Заседание на Областната комисия „Военни паметници” от 07.12.2010г.

 ДНЕВЕН РЕД:

1.     Разглеждане и утвърждаване на Правила за работа на Областна комисия „Военни паметници”.

2.     Информация свързана с регистрацията, опазването, поддържането и финансирането, както и строителството на нови паметници.

Докладва: г-н Иво Антонов - МО

3. Преглед на състоянието на областния регистър и картотека на военните паметници.

4. Разни.

РЕШЕНИЯ НА КОМИСИЯТА:

1. В изпълнение чл.7 ал. 3 от ЗВП да бъдат осигурени актуални дигитални снимки на всеки обект – военен паметник. Снимките да бъдат 5 бр. – по една от четирите страни и една – общ план. За паметните плочи – 2 бр. снимки – една в близък план и една – заедно с обекта, на който е закрепена плочата.

2. Във връзка с чл. 3 ал. 1 следва да започне подготовка на необходимата документация за актуване от общините на военните паметници на тяхна територия,  като публична общинска собственост, където това е възможно. Актуването да става след окончателното утвърждаване на областния регистър на военните паметници.

3. Да бъде направен преглед на състоянието на военните паметници на територията на общините в област Перник като бъдат набелязани обекти в тежко състояние, нуждаещи се от спешен ремонт. За тези обекти следва да бъде изготвена проектна документация с цел евентуално финансиране съгласно чл. 14 ал. 2 от ЗВП.

Иво Антонов – главен експерт в Дирекция “Управление на човешките ресурси” към Министерство на отбраната даде следните препоръки и насоки:

-         Освен задължителните, съгласно Закона, членове на комисията, в нея могат да бъдат включени и представители на военни клубове, военни сектори на територията на областта и други структури.

-          Взетото решение по т. 2 ще улесни кандидатстването  на Общините по проекти, свързани с възстановяване и ремонт на военните паметници.

-         При кандидатстване за ремонт и възстановяване на военните паметници е препоръчително да се направят внимателно разчетите за разходите, след което информацията да се предостави в Областна комисия “Военни паметници” – за разглеждане. След утвърждаване от Областния управител, същата се предоставя в Министерство на отбраната.

-         Военната техника, която е самостоятелна или допълва военните паметници, да се опише в списък и да се приложи към регистъра на военните паметници.

Търсене
Приемен ден на областния управител
Електронна пощенска кутия
ТГС България - Сърбия
ТГС България - Сърбия