригодността им за заетост и разширяване на възможностите им за кариерно развитие.

По проекта са подадени  общо 1387 заявления за включване в обучение, като 796 са по професионална квалификация, 532 обучение по чужд език и 60 по дигитална компетентност. Одобрени са 1263 заявления. Получените ваучери за обучение са  596 от тях 239 за професионална квалификация, 344 за обучение по чужд език и 13 по дигитална компетентност. Започналите обучение лица общо по схемата са 572, от тях 239 по професионална квалификация, 324 обучение по чужди езици и 9 по дигитална компетентност.  Завършилите обучение са 6 лица по дигитална компетентност.

Схемата „ Създаване на заетост на младежи чрез осигуряване на възможност за стаж ” - Проект „Ново начало – от образование към заетост” дава възможност в условията на икономическа и финансова криза, младежи до 29 годишна възраст да придобият професионален опит и практически умения, чрез стажуване по специалността, която са придобили от средното или висше образование за период от 6 месеца с определен от работодателя наставник.

От началото на отчетния период посреднически услуги по схемата са получили общо 356 младежи и над 400 работодатели са информирани за условията и реда за кандидатстване по проекта.

През анализирания период  5 работодатели са подали 13 заявки за СРМ за  наемане на 17 стажанти по проекта. 3-ма от работодателите са сключили договори за заетост  с АЗ по 5 заявки за  6 работни места, на които са наети 6 младежи за стажуване при  5  наставника. Двама от работодателите, на които  срокът на договорите по проекта е изтекъл  са наели по 1 от стажантите на постоянен трудов договор и един стажант е постъпил на работа при друг работодател.

Работодателите и стажантите заявиха, че участието в проекта е било полезно и за двете страни.

Проект „По-близо до работа” има за цел повишаване възможностите за заетост на лицата чрез стимулирането им за започване на работа извън населеното място в което живеят, като бъдат подкрепени по отношение на разходите за транспорт до работното им място, както и повишаване възможностите за осигуряване на квалифицирана работна сила на предприятия, които не могат да покриват транспортни разходи на своите  служители

От стартирането на проекта до момента посреднически услуги по реализацията на проекта са получили общо 204 ТРЛ, а чрез различни информационни канали и организиран от ДБТ информационен ден за популяризиране на проекта, с възможностите за участие бяха запознати над 100 работодатели.

•.Програми и проекти финансирани от Програма ФАР, Световна банка и други външни източници.

По Проект „Красива България” Областна администрация Перник реализира “Преустройство на част от партерния етаж на административна сграда, с цел подобряване на обществено – административното обслужване в ОА – Перник”. Договорената стойност на обекта е 130 137 лева. Проведено е обучение по професионална квалификация „Производство на кулинарни изделия и напитки” с 10 бенефициента. В заетост са включени 4 безработни лица или 30% от общия брой работници на обекта.

По Програма „ФАР” са включени в заетост 6 безработни лица по Проект BG-2005/017-353.10.01-1.07 ”Създаване на заетост и устойчиво развитие на човешките ресурси във „Вайс” ЕООД.

III. ЗАСЕДАНИЯ НА КОМИСИЯТА ПО ЗАЕТОСТ

През 2011г. Комисията по заетост, съгласно Правилника за устройството и дейността й е провела четири редовни заседания :

• Заседание №1, проведено на 25.01.2011г.: Основна точка в дневния ред е разглеждане и съгласуване на предложение на професиите, по които ще се извършва държавния план-прием в училищата от област Перник за учебната 2011/2012 година, в съответствие с чл.49, ал.7 от Правилника за прилагане на Закона за народната просвета. Водещ принцип при определянето на държавния план-прием по училища и професии за учебната 2011/2012 година е съответствието с областната политика за регионално развитие и потребностите на пазара на труда.

В предложението на РИО общият брой на професионалните паралелки е намален от 39 на 34  в сравнение с предходната година, предвид факта, че учениците, завършващи седми клас и основно образование през учебната 2010/2011 г. са съответно с 114 и 112 по-малко от завършилите през учебната 2009/2010 г.

В предложението за план-прием през учебната 2011/2012 г. съотношението между общо и професионално образование в област Перник е следното:

След завършен седми клас – 18 паралелки по професии и 13 профилирани или 58% за професионално образование и 42% за общо образование.

След завършен осми клас - 11 паралелки по професии и 4 профилирани и една паралелка за непрофилирана подготовка или 67% за професионално образование и 33% за общо образование.

Като решение е съгласувано предложението на професиите, по които ще се извършва държавния план-прием в училищата от област Перник за учебната 2011/2012 година, направено от РИО-Перник.

  • Заседание №2, проведено на 12.07.2011г.: В дневния ред за разглеждане и обсъждане са включени:

-          Обсъждане и приемане на информация за приоритетите в политиката по заетостта на местно ниво с цел разработване на Националния план за действие по заетостта 2012г..

-          Разни

Становището на Дирекция „Бюро по труда”  е, че през изтеклите месеци на 2011г. се наблюдава слаба тенденция към намаление на равнището на безработицата  за област Перник, като основен фактор е стартирането на оперативни програми. Най съществена промяна в ръста на безработица има в община Трън. На база постъпили заявки от общините в област Перник са включени в заетост 576 лица и предстои да бъдат включени още 170 лица в ОПРЧР, схема „Развитие”. Тези лица са квалифицирани по част от професии – Основни и довършителни дейности, Пътища , магистрали и съоръжения и Озеленяване и цветарство, но тяхната заетост е до края на 06.2012г. и са потенциални безработни лица. В общините Трън, Земен, Брезник и Ковачевци след приключване действието на схема „Развитие” е необходимо да се потърсят алтернативни форми на субсидирана заетост. Наблюдава се слабо  увеличение на броя на безработните младежи до 29 г. възраст – 1098 / 19,4% / и безработните лица с основно и по ниско образование – 1754 / 31,1% /. Безработните без квалификация запазват абсолютния си брой 2 417 лица / 42,8% / и продължават да са първата по големина група в професионалната структура на безработните. Жените продължават да са преобладаваща част от регистрираните безработни лица. Най трудно се устройват на пазара на труда жените над 50 годишна възраст независимо от притежаваните образования и квалификации – 980  / 17,4% /. Продължително безработните намаляват  както в абсолютно отношение - 1439, така и в относителен дял -25,5 % като основен фактор допринасящ за това намаление е включването им в програми за заетост. Продължителността на безработицата до голяма степен се определя от равнището на образование и професионалната квалификация на лицата. Регистрираните безработни лица с увреждания са 370 – 6,6 % . Тази група не е голяма, но устройването й на пазара на труда е значително затруднено от специфичните й потребности и липсата на подходящи работни места.

Във връзка с очерталите се тенденции в структурата на безработните лица и отчитайки неблагоприятните последици на икономическата криза  в предприятията от областта се очаква активната политика на пазара на труда да бъде насочена приоритетно към следните целеви групи:

-         безработни младежи до 29 г.;

-         продължително безработни лица;

-         безработни с ниска професионална квалификация и недостиг на ключови компетентности, в т. ч. безработни с ниско образование;

-         хора с увреждания;

-         неактивни лица, които желаят да работят.

-         жени над 50 годишна възраст.

Като решение е приета информацията за приоритетите в политиката по заетостта в област Перник с цел разработване на Националния план за действие по заетостта 2012г. и е възложено на Областна администрация да я предостави на Министерството на труда и социалната политика .

Заседание № 3, проведено на 29.09.2011г. с дневен ред: разглеждане и оценяване на проекти на регионални програми за заетост, разработени в изпълнение на чл.31 от Закона за насърчаване на заетостта, за включване в НПДЗ-2012 година. Комисията одобри внесените за разглеждане предложения за регионални програми за заетост на Областна администрация – Перник, Община Радомир, Община Брезник, Община Трън, Община Земен и Община Ковачевции ги изпрати в МТСП за оценяване и включване в НПДЗ 2012 год.:

 

Институция

 

Бенефициенти

 

Продължителност

 

Брой  работни места

 

Дейности

 

Необходими средства от ДБ

 

Съфинансиране

 

Областна администрация - Перник

безработни младежи до 29г. и безработни лица над 50г.

6 м.

20

поддръжка на имоти държавна собственост и материална база на учебни заведения

42000

600

Община Радомир

безработни лица над 50г. и безработни с ниска или без квалификация

6 м.

25

поддръжка на пътища от IV-класна пътна мрежа

55500

3375

 

Община Брезник

безработни с ниска или без квалификация

6 м.

20

поддържане и хигиенизиране на улици и тротоари; почистване на нерегламентирани сметища

45700

1000

 

Община Трън

безработни лица над 50г. и безработни с ниска или без квалификация

6 м.

120

предпазване от пожари на горски масиви и почистване на нерегламентирани сметища

252545

43362

 

Община Земен

безработни лица над 50г. и безработни с ниска или без квалификация

6 м.

25

поддръжка на гробищен парк и зелени площи

57967

4000

 

Община Ковачевци

безработни лица над 50г. и безработни с ниска или без квалификация

6м.

30

премахване и почистване на нерегламентирани сметища

57250

5000

ОБЩО за област Перник:                                240 510 962 лв.

В Националния план за действие по заетостта през 2012 година, приет с решение на Министерски съвет № 957 от 29.12.2011г. за финансиране са одобрени и включени:

-         Регионална програма за заетост - Областна администрация Перник

Очаквани резултати: 20 заети за 6 месеца

Необходими средства: 44 160  лв. от ДБ.

-         Регионална програма за заетост – община Ковачевци

Очаквани резултати: 5 заети за 6 месеца

Необходими средства: 11 040 лв. от ДБ.

-         Регионална програма за заетост – община Брезник

Очаквани резултати: 10 заети за 6 месеца

Необходими средства: 22 080 лв. от ДБ.

-         Регионална програма за заетост – община Радомир

Очаквани резултати: 19 заети за 6 месеца

Необходими средства: 41 952 лв. от ДБ.

-         Регионална програма за заетост – община Трън

Очаквани резултати: 10 заети за 6 месеца

Необходими средства: 22 080 лв. от ДБ.

-         Регионална програма за заетост – община Земен

Очаквани резултати: 10 заети за 6 месеца

Необходими средства: 22 080 лв. от ДБ.

Шестте регионални програми за заетост в област Перник, включени в Националния план за действие по заетостта през 2012 година ще осигурят заетост на 74 безработни лица за период от 6 месеца.

Финансовият ресурс от Държавния бюджет е в размер на 163 392 лв.

Заседание № 4, проведено на 16.11.2011г. Дневен ред: разглеждане и оценяване на проекти  по Националната програма „От социални помощи към осигуряване на заетост” – общополезни дейности за изпълнение през 2012 година. Комисията по заетост разгледа постъпилите в обявения срок по процедура 2012г. в Д „Б”  4  проекта в обществено полезни дейности :

  •  Община Перник- представен проект за разкриване на 11 работни места за срок от 4 месеца. Дейностите, изпълнявани по проекта са изцяло от приложение 2 – т.е. дейности с траен характер, свързани с благоустрояване на междублокови пространства.
  • Община Радомир- представен проект за разкриване на 14 работни места за срок от 4 месеца. Преобладават дейностите от приложение 2 – т.е. дейности с траен характер, свързани с ремонтни работи по улици- ремонт на тротоари, почистване на регули, почистване на терени.
  • Община Брезник - представен проект за разкриване на 4 работни места за срок от 6 месеца, разкриват  се в дейности с траен характер- изграждане на пешеходни алеи и засеци за контейнери.
  • Община Трън - представен проект за разкриване на 16 работни места, от които 13 работни места са разкрити в дейности с траен характер за срок от 6 месеца, 2 работни места в дейности с комунално- битов характер за срок от 5 месеца и 1 работно място за 12 месеца в дейности по поддръжка на сгради. Дейностите с траен характер са свързани с извършване на ремонтни работи по улиците и в гробищния парк на гр. Трън.

Комисията по заетост взе като решение да приеме представените от Д”РСЗ” София проекти по НП ” От социални помощи към осигуряване на заетост” за 2012г. и ги предлага за финансиране от Агенцията по заетостта.

По информация от Дирекция „Бюро по труда”- Перник всички подадени предложения са одобрени за финансиране по НП ”От социални помощи към осигуряване на заетост”.

През 2012г. по НП „ От социални помощи към осигуряване на заетост” за област Перник се предвижда разкриването на 19 средногодишен брой работни места или 45 работни места. Предвидени за включване в дейности по програмата са 45 безработни лица. Осигурените бюджетни средства по всички подадени проекти са 51 260 лв.

IV.ОСИГУРЯВАНЕ НА ОТКРИТОСТ, ПУБЛИЧНОСТ И ОТЧЕТНОСТ

През 2011г. информацията за дейността на Комисията по заетост е публикувана на сайта на Областна администрация Перник www.pk.government.bg. Заседанията са отразявани медийно от журналисти.

Търсене
Приемен ден на областния управител
Електронна пощенска кутия
ТГС България - Сърбия
ТГС България - Сърбия