Заповед № РД -11/ 10.02.2014 г. за промяна на състава на Областна комисия "Военни паметници"

З А П О В Е Д

№ РД-11

Перник 10.02.2014 г.

           На основание чл.32, ал.1 от Закона за администрацията и чл.6, ал.4 от Закона за военните паметници, с цел промяна на поименния състава на Областната комисия „Военни паметници”

 

О П Р Е Д Е Л Я М,

следния състав на комисията:            

Председател:

Арх. Михаил Михайлов – Областен управител на Област Перник

Зам. председател:

Галина Никодимова – Зам.областен управител на Област Перник

Секретар:

Петко Петков - Гл. специалист „ОМП ”-Областна администрация-Перник

Членове :

1. арх. Александра Бабунска -гл. експерт в дирекция „АКРРДС” – Областна администрация – Перник

2. Валентина Сандева -ст. експерт в дирекция „АКРРДС” – Областна администрация – Перник

3. Славчо Чанев -главен експерт - „Култура” – община Перник

4. Емилия Велинова-директор на Регионален исторически музей Перник

5. Любка Димитрова-заместник кмет - община Радомир

6. Искра Петрунова -началник отдел „Култура и историческо наследство”- община Радомир

7. Цветислава Цветкова -заместник кмет – община Трън

8. Кирил Михайлов -директор на исторически музей Трън

9. Росица Анева -секретар - община Земен

10. Наталия Първанова -ст. експерт „Образование и култура” – община Брезник

11. Иво Симеонов -заместник кмет – община Ковачевци

12. ор.ст. л-т Любомир -председател на Областния съвет на Съюза на Лазаров офицерите и сержантите от резерва – Перник

13. Камен Ангелов -председател на дружество „Военноинвалид” – Перник

14. Иво Антонов -главен експерт в дирекция „Управление на човешките ресурси” – Министерство на отбраната

Настоящата заповед отменя Заповед № РД- 3/11.01..2013 г.

Копие от Заповедта да се връчи на всички членове на комисията и кметове на общини на територията на област Перник, за сведение и изпълнение.

 

Арх. Михаил Михайлов

Областен управител

на област Перник

Търсене
Приемен ден на областния управител
Електронна пощенска кутия
ТГС България - Сърбия
ТГС България - Сърбия