Заповед № РД - 19, 29.01.2013г. , ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА СЪСТАВА НА ЕПИЗООТИЧНАТА КОМИСИЯ

ЗАПОВЕД

№ РД - 19

гр. Перник, 29.01.2013 г.

На основание чл. 32, ал.1, във връзка с чл. 31,ал.1, т.1 и т.2 от Закона за администрацията и съгласно чл. 128 от  Закона за ветеринарномедицинската дейност

Н А З Н А Ч А В А М:

Постоянно действуваща епизоотична комисия в състав:

 

Председател: Радослав Йорданов, зам. областен управител на област Перник

Секретар: Валентина Сандева, ст. експерт „Регионално развитие”, дирекция „АКРРДС”

Членове:

Юрисконсулт към дирекция „АКРРДС” в ОА Перник

Кметове на общини на територията на област Перник

Директор на ОД на МВР – Перник

Директор на Областна дирекция по безопасност на храните-Перник

Директор на РЗИ- Перник

Директор на ОУ „ПБЗН” – Перник

Директор на Областно пътно управление – Перник

Директор на Държавно горско стопанство – Радомир

Директор на Държавно горско стопанство – Земен

Директор на Държавно горско стопанство - Брезник

Директор на Държавно горско стопанство – Трън

Директор на ДДС „ Витошко-Студена” - с. Кладница

Председател на Ловно-рибарско сдружение - гр.Перник

Председател на Ловно-рибарско сдружение „Радомир” – гр.Радомир

Председател на Ловно-рибарско сдружение „Сокол” – гр.Брезник

Председател на Ловно-рибарско сдружение „Любаш-Предела–2000” - гр.Брезник

Председател на Ловно-рибарско сдружение „Руй”- гр. Трън

Началник Отдел ” Рибарство, аквакултури и контрол”- Перник

Работата на постоянно действащата епизоотична комисия да се организира и ръководи от Председателя.

С настоящата ОТМЕНЯМ предишна ЗАПОВЕД № РД-90 от 23.11.2011 г.

Заповедта да се връчи на лицата от състава на комисията за сведение и изпълнение.

Председател:

инж. Иво Данаилов Петров - Областен управител на област с административен център  - Перник (.........................)

                                                                                                                                                                          подпис

Търсене
Приемен ден на областния управител
Електронна пощенска кутия
ТГС България - Сърбия
ТГС България - Сърбия