ГОДИШЕН ОТЧЕТ ЗА ДЕЙНОСТТА НА КОМИСИЯ ЗАЕТОСТ - 2012

ГОДИШЕН ОТЧЕТ

за дейността на Комисията по заетост към Областния съвет за развитие

на област с административен център Перник за 2012г.

 

Цялостната дейност на Комисията по заетост към Областния съвет за развитие на област с административен център Перник през 2012 г. е насочена към определяне, организиране и контролиране провеждането на държавната политика по заетостта и обучението за придобиване на професионална квалификация на регионално равнище.

Дейността на Комисията е в съответствие с приоритетите на Програмата на Правителството на европейското развитие на България, Националния план за действие по заетостта- 2012 г. и Областната стратегия за развитие на област Перник за периода 2005-2015г.

I. ОРГАНИЗАЦИОННО СЪСТОЯНИЕ НА КОМИСИЯТА ПО ЗАЕТОСТ

През 2012 г.дейността на Комисията по заетост към Областния съвет за развитие на област с административен център Перник се извършва на основание чл.9 от Закона за насърчаване на заетостта, чл.6 от Правилника за неговото прилагане и Правилника за устройството и дейността й.

Актуализиран е състава на комисията със Заповед № РД-130 от 27. 09. 2012 г. поради персонални промени в част от представените структури.

II. НИВО НА БЕЗРАБОТИЦА, ПРОГРАМИ, МЕРКИ ЗА ОБУЧЕНИЕ И ЗАЕТОСТ И ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ

В резултат от дейността на Комисията по заетост в посока успешна реализация на активната политика и стимулиране запазването на заетостта, съвместно с  Дирекция ”Бюро по труда” Перник  се стреми да противодейства на напрежението на пазара на труда и нарастващия входящ поток от безработни.  С общи усилия и активната  работа с работодателите от региона се стремим за разкриване на максимален брой работни места на първичния пазар на труда. Анализът на  пазара на труда в област Перник през 2012г. показва плавен ръст на безработицата, характеризиращ се с незначителни колебания. Средногодишният брой на регистрираните безработни е 6273 души, което с 576 души повече спрямо  средногодишния брой  безработни за 2011г.

Брой и равнище на безработица

януари-декември 2012г.

месец

Брой регистрирани безработни

Р-ще на безработица

   

за областта

за страната

януари

6025

9.9%

11.2%

февруари

6190

10.2%

11.5%

март

6295

10.3%

11.5%

април

6272

10.3%

11.4%

май

6058

10.0%

11.0%

юни

6178

10.2%

10.9%

юли

6400

10.5%

10.9%

август

6294

10.3%

10.7%

септември

6378

10.5%

10.6%

октомври

6449

10.6%

11.0%

ноември

6430

10.6%

11.3%

декември

6303

10.4%

11.4%

средно годишно

6273

10.3%

11.1%

         
 • Равнището на безработицата в областта се движи в сравнително тесен диапазон - от минимума през януари (9.9%) до максимума през октомври (10.6%) . Средногодишната стойност на показателя е 10.3%, която е с 0.8 пункта под тази за страната (11.1%).

И през 2012г. с най-голям ръст на безработица в Пернишка област е община Трън /40,5%/. Запазва се дългогодишната тенденция - нивото на безработица в тази община да се задържа не само значително над средното за областта, но и над средното за страната.

 

С равнище на безработица по-ниско от средното за областта са 2 общини – Перник и Земен, а в останалите общини равнището е със стойности над средното за областта.

За периода януари – декември 2012г. са регистрирани общо 9408 лица. Преобладаваща част от регистрираните са освободени без процедура за масови уволнения /частични съкращения, по взаимно съгласие и др./, предимно от малки и средни предприятия, във връзка със свиването на пазарите, намаляване обема на работа и оптимизиране на разходите. Най-голям дял сред новорегистрираните заемат безработните, освободени от сектор „Услуги” – 52,4%, следвани от сектор „Индустрия” – 26,2%.

Регистрираните без квалификация и специалност са с най-висок относителен дял в професионалната структура – 41,8%. Групата на безработните специалисти е с относителен дял 26,6%. Регистрираните безработни с работническа професия за анализирания период са 1981 души.

В образователната структура с най-висок относителен дял са регистрираните със средно образование - 60,3%, а с най-малък относителен дял са регистрираните с начално  и по- ниско образование-8.7%.

Анализирайки състоянието на безработицата в Пернишка област се открояват определени групи безработни лица, които трудно се реализират на трудовата борса и се очертават като групи в неравностойно положение на пазара на труда.

В най-неблагоприятно положение в областта е групата на младежите до 29 години, чийто дял е с 1,3 пункта над този за страната. Най-много са регистрираните младежи без квалификация и специалност – 45,7%, което е основна причина те трудно да намират реализация на пазара на труда.

Следващата проблемна група безработни са лицата над 50 години. Относителният й дял е 33,6% от общия брой на безработните.

За намаляване броя и равнището на безработицата в областта, усилията на специалистите от бюрото по труда са насочени към поддържане на установените контакти с работодателите от региона и увеличаване на пазарния дял. През 2012г. са проведени 1527 срещи с работодатели, в резултат на което са обявени 1445 свободни работни места на първичния пазар на труда. Най-търсени и през тази година бяха лица с квалификация „шивач”. Обявените места от този бранш са 241, следват местата за строители – заявени 89 работни места, банково и застрахователно дело – 21 и монтьор автотранспортна техника – 15.

Съотношението между търсене и предлагане на работна сила е по-благоприятно от средното за страната. В областта през декември 2012г. за 1 свободно работно място се конкурират 7 безработни лица, докато за страната те са 13.

Програми за обучение и заетост

От голямо значение за адекватното анализиране на потребностите на пазара на труда от специалисти с подходяща квалификация, е организирането на срещи и форуми с участието на всички заинтересовани страни и повишаване на степента на сътрудничество между тях.

Това е един от начините да бъдат идентифицирани подходящи професионални области, в които да се организират обучения, чрез които да бъдат подготвени специалисти, съобразно потребностите на пазара на труда.

По програми за заетост, финансирани със средства от Държавния бюджет са заявени 572 работни места, а по схеми на ОП”РЧР” са заявени общо 1600 места. Основните източници на субсидирана заетост са схема  „Подкрепа за заетост” с 1003 места, схема „Развитие” - 511 места и НП”ОСПОЗ” – 360 работни места.

Заявени и заети свободни работни места (СРМ), вкл. чрез Програмите и мерките за заетост през 2012г. 

Свободни работни места

 

Заявени

/брой/ 

Заети

/брой/ 

Първичен пазар на труда

1445

1413

По мерки за заетост, включени в НПДЗ-2012

101

94

По Програми за заетост, включени в НПДЗ-2012

572

434

По проекти на схеми по  ОП «РЧР»

1600

1161

Общо

3718

3102

 

През 2012г. в заетост и обучение бяха обхванати безработни и заети лица по програми и мерки за заетост и квалификационно обучение по ЗНЗ, финансирани със средства от Държавния бюджет, както и по схемите на ОП”РЧР”, финансирани от ЕСФ.

Значителна роля за ограничаване ръста на безработица в областта има реализацията на ОП ”Развитие на човешките ресурси” – основно проект „Развитие” и ново стартиралият проект „Подкрепа за заетост”, както и  програмите и мерките от ЗНЗ, осигуряващи субсидирана заетост с активното участие на областната комисия по заетост и много доброто социално партньорство.

Мерки за заетост и обучение

 • Най-голям е делът на безработните, започнали работа на първичния пазар на труда – 1308 или 44,5% от всички постъпили на работа лица със съдействието на Бюрото по труда, следват тези по ОП”РЧР” -1087 или 37% и програми и мерки по НПДЗ-2012 - 673 или 18,5% от всички .
 • Най-мащабната от програмите по НПДЗ-2012 е НП "От социални помощи към осигуряване на заетост". Делът на включените в заетост по тази програма е 51.8% от всички, започнали работа по програми лица. Осигурена е трудова реализация на 229 безработни в тежко социално положение, от които 183 - в зимни аварийни дейности.
 • Значителен принос за овладяването ръста на безработицата в областта има и Регионалната програма за заетост, която осигури работа на 79 безработни лица в неравностойно положение.
 • През 2012г. за финансирането на програмите и мерките за заетост и обучение са изразходвани общо 919 579 лв., като за програми са в размер на 723 988лв., а за мерки за заетост – 195 591лв.

В областта успешно се реализират проектите по ОП „РЧР”.

Реализация на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” финансирана от ЕСФ

Схема

Включени в  обучение

Включени  в заетост

 
 

Аз мога и Аз мога повече

2215

0

 

Подкрепа за заетост

0

552

 

Развитие

1389

1293

 

Отново на работа

30

30

 

Предприемчивите българи

190

0

 

Ново начало

0

105

 

По близо до работата

0

4

 

Най-голям дял заема схема „Развитие”, по която през 2012г. са преминали професионално обучение 561 души с последващо включване в заетост на 527 предимно безработни лица с ниска степен на образование и без квалификация.

През анализирания период по проект „Подкрепа за заетост” са заявени  1003 работни места, като от тях 324 са в реалния сектор. В заетост са включени 552 лица.

За повишаване пригодността на работната сила в областта  към непрекъсното променящите се условия на пазара на труда съществена роля играе схемата „Аз мога повече”. На последната сесия постъпиха 2575 заявления от заети лица за включване в курсове за професионална квалификация или ключова компетентност. Раздадени са ваучери на 538 лица, от които 534 са включени в обучения.

За снижаване на младежката безработица в областта през 2012г. организирахме две специализирани младежки трудови борси, в които взеха участие 198 младежи и 34 работодатели. Бяха обявени 34 свободни работни места, започнаха работа 34 младежи.

По схемата „Ново начало – от образование към заетост” бяха включени 92 лица.

В резултат на предприетите мерки общо 868 младежи намериха реализация на пазара на труда.

Добрите резултати в реализацията на безработните лица през 2012г. са постигнати с общите усилия на всички заинтересовани институции и социални партньори на пазара на труда.

III. ЗАСЕДАНИЯ НА КОМИСИЯТА ПО ЗАЕТОСТ

През 2012г. Комисията по заетост, съгласно Правилника за устройството и дейността й е провела три редовни заседания :

• Заседание №1, проведено на 26.01.2012г.:Основна точка в дневния ред е разглеждане и съгласуване на предложение на професиите, по които ще се извършва държавния план-прием в училищата от област Перник за учебната 2012/2013 година, в съответствие с чл.49, ал.7 от Правилника за прилагане на Закона за народната просвета. Водещ принцип при определянето на държавния план-прием по училища и професии за учебната 2012/2013 година е съответствието с областната политика за регионално развитие и потребностите на пазара на труда.

.Обсъждане на Отчет за дейността на Комисията по заетост към Областния съвет за развитие на област с административен център Перник през 2011г.

.Приемане на План за дейността на Комисията по заетост към Областния съвет за развитие на област с административен център Перник през 2012г.

4.Разни

От  изключителна важност  е предложението, направено от РИО да бъде  в съответствие с целите и приоритетите на Областната стратегия за развитие на област Перник за периода 2005-2015г. и стратегическите планове за развитие на общините.

По т. 1 от дневния ред: 

РИО Перник запозна членовете на комисията със съответствието между планирания и реализирания прием в област Перник за учебната 2011/2012 година. За учебната 2011/2012 година е планиран държавен прием на паралелки, както следва :

1.Паралелки за придобиване на първа степен на професионална квалификация:

- след VІ клас – 1 паралелка, дневна форма на обучение;

- след основно образование – 1 паралелка дневна форма на обучение; 2 паралелки, вечерна форма на обучение.

2. След завръшен VІІ клас – 17 паралелки.

3. След завършено основно образование – 11 професионални паралелки.

4. След завършено основно образование – 3 паралелки задочна форма на обучение.

5. След завършен VІІІ клас в помощно училище – 1 паралелка.

За учебната 2011/2012 година в област Перник са реализирани:

- след VІ клас – една паралелка, т.е. 100 %;

- след завръшен VІІ клас – 12 паралелки, т.е. 71 %;

- след завършено основно образование  –  10 паралелки,  т.е. 91 %;

- след завършено основно образование – 3 паралелки задочна форма на обучение, т.е 100%;

- след основно образование – 2 паралелки, вечерна форма на обучение, т.е 100%;

- след завършен VІІІ клас в помощно училище –1 паралелка, т.е. 100 %.

Общото изпълнение на план-приема за уч. 2011/2012 година в област Перник е 90 %.

Предложението на РИО – Перник за учебната 2012/2013 година е следното:

1. Паралелки за придобиване на първа степен на професионална квалификация:

- след VІ клас – 1 паралелка, дневна форма на обучение;

- след основно образование – 1 паралелка задочна форма на обучение; 2 паралелки, вечерна форма на обучение.

2. След завръшен VІІ клас – 19 паралелки.

3. След завършено основно образование – 9 професионални паралелки.

4. След завършено основно образование – 4 паралелки задочна форма на обучение.

5. След завършен VІІІ клас в помощно училище – 1 паралелка.

РИО – Перник предлага държавен план-прием за учебната 2012/2013 година след завършен VІІ клас с две паралелки повече в сравнение с приема за учебната 2011/2012 година, като се има предвид по-големия брой ученици, които завършват през тази учебна 2011/2012 година. С оглед по-малкия брой на завършващите ученици след завършено основно образование предложението за прием на ученици след завършено основно образование е с две паралелки по-малко за учебната 2012/2013 година в сравнение с учебната 2011/2012 година.

В предложението за план-прием през учебната 2012/2013 г. съотношението между общо и професионално образование в област Перник е следното:

- След завършен седми клас – 19 паралелки по професии и 15 профилирани или 56 % за професионално образование и 44 % за общо образование.

- След завършен осми клас - 9 паралелки по професии и 3 профилирани и една паралелка за непрофилирана подготовка или 75 % за професионално образование и 25 % за общо образование.

Г-жа Ваня Коконова-началник на РИО запозна членовете на комисията с предложенията на четири професионални гимназии от областта за обучение по нови специалности през учебната 2012/2013година, а именно: „Електронна търговия” в ПТГ „Юрий Гагарин” град Перник, „Организация на туризма и свободното време” в Технологична професионална гимназия „Мария Кюри” град Перник, „Телекомуникационни системи” в Професионална гимназия по енергетика и минна промишленост „Христо Ботев” град Перник „Екскурзоводско обслужване” в Професионална гимназия по облекло и туризъм „Св. Иван Рилски” град Перник, „Организация на туризма и свободното време” в Професионална гимназия по облекло и туризъм „Св. Иван Рилски” град Перник и „Моден дизайн” в Професионална гимназия по облекло и туризъм „Св. Иван Рилски” град Перник.

РИО – Перник е изготвил положителни експертни оценки за условията и възможностите за обучение на учениците по горепосочените специалности. За същите специалности и Дирекция „Бюро по труда” Перник е дала положително становище за търсенето им на пазара на труда.

Като решение е съгласувано предложението на професиите, по които ще се извършва държавния план-прием в училищата от област Перник за учебната 2012/2013 година, направено от РИО-Перник.

По т.2  от дневния ред: Обсъждане на Отчет за дейността на Комисията по заетост към Областния съвет за развитие на област с административен център Перник през 2011г. Кратка презентация върху акцентите от него е представена от  Анелия Дренска.

2011г. бе година на икономическа и финансова криза, но антикризистните мерки, които предприе правителството, изпълнението на НПДЗ-2011, използването на възможностите на ОП”РЧР”, усилията на Д”БТ” и скромния дял на нашата комисия доведоха до резултати, с които можем да се похвалим.

През цялата 2011г равнището на безработица в областта е под средното за страната:

-   9, 36% за област Перник

-   10,1 за страната.

Има спад на регистрираните безработни от 6038 през януари до 5554 през декември.Относителният дял на безработните с основно или по-ниско образование и без квалификация е значително по-малък (с 19.6 пункта) от средния за страната.  

По-нисък е и делът на продължително безработните лица – с 11,8 пункта.

Средният престой на трудовата борса за Пернишка област (6,3 месеца) е с 2.4 месеца под средния за страната (8,7 месеца), което показва добрата ефективност на провежданата активна политика по  заетостта в областта. Показателите на повечето рискови групи на пазара на труда са значително под средните за страната стойности. В неблагоприятно положение остават лицата с намалена трудоспособност и младежите до 29-годишна възраст.

Най- успешните  програми и мерки за заетост са:

 •  1.”Зелени работни места”- за деветтмесечието на 2011г. са назначени 94 безработни лица;
 •  2. Националната програма "От социални помощи към осигуряване на заетост" (НП "ОСПОЗ") . За Пернишка област от началото на годината по Програмата се реализират 6 проекта с разкрити общо 544 работни места, от които 437 в аварийните дейности. Осигурена е трудова реализация на 541 безработни в тежко социално положение, от които   431 - в зимни аварийни дейности;
 • 3. Регионалните програми за заетост  осигуриха работа на 78 безработни лица в неравностойно положение и изиграха значителна роля в овладяването ръста на безработица в областта;
 •  4. Активните схеми на Оперативната програма „Развитие на човешките ресурси”се  изпълняват успешно.
 • - Особено значение за областта има старта на схема „Развитие”, по която за 2011 година професионална квалификация получиха 816 лица, а 767 от тях впоследствие бяха наети на работни места по придобитата специалност.
 • -  В  схемите „Аз мога” и „Аз мога повече”  са включени в обучение 1674 заети лица.

- Реализацията на проектите по грантовите схеми на ОП”РЧР” в област Перник е много успешна. През годината приключи проекта на „Стомана Индъстри ”  с обучени 299 заети лица и усвоени 85 479 лв. безвъзмездна финансова помощ от Европейския социален фонд.

Основните изводи, които бихме могли да направим са:

• Успешно се реализират програмите и мерките на пазара на труда.

• Водеща роля на Комисията по заетост е добра организация и сътрудничество със социалните партньори.

С 16 гласа „За” Комисията приема  следното

РЕШЕНИЕ № 2:

Комисията по заетост приема отчета за дейността през 2011г. и го предоставя на Областия съвет за развитие за информация съгласно утвърдения правилник за дейността й.

По т. 3 от дневния ред:

Г-н Радослав Йорданов в качеството си на председател на комисията по заетост сподели, че в изготвения план за дейността на Комисията през 2012 г. сме заложили провеждането на 4 броя редовни заседания. Освен традиционните, които провеждаме, а именно: съгласуване предложението на професиите, по които ще се извършва държавния план-прием в училищата от област Перник; разглеждане и оценяване на проекти на регионални програми за заетост; разглеждане и оценяване на проекти  по Националната програма „От социални помощи към осигуряване на заетост”, сме предвидили и още едно редовно заседание на тема: анализ на реализирания държавен план – прием в училищата от област Перник, което да проведем през м. октомври. Освен заложените в плана редовни заседания ще свикваме и извънредни при всяка възникнала необходимост.

РЕШЕНИЕ № 3:

Комисията по заетост приема плана за дейността си през 2012г. и го предоставя на Областия съвет за развитие за съгласуване съгласно утвърдения правилник за дейността й.

Заседание №2, проведено на 03.10.2012г.:

В дневния ред за разглеждане и обсъждане са включени:

Разглеждане на предложения за Регионални програми за заетост за включване в Националния план за действие по заетостта за 2013г.

Разни

Бойка   Александрова - Вр.И.Д.  Директор на дирекция  „Бюро по труда” гр.Перник представи  внесените предложения по  Регионални програми по заетост  за Област Перник за включване в Националния план за действие по заетост за 2013г.

До 26.09.2012г. в Дирекция „Бюро по труда”, Перник са постъпили 7 броя предложения за Регионални програми за заетост и обучение за 2013г.,  разгледани и обсъдени на заседание на Съвета за сътрудничество към Д „БТ” Перник, както следва:

1. Предложение от Областна администрация Перник – бенефициенти са две групи – безработни младежи до 29 г. и безработни лица над 50 г.Продължителността на програмата е 6 месеца, кандидатстват за 20 работни места, като дейностите са: поддръжка на сгради държавна собственост, паметници на културата и прилежащите им площи и съоръжения;  охрана. Исканите необходими средства от ДБ са 46 200 лв., а съфинансирането от Областна администрация е 917 лв.

2. Предложение от Община Перник - 68 са работните места, продължителност 6 месеца, бенефициенти са безработни лица над 50 г. и продължително безработни / с регистрация над 1 година/.  Дейностите са : поддръжка на общинска собственост; благоустрояване на общински терени; охрана на училища и детски заведения. Необходимете средства от ДБ -159 120 лв., а съфинансират 20 400лв.

3.Предложение от Община Радомир- работни места 60- за  6 месеца, а дейностите са: поддръжка на общинска собственост- прилежащите терени на кметствата , градския парк, спортни съоражения,  места за отдих, историческия музей, гробищните паркове.  Необходими средства от ДБ са 140 400 лв.,  а общината съфинансира с 9 000 лв. Бенефициентите са продължително безработни/ с регистрация  над 1 година / и безработни с ниска степен на образование или без квалификация.

4.Предложение от Община Брезник –  Безработни с  ниска степен на образование или без квалификация  са бенефициентите за  работни места 25,  продължителност  6 месеца, дейности:  почистване и хигиенизиране на улици и тротоари; почистване на нерегламентирани сметища, 58 500 лв. са необходими от ДБ, съфинансират 1000 лв.

5. Предложение от Община Трън- Бенефициенти –безработни лица над 50 г. и продължително безработни / с регистрация над 1 година/ , за 6 месеца, 50 работни места  и дейности: опазване и охрана на общинска собственост- в града и по населени места. Необходими средства 113 361, съфинансират 18 000лв. Включват  допълнително  и още 3 лица, като финансирането е от самата община .

6. Предложение от Община Земен- За безработни лица над 50 години и безработни с ниска степен на образование или без квалификация.  Брой работни места 25, за 6 месеца, с дейности: поддръжка на гробищни паркове; поддръжка на зелени площи и общински терени в Община Земен. Необходими средства  56 250 лв.и съфинансиране от тяхна страна 4000 лв.

7. Предложение от Община Ковачевци-  Бенефициенти по програмата са безработни лица над 50 години и безработни с ниска степен на образование или без квалификация за 6 месеца -5  работни места с дейности:  премахване и почистване на нерегламентирани сметища,  като необходимите средства от ДБ -12 500 лв., а съфинансират с 2 500 лв.

Общият брой работни места по постъпилите предложения  за Регионалните програми по заетост през 2013 г. за Област Перник са 253 лица,  необходимите средства  от  ДБ -586 331 лв., а съфинансирането от Областна администрация Перник и  6-те общини е 55 817 лв. Предложенията бяха разгледани от  наши експерти и не са открити забележки по представянето, затова Съветът за сътрудничество към Бюрото по труда ги  подкрепени единодушно.

Предложенията са гласувани единодушно.

След направената дискусия и проведенота гласуване, комисията взе следното

РЕШЕНИЕ:

 

Комисията по заетост към Областния съвет за развитие одобрява внесените за разглеждане  Регионални програми за заетост от Областна администрация –Перник, Община Радомир,  Община Брезник, Община Трън, Община Земен и Община Ковачевци ги изпраща в МТСП за оценяване и включване в НПДЗ 2013 г

Включени ли са 118 човека по проект на Областна администрация , които са пренасочени да работят по места засегнати от земетресението?  Така се надяваме да паднем под 10% безработица, защото за тези хора това е единственият шанс за работа, защото  са с ниска квалификация и без образование. Колко е заплащането по Регионалните програми?

Заседание № 3, проведено на 11.12.2012г. с дневен ред: Обсъждане  и вземане на решение за предоставяне на неусвоени средства  по НП „ОСПОЗ” за 2013 г. от една на друга община -Б.Александрова-Вр.И.Д. Директор „ Бюро по труда”

2. Разглеждане и оценяване на проекти по НП „ОСПОЗ” –общополезни дейности, за изпълнение през 2013 г. Докладва:Регионална служба по заетост град София  3.Разни

По първа точка от дневния ред:

В резултат на протеклите обсъждания Комисията по заетостта прие следните

РЕШЕНИЯ:

1. Приема представения от Д”РСЗ” София 1 /един/ брой проекти по НП ”От социални помощи към осигуряване на заетост” за 2013г., като одобрява за финансиране представените 1 /един/ брой проекти, съгласно „Регистър R1 на подадените проектите” и протокол № 2/ 03.12.2012г. (формуляр В8) и ги предлага за окончателно одобрение за финансиране - от Агенция по заетостта.

2. Констатира, че общата сума на исканите финансови средства от кандидатствалите работодатели по Програмата по планови стойности  на представените проекти (1 на брой) е 49 456 лв., като същите не надхвърлят отпуснатия финансов ресурс за област Перник за реализацията на НП „ОСПОЗ” през 2013 г. (определен общо в размер на 49 505 лв.).

2.1. Комисията се запозна с писма (с изх.№ както следва):

? 12/слу 835 4-3 от 15.11.2012 г., подписано от г-жа Росица Янакиева, на длъжност „Кмет на община Перник”,

? АО-48-00-603/1/ от 08.11.2012 г., подписано от г-н Пламен Алексиев, на длъжност „Кмет на община Радомир”, и

? 24-00-361 от 08.11.2012 г., подписано от г-н Васил Узунов, на длъжност „Кмет на община Брезник”,

които бяха представени на Комисията от Директора на Дирекция „Бюро по труда” – гр. Перник и които представляват откази на съответните 3 работодателя (община Перник, община Радомир и община Брезник) да разработват проекти по НП „ОСПОЗ” през 2013 г., освобождавайки съответния определен за тези общини финансов ресурс.

2.2. Имайки предвид отпуснатите средства по НП „ОСПОЗ” за 2013г. за област Перник и видно от приложения към настоящия протокол „Регистър  R1 на подадените проекти” – се установи, че в част от общините се формира излишък в размер на 21 658 лв. общо за Областта, а в други общини – се формира недостиг в размер на - 21 609 лв. общо за Областта.

2.3. Съответните излишъци и недостиг по общини - са констатирани, както следва:

А/ Излишъци

-за  община  Брезник          +3 094 лв.

-за  община  Перник           +6 188 лв.

-за община Радомир      +12 376  лв.

Обща сума на Излишък    + 21 658 лв. (за областта)

Б/ Недостиг

-за община Трън-          - 21 609 лв.

Обща сума на Недостиг  - 21 609 лв.  (за областта)

3. На основание писмо на АЗ № 9193/0399 от 02.11.2012г. и установените обстоятелства, описани в предходната точка 2., Комисията по заетостта, в рамките на определените за област Перник 49 505 лв., по предложение направено от Директор на Дирекция „Бюро по труда” – гр. Перник - пренасочва финансови средства в размер на - 21 609 лв. - от излишъците по посочените в т. 2.3. А/ общини (общо в размер на 21 658 лв.) - за покриване на недостига, формиран в посочените  в т. 2.3. Б/ общини (общо в размер на 21 609 лв.), като след пренасочването общия размер на неусвоените (общо) за областта средства остава  49 лв.

4. Пренасочването на финансови средства (описано в предходната точка 3.) бе единодушно прието от присъствалите членове на Комисията.

В резултат на пренасочването на финансови средства (по точка 3.) – се осигурява възможността чрез проекта по НП „ОСПОЗ” в община Трън през 2013г. да се осигури разкриването на 27 /двадесет и седем/ работни места с обща сума 178 човекомесеца заетост на трайно безработни лица.

5. Предлага на общините от Пернишка област да се възползват от възможностите на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”- схема „Подкрепа за заетост” за осигуряване на заетост (за период от 6 до 12 месеца) на безработни лица, (с фокус върху трайно безработни, безработни с ниска професионална квалификация и недостиг на умения, безработни с ниско образование и безработни от етнически малцинства), с определен наставник в  сферата на допустимите, осъществявани от тях дейности.

IV.ОСИГУРЯВАНЕ НА ОТКРИТОСТ, ПУБЛИЧНОСТ И ОТЧЕНТОСТ

През 2012 г. информацията за дейността на Комисията по заетост е публикувана на сайта на Областна администрация Перник www.pk.government.bg. Заседанията са отразявани медийно от журналисти.

Търсене
Приемен ден на областния управител
Електронна пощенска кутия
ТГС България - Сърбия
ТГС България - Сърбия