Конкурси
Обявление - Конкурс за длъжността" Старши експерт "Регионално развитие" /технически науки/
01.09.2017

На основание чл.10а, ал.2 от ЗДСл, във връзка чл.14, ал.1 от Наредбата за провеждане на
конкурсите за държавни служители,

ОБЛАСТНА АДМИНИСТРАЦИЯ ПЕРНИК

ОБЯВЯВА КОНКУРС
ЗА ДЛЪЖНОСТ „СТАРШИ ЕКСПЕРТ "РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ"

в Дирекция "Административен контрол, регионално развитие и държавна собственост", с
месторабота в гр. Областна администрация - Перник, щатни бройки: 1 при следните
условия:

1. Минимални изисквания, предвидени в нормативните актове за заемане на конкурсната
длъжност:
- образование: Бакалавър;
- професионален опит – 1 години;
- минимален ранг за заемане на длъжността: V младши.
2. Допълнителни изисквания за заемане на длъжността, съгласно утвърдена длъжностна
характеристика:
- Област на висше образоване – Технически науки;
- Познания в областта на строителството и превенция на риска от бедствия и
аварии;
- Добра компютърна грамотност – MS Office

3. Начин за провеждане на конкурса:
- Тест
- Интервю

4. Необходими документи, които кандидатите следва да представят за участие в
конкурса:
- Заявление за участие в конкурс
- Декларация по чл.17, ал.2, т.1 от НПКДС
- Копие от диплома
- Копие от документ, удостоверяващ трудов или служебен стаж

2300 Перник, пл. Св. Иван Рилски 1Б
тел.: +359 76 649 910, факс: +359 76 604 755
e-mail: oblast@pk.government.bg
web: www.pk.government.bg

- Копие от други допълнителни документи, удостоверяващи област, в която е придобит
професионалният опит

Документите на кандидатите следва да бъдат представени лично или чрез упълномощено
лице с нотариално заверено пълномощно до 14.09.2017, в Центъра за административно
обслужване /на партерния етаж/ в сградата Областна администрация-Перник, адрес:
гр.Перник, пл. „Св. Иван Рилски” 1Б

Списъците и всички съобщения във връзка с конкурса ще се обявяват на информационното
табло в сградата на ОА-Перник, както и на интернет страницата на ОА – Перник:
http://www.pk.government.bg

5. Описание на длъжността: Подпомага и съдейства за изпълнение на политиката но ОА-
Перник, съгласно дейностите и функциите в областта на регионалното развитие,
строителството, енергийната ефективност, водите, превенция на риска от бедствия, за
развитие на икономиката в област Перник;

6. Размер на основната заплата за длъжността – 650,00 лв.
Лице за контакт: Светлана Петкова – главен експерт „Човешки ресурси”, тел: 076 64 99
53; 0889 676 762.
Търсене
Приемен ден на областния управител
Електронна пощенска кутия
ТГС България - Сърбия
ТГС България - Сърбия