Заповед № РД-14 от 20.01.2016 г. за определяне състава на областната комисия по транспорт

ЗАПОВЕД

РД - 14

От 20.01.2016г.

На основание чл. 32, ал. 1, във връзка с чл. 31 от Закона за администрацията и чл. 11, ал.1 от Наредба № 2/15.03.2002 г. за условията и реда за утвърждаване на транспортни схеми и за осъществяване на обществени превози на пътници с автобуси и леки автомобили, издадена от Министъра на транспорта, информационните и съобщенията

                                                          Н А З Н А Ч А В А М:

Областна комисия по транспорт в състав:

Председател: Д-р Александър Александров– Областен управител на Област Перник

Секретар: Диана Кирилова–Мл.експерт в дирекция „АКРРДС” в Областна администрация Перник

Членове:

1. Елена Иванова –Главенюрисконсулт вОА – Перник;

2. инж. Румен Крумов – Началник на ОО ”АА”- Перник;

3. инж. Даниел Неделков - Представител на ИА “Железопътна администрация”;

  4. инж. Васил Васев - Представител на Национална транспортна камара;

5. Магдалена Милтенова - Представител на сдружение “Браншови съюз за  стопанска инициатива в транспорта” /БССИТ/;

6. инж. Марин Арсов - Представител на Стопанска камара – Перник;

  7. инж.ИлианИлиев-главен експерт отделИРДв Областно пътно управление - Перник;

  8. Николай Петров – Гл.експерт в отдел „Управление при отбранително-мобилизационна подготовка и сигурност в Община Перник;

9. инж. Димитър Димитров - Зам. кмет на община Радомир;

10. Георги Стоянов - ст.специалист по БД и ОТ в община Брезник;

11. Димитър Боянов - Зам. кмет на община Земен;

12. Марин Първанов - Ст. сп. УК и ОМП от община Трън;

13. Иво Симеонов - Зам. кмет на община Ковачевци ;

С настоящата Заповед отменям Заповед № РД-56/25.03.2015г.

Заповедта да се сведе до знанието на горепосочените лица за сведение и изпълнение.

 

Д-Р АЛЕКСАНДЪР АЛЕКСАНДРОВ

       Областен управите

Търсене
Приемен ден на областния управител
Електронна пощенска кутия
ТГС България - Сърбия
ТГС България - Сърбия