Отчет за Работата на Областната епизоотична комисия през 2010г.

ДОКЛАД ЗА РАБОТАТА НА ОБЛАСТНАТА ЕПИЗООТИЧНА КОМИСИЯ ЗА 2010Г.

Със Заповед №РД-105/23.03.2010г. на Областния управител на област Перник бе определен състава на Областната епизооотична комисия. Поради промени в състава на комисията, той бе актуализиран със Заповед №РД-306/20.07.2010г. на Областния управител.

През настоящата година бяха повредени две заседания на Комисията.

Първото заседание на Постоянната областна епизоотична комисия  беше проведено на 25.03.2010г. в Областна администрация на област с административен център Перник при следния дневен ред:

1.      Информация за епизоотичната обстановка в страната и областта.

2.      Запознаване със Заповед №РД 11-165/16.03.2010г. на д-р Йордан Войнов – Генерален Директор на Националната ветеринарномедицинска служба и набелязване на конкретни мерки.

3.      Разни

Членовете на Комисията бяха информирани, че епизоотичната обстановка към 24.03.2010г. по отношение на заболяването Инфлуенца по птиците, на територията на Пернишка област и Р. България е спокойна.

Във връзка с констатирано огнище на високопатогенна Инфлуенца по птиците в с. Литиа, област Тулча, близо до границата на Румъния с Украйна, беше издадена Заповед № РД 11-165/16.03.2010г. на Генералния директор на НВМС, с която бяха разпоредени мерки за недопускане на заболяването на територията на Република България, привеждането в повишена епизоотична готовност и провеждане на заседания на областните и общински епизоотични комисии.

В Румъния сигнал за заболяването е  бил подаден на 13.03.2010г. за наличие на две болни птици в два двора, като с общия брой на отглежданите птиците в двата двора е 47 броя.

На 15.03.2010г. заболяването е било потвърдено лабораторно, като причинителят е високопатогенен. Всички птици в двата засегнати двора са били убити веднага след лабораторно потвърждаване на резултата. На 16.03.2010г. е обявено заболяването чрез АDNS. Най вероятно то е проникнало чрез диви мигриращи птици при пряк или непряк контакт с домашните птици в дворовете на заразеното селище.

Представител на РВМС-Перник запозна накратко присъстващите с признаците на заболяването Инфлуенца, както и с превантивните дейности за предотвратяване на разпространението. За недопускане появата на Инфлуенца на територията на областта бяха предложени следните мерки:

1. Управителите и собствениците на  птицевъдни обекти  и задни дворове да засилят мерките за биосигурност и  да сигнализират незабавно при всеки случай на повишена смъртност при птиците

2. Управителите и собствениците на  птицевъдни обекти  и задни дворове да не допускат излизането на птиците извън дворовете.

3. Фуражът предназначен за изхранване на птици да се съхранява във закрити помещения.

4. Да не се допуска съвместно отглеждане на домашни патици и гъски с други домашни птици.

5. Да се организират съвместни проверки с представители на Орнитоложките дружества  за наличие на прелет на диви мигриращи птици и следят за отклонение в здравословното състояние и за трупове на умрели птици в районите на местообитанията им.

6. За всеки случай на повишена смъртност и заболяваемост да се уведомява официалния ветеринарен лекар на съответната община.

7. Горещи телефони в РВМС гр.Перник :604618, 601172,0898645513, 0898645514

Директорът на РВМС – Перник запозна членовете на епизооотичната комисия  със Заповед РД11-165/16.03.2010г. на Д-р Йордан Войнов - Генерален Директор на Националната ветеринарномедицинска служба,  и необходимите мерки, които трябва да бъдат предприети:

1. Привеждането на РВМС в повишена епизоотична готовност.

2. Организиране на незабавни заседания на областните и общинските епизоотични комисии за предприемане на спешни мерки за предотвратяване възникването на заболяването на територията на страната.

3. Организиране на съвместни проверки с представители на орнитоложките дружества, за наличие на прелет на диви мигриращи птици  и следене за отклоняване в здравословното състояние и за трупове на умрели птици в районите на обитанието им.

4. Извършване на постоянен ветеринарномедицински контрол за спазване на мерките за биосигурност в промишлените  птицевъдни обекти и в „задните” дворове.

5. Осигуряване на постоянни дежурства  на ветеринарномедицински специалисти в празничните и почивни дни на „горещи телефони”, на които да се получават сигнали за повишена смъртност при домашни или открити трупове на диви птици.

6. В случай на завишена смъртност да се съобщава незабавно  на дирекция „Здравеопазване на животните” при ЦУ на НВМС.

След станалите разисквания участниците в заседанието решиха:

Да се разпореди на собствениците и управители на птицевъдни обекти  и „задни дворове”

1.      Да не се допуска излизането на птици извън дворовете

2.      Да не се допуска контакт между птици живеещи в дивата природа и домашни птици

3.      Да съхраняват в закрити помещения фуража, с който изхранват птиците

4.      Да създават условия за разделно отглеждане  на домашни птици и гъски от други домашни птици.

5.      Дирекоторът на РВМС – Перник  да забрани провеждането на тържища за птици до отмяна на  повишената епизоотична готовност.

Директорът на РВМС запозна комисията със искането на Съюза на гълъбарите за провеждане на тържище на гълъби, което е отказано от РВМС, тъй към настоящия  момента бе обявена повишена епизоотична готовност. Областната епизоотична комисия изрази съгласие с решението на РВМС.

Комисията взе следните решения, които бяха описани в протокола от заседанието и изпратен на членовете на Комисията за изпълнение.

Кметовете на общини да отговарят за:

1. Провеждане на   заседание на общинските епизоотични комисии.

2. Недопускане излизането на птици извън дворовете.

3. Недопуска контакт между птици живеещи в дивата природа и домашни птици.

4. Съхранявне в закрити помещения фуража, с който изхранват птиците.

5. Създаване на условия за разделно отглеждане  на домашни птици и гъски от други домашни птици.

Директорът на РВМС-Перник да забранени провеждането на тържища за птици до отмяна на  повишената епизоотична готовност.

На 30.11.2010 година бе проведено второто заседание на Областната епизоотичната комисия при следния дневен ред: 

1. Информация за епизоотичната обстановка в страната и областта.

2. Запознаване със Заповед №РД11-839/23.11.2010г. на д-р Йордан Войнов – Генерален Директор на Националната ветеринарномедицинска служба и разяснения на изискванията на Наредба № 22 за условията и реда за обезвреждане на странични животински продукти и продукти получени от тях, и на специфичнорискови материали извън обектите, регистрирани от РВМС.

3. Други.

Директорът на РВМС – Перник  информира, че епизоотичната обстановка към 30.11.2010г. в страната и на територията на Пернишка област е спокойна. Държавната профилактична програма е изпълнена на 100 %, имунно профилактичната програма е изпълнена на 80 % към момента и продължава да се изпълнява.

Докладвано бе, че Екарисаж „Брамас 96” АД Шумен преустановява събирането, транспортирането и обезвреждането  на умрели животни.

Членовете на епизооотичната комисия бяха запознати със Заповед РД11-839/23.11.2010г. на д-р Йордан Войнов - Генерален Директор на Националната ветеринарномедицинска служба, за предприемане на мерки  за умрели животни, съгласно  изискванията на Наредба № 22 за условията и реда за обезвреждане на странични животински продукти и на продукти, получени от тях и на специфично рискови материали извън обектите регистрирани в РВМС.

Съгласно чл.133 т.4 от Закона за ветеринарномедицинската дейност, кметовете на общини организират събирането на труповете на животни и изграждането на трупни ями и трупосъбирателни площадки.

Националната ветеринарномедицинска служба осъществява контрол при получаването и обезвреждането на странични животински продукти и продукти, получени от тях – чл. 7, ал. 1, т. 3 от ЗВД .

Разяснено бе, че обезвреждането се извършва чрез депониране съгласно Закона за управление на отпадъците (ЗУО) и подзаконовите нормативни актове по прилагането му, с изключение на случаите по чл. 2, ал. 2, т. 3, използване на трупни ями и директно изгаряне.

За извършване на обезвреждането е необходимо да се определи терен, одобрен от комисия, съставена от представители на съответната община, РВМС, РИОКОЗ, РИОСВ и Басейнова дирекция за управление на водите. Комисията е постоянно действаща и се назначава със заповед на кмета на съответната община.

За определянето на терен е необходимо местоположението да бъде съобразено: с изискванията за отстояние до границите на урбанизираните територии, съгласно нормативно установените хигиенно-защитни зони за осигуряване на здравна защита на селищната среда и прилежащите й територии, определени с Наредба № 7 за хигиенните изисквания за здравна защита на селищната среда; забраните и ограниченията, свързани с експлоатацията на санитарно-охранителните зони около водоизточниците и съоръженията за питейно-битово водоснабдяване и около водоизточниците на минерални води, използвани за лечебни, профилактични, питейни и хигиенни нужди; наличието на повърхностни и подземни води, предоставените права за ползването им и риска водите да бъдат замърсени.

Чрез използване на трупни ями се цели недопуска замърсяването на атмосферния въздух, почвата, подземните и/или повърхностните води; повърхността й е покрита с бетонна плоча с отвор, покрит плътно със заключващ се метален капак; мястото е обозначено с табела с надпис "Трупна яма". След напълване и повърхността й се покрива с най-малко 50 сm пръст.

Поставен бе въпросът, че след прекратяване на трихинелоскопирането извършвано от РВМС гр. Перник, изследването се прави в София, което затруднява ловджиите. В  следствие на това се използват различни методи за изследване на  дивечовото месо, които не са надеждни и изрази опасения за здравето на хората консумиращи дивечово месо. Мнението му бе подкрепено от г-н Иван Искренов – председател на ЛРС „Руй” – Трън.

Обсъден бе и въпроса за нерегламентираната продажба на риба и апелира  към кметовете при констатиране на нерегламентирана продажба на риба, да се подават сигнали на тел.: 601170 и 0887213413 за предприемане на съответните действия от страна на РВМС – Перник  и Сектор „Рибарство и контрол”.

След направените предложения комисията реши:

1. Да се създадат постоянно действащи комисии в общините от областта със задачи за изпълнение, съгласно изискванията на чл.2, ал.3 от Наредба № 22 за условията и реда за обезвреждане на странични животински продукти и на продукти, получени от тях, и на специфичнорискови материали извън обектите, регистрирани в РВМС.

2. На Националното съвещание на 04.12.2010г, директорът на РВМС-Перник да постави въпроса относно възможността  за откриване на лаборатория в област Перник.

Търсене
Приемен ден на областния управител
Електронна пощенска кутия
ТГС България - Сърбия
ТГС България - Сърбия