ПРАВИЛА ЗА РАБОТАТА НА ОБЛАСТНАТА КОМИСИЯ "ВОЕННИ ПАМЕТНИЦИ"

I. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Чл. 1. С настоящите Правила се урежда организацията и дейността на Областната комисия „Военни паметници”.

Чл. 2. Областната комисия „Военни паметници” има за цел да оптимизира взаимодействието и взаимообвързаността, в рамките на законовите правомощия на териториалните звена на централната администрация, органите за местно самоуправление, обществените организации, сдружения и граждани за постигане на ефективна държавна политика по отношение на военните паметници.

II. ОРГАНИ НА УПРАВЛЕНИЕ

Чл. 3. Управителен орган на Комисията е ръководството в състав:

(1) Председателят

1. Ръководи дейността на Комисията;

2. Свиква Комисията и ръководи нейните заседания;

3. Изготвя план за работата на Комисията;

4. Представлява Комисията;

5. Предоставя на министъра на отбраната постъпилата информация за военните паметници и оказва съдействие за издирването, проучването, опазването, поддържането, възстановяването и изграждането им; съгласно чл. 7 ал. 1;

6. Следи за спазването на Закона за военните паметници;

7. Подписва протоколите от заседанията и предложенията по чл. 7 ал. 2;

8. Приема предложения, жалби и молби от представители на местната власт, граждани и организации;

(2) Зам. председателят - подпомага председателя при неговата работа и го замества, когато той отсъства.

(3) Секретарят на Комисията

1. Отговаря за документацията на Комисията;

2. Изготвя план за работата на Комисията;

3. Води областния регистър и картотека на военните паметници;

4. Изготвя, докладва и разпространява дневния ред на заседанията, както и график за мястото, часа и честотата на заседанията;

5. Следи за спазването на правилата;

6. Отговаря за сътрудничеството с обществените организации, формирования, граждани и медии;

7. Внася в Комисията проблемните задачи от плановете, които съдържат ключови дейности за постигане на набелязаните задачи на областно и общинско ниво;

(4) Членовете на Комисията

 

1. Участват в заседанията на комисията;

2. Правят предложения за планиране дейността на комисията;

3. Оказват съдействие за издирването, проучването, опазването, поддържането, възстановяването и изграждането на военните паметници на територията на която действа структурата или организацията, която представляват;

4. При необходимост инициират извънредни заседания на Областната комисия.

III. ЗАСЕДАНИЯ НА КОМИСИЯТА

Чл.4. Комисията провежда редовни заседания, при необходимост и извънредни заседания. Заседанията се свикват от Председателя.

Чл.5. Извънредните заседания се свикват от Председателя на Комисията или от зам.председателя, като определят и сроковете, в които трябва да бъде разгледано предложението.

 

 

Чл.6. Редовните заседания се провеждат всяко тримесечие. За датата на предстоящото заседание на Комисията членовете се уведомяват 10/десет/ дни преди това с писмо-покана.

Поканата съдържа дневен ред, датата, часа и мястото на провеждането на заседанието.

 

Чл.6. Изм. Редовните заседания се провеждат всяко тримесечие. За датата на предстоящото заседание на Комисията членовете се уведомяват 7/седем/ дни преди това с писмо-покана.

 

Поканата съдържа дневен ред, датата, часа и мястото на провеждането на заседанието.

 

Чл.7. Заседанието на Комисията се счита за редовно, ако на него присъстват повече от половината членове.

Чл. 8. Комисията взема решение с обикновено мнозинство от присъстващите.

Чл. 9. Гласуването в Комисията е лично и явно.

Чл. 10. На заседанието на Комисията се води протокол.

Чл.11. Допуснатите грешки в протокола се отстраняват на следващото заседание.

Чл.12. Решението на заседанието на Комисията е препоръчително и/или задължително в зависимост от спецификата. То се взема с мнозинство повече от половината от общия брой на членовете на Комисията.

Чл.13. В заседанията на Областната Комисия могат да участват упълномощени от членовете на Комисията представители с право на съвещателен глас при вземане на решения.

Чл.14. На последното за годината заседание се приема годишния отчет за ·дейността на Комисията.

Чл.15. Включване в дневния ред на годишния отчет се взема от председателя.

Чл.16. Заседанието на Комисията продължава до изчерпване на дневния ред.

VІ. ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

§ 1. Препоръки за работата на общинския кмет:

  • Организира издирването, проучването, регистрирането, картотекирането, опазването, поддържането, възстановяването и изграждането на военните паметници на територията на общината.
  • Води на отчет на военните паметници на територията на общината и предоставят информация за актуализирането на областния регистър на военните паметници;
  • Организира дейността по декларирането на военните паметници на територията на общината ·в Националния регистър- първоначално до 30.06.2008г., а в посладствие - при необходимост;
  • Ежегодно планира средства в бюджета на общината за опазване и поддържане на военните паметници;
  • Следи заседанията на областната комисия и дава указания на своя представител;
  • Участва с предложения в планирането на дейността на Областната комисия;
  • При необходимост инициира извънредни заседания на Областната комисия.

 

 

VIІ. ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

§ 1. Правилата за работата на Комисията се приемат в първите заседания. Утвърждават се с обикновено мнозинство и влизат в сила след съгласуването им с министъра на отбраната.

§ 2. Предложение за изменение и допълнение на настоящите Правила се прави по писмено искане ·най-малко на повече от половината от всички присъстващи членове.

§ 3. Техническото и експертното обслужване се осъществява от страна на Областна администрация.

Търсене
Приемен ден на областния управител
Електронна пощенска кутия
ТГС България - Сърбия
ТГС България - Сърбия