ПРАВИЛНИК ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА И ДЕЙНОСТТА НА ЕПИЗООТИЧНАТА КОМИСИЯ

ПРАВИЛНИК

за организацията и дейността на Постоянно действаща епизоотична комисия на Област Перник

Чл.1 Настоящите правила уреждат функциите и организацията на работа на Областната епизоотична комисия на област Перник.

Чл.2 Областната епизоотична комисия се създава със Заповед на Областния управител, на основание чл.128 от Закона за ветеринарномедицинската дейност.

Чл.3 Комисията подпомага Областния управител при прилагане на мерките по здравеопазване на животните.

Чл.4. Комисията се състои от постоянни членове – представители на Областна администрация /ОА/ - Перник и по един представител от: всяка община от Област Перник, РВМС – Перник, ОД на МВР – Перник, РЗИ – Перник, Областна дирекция по безопасност на храните, ОУ „ПБЗН” , Областно пътно управление – Перник и представители на Държавните горски стопанства, както и на ловно-рибарските сдружения на територията на областта.

Чл.5 Председател на Комисията е оправомощен от Областния управител Заместник областен управител.

Чл.6 Председателят ръководи  и координира заседанията на Комисията, организира и контролира  изпълнението на решенията й, осигурява публичност и прозрачност на дейността и изготвя отчети. В отсъствие на Председателя функциите му се изпълняват от определен от него член на комисията.

Чл.7 За участие в работата на комисията членовете й не получават възнаграждение.

 

 

Чл.8 Организационно-техническото обслужване по провеждане на заседания на комисията се осигурява от Областна администрация Перник.

Чл.9 Комисията се свиква за заседание при необходимост, във връзка с възникнали остри заразни заболявания по животните, .

Чл.10 Членовете на Комисията се уведомяват от Председателя писмено най-късно три работни дни предварително за датата и часа на заседанието, като им изпраща проект за дневния ред. В неотложни случаи уведомяването може да стане и един ден преди заседанието по факс, имейл или по телефон.

 

Чл.11 /1/.Заседанията  са открити, но по решение на Комисията някои от заседанията могат да бъдат закрити.

/2/.Заседанията се откриват и ръководят от Председателя, а при неговото отсъствие – от друг упълномощен представител от ОА – Перник.

Чл.12 /1/ Заседанията на Комисията са редовни, ако на тях присъстват ? плюс1 от членовете й.

/2/ При невъзможност да присъства някой от членовете на Комисията, същият може да бъде заместен от друг, изрично упълномощен представител на съответната институция.

Чл.13 Решенията на  Комисията се приемат с мнозинство .

Чл.14 /1/.За всяко заседание се изготвя протокол, в който се отразяват взетите решения.

/2/.Протоколът се изготвя от секретаря на Комисията, подписва се от Председателя  и  копие от него се изпраща до всички членове на Комисията.

Чл.15 Настоящият Правилник може да бъде изменян или допълван, в зависимост от настъпилите промени в нормативната база или други обективни причини.

 

ЗАКЛЮЧИТЕЛНА РАЗПОРЕДБА

Създава се звено за мониторинг в състав:

- Председател на Комисията;

- Директор на РЗИ, гр.Перник;

- Директор на Областна дирекция по безопасност на храните, гр.Перник

Председател:

Радослав Людмилов Йорданов - Заместник областен управител на област с административен център - Перник (…………………)

                                                                                                                                                                                                подпис

Търсене
Приемен ден на областния управител
Електронна пощенска кутия
ТГС България - Сърбия
ТГС България - Сърбия