Протокол № 3 от работна среща на група "Здравеопазване и оклна среда" към ОСР, 05.03.2013г.

Участваха:

  1. Г-жа Цветана Пиралкова – Гл.секретар на ОА Перник;
  2. Г-жа Елена Иванова – Директор АКРРДС, ОА Перник;
  3. арх. Александра Бабунска- Гл.експерт ОА Перник;
  4. Г-жа Иванка Василева- Гл. експерт „Регионално развитие”, ОА Перник;
  5. Г-жа Изабела Борисова- Ст. експерт „Регионално развитие”, ОА Перник;
  6. Г-жа Валентина Сандева- Ст. експерт „Регионално развитие”, ОА Перник;
  7. инж. Борислав Драгомиров-   Мл.експерт„Регионално развитие”, ОА Перник;
  8. Г-жа Виолета Манолова – Експерт за връзки с обществеността, ОА Перник;
  9. Г-жа Ирена Тодорова- Младши специалист НП "Старт на кариерата", ОА Перник;

10.  Г-жа Жечка Калинова- Управител на Консултантска фирма „ИДЕИН”;

11.  Г-жа Лора Саркисян- Експерт от Консултантска фирма „ИДЕИН”;

12.  Д-р Валентина Павлова- Председател на УС на Български лекарски съюз, Перник;

13.  Г-жа Мария Стоименова-Представител на БАЗП;

14.  Аделина Стоянова- Експерт от РИОСВ Перник;

15.  Д-р Василева- ОРБ „Р.Ангелова”, Перник;

16.  Г-жа Анита Сарафска- Община Перник;

17.  Г-жа Евгения Андреевска- Община Перник;

18.  Галина Асенова- Общински съветник;

19.  Наташа Минева- Директор БЧК, Перник;

20.  Д-р Нина Стаменова- Директор на РЗИ Перник;

21.  Г-жа Красимира Василева- експерт от  РДСП

22.  Г-н Мирослав Наумов- Фондация „ПУЛС”;

23.  Г-жа Юлия Андонова – Фондация „ПУЛС”

Г-жа Цветана Пиралкова откри срещата и запозна присъстващите с работните групи, създадени за изработването  на Областната стратегия за развитие, с идеята и целта на създаването им.Тя уведоми присъстващите,че до края на седмицата ще бъде създадена фейсбук група, в която да се включат и други, които не присъстват на срещите,но проявяват интерес и имат идеи.Главният секретар на ОА представи ръководителя на консултантска фирма „ИДЕИ”, г-жа Жечка Калинова и й даде думата.

Г-жа Калинова представи екипа на „ИДЕИН” и даде думата на г-жа Лора Саркисян, експерт от консултантската фирма.

Г-жа Саркисян запозна присъстващите със стратегическите документи, засягащи здравеопазването и околната среда и даде думата на присъстващите за изказвания,мнения и предложения.

Д-р Василева от ОРБ „Рахила Ангелова” представи накратко пред аудиторията проблемите на болницата, които би било от полза за всички да залегнат в Областната стратегия за развитие:

- Стара ВиК инсталация, която се нуждае от подмяна;

- Необходимост от подмяна на асансьорната уредба;

- Необходимост от изграждане на качествен архивен център;

- Обзавеждане и апаратура за обновеното „Спешно отделение”;

- Реаномобили за транспортиране на спешни, тежкоболни;

- Да бъде подложено на по-голямо внимание детското и майчино здравеопазване;

- Запазване на редките дървесни видове в парка на болницата;

- Ремонт на автопарка и оградата на лечебното заведение;

Д-р Василева подчерта в края на своето изказване, че тези изброени доста „подпорващи” меки мерки са много важни  за равитие на последващи такива.

Г-жа Анита Сарафска, от община Перник, се поинтересува дали социалните услуги ще бъдат изключени от Областния план за развитие, тъй като до момента здравеопазването и социалните услуги са били разглеждани заедно. В отговор г-жа Саркисян уточни,че в никакъв случай тези услуги няма да бъдат изключени.

Д-р Валентина Павлова информира присъстващите,че Перник е един от градовете, в който, заради недоброто развитие на екологията много от децата са с тежки алергии.

Г-жа Галина Асенова предложи групите да бъдат разделени, след което тя би предпочела да се включи в групата по екология. Тя подчерта,че очаква да има подготвен базов материал, работен документ,на който да се „стъпи” при следващи срещи и обсъждания.

Г-н Мирослав Наумов , представител на  Фондация „ПУЛС”, Перник изрази тревожност от факта ,че след оттеглянето на Глобалния фонд, няма друга алтернатива за работа по превенция на ХИВ, СПИН и туберколоза.Ако се преустанови работата и не се намери форма, под която превантивните дейности да продължат, ще има много заразени, както се е случило в Румъния.

Г-жа Красимира Василева от РДСП  допълни, че профилактиката и околната среда имат много важно значение за здравето на хората. Лошото качество на живот , мизерните санитарно-битови условия са предпоставка за зарази на рискови групи и представители на ромското малцинство.Там се шири не само  хепатит , но и др.заразни болести.

Освен това в областта няма база ,а има много психично болни и броят им се увеличава заради прекомерния стрес. Белодробните заболявания и хипертонията също са се увеличили.

Д-р Василева изрази недоумение как може да няма контрол върху безпризорните кучета и чистотата на околната среда.

Г-жа Евгения Андреевска, еколог и представител на община Перник спомена, че Перник е един от най-запрашените / на4-то място в Европа/ и то при неработеща тежка промишленост. Нивото на запрашеност и серен диоксид е много високо. Запрашаването е от битов характер, особено през зимния сезон, когато хората палят печки с дърва и въглища.

Тя предложи младежките организации да бъдат поканени отделно, за да дадат свежи идеи.

Д-р Стаменова, директор на РЗИ сподели, че по данни от 30.10.2012г. в Пернишко туберколозата е над средното ниво за страната и направи следните предложения:

1. В Областната стратегия да залегне комплекс от здравни услуги;

2. Приоритетно да се наблегне върху образованието, защото за профилактика можем да говорим с грамотни хора;

3. Да обвържем здравеопазването с демографския проблем

Г-жа Саркисян направи обобщение на засегнатите по време на дискусията проблеми:

- застаряващо общество;

- работа с рискови групи, с определен вид заболявания;

- да се заложат мерки за по-добри постижения в областта на екологията;

- управление на отпадъците и качество на въздуха;

- ВиК сектор

Според нея трябва да се направи обективна оценка на поносимостта и да се получи добър документ, не утопичен, а финансово обезпечен.

В края на срещата г-жа Пиралкова заключи, че има енергия и потенциал да се изготви една работеща стратегия, с помощта на широк кръг специалисти от институции и граждански сектор.

Тя уведоми присъстващите, че следващата работна среща е предвидена за 09 април 2013 г.

Търсене
Приемен ден на областния управител
Електронна пощенска кутия
ТГС България - Сърбия
ТГС България - Сърбия