Становище и предложения на Дирекция „Бюро по труда” - гр.Перник
За съществуването на функциониращ пазар на труда в региона от първостепенно значение е разкриването на повече нови работни места и продължаването на инвестирането в човешките ресурси. Целите и действията, заложени в Националния план за действие по заетостта (НПДЗ) са съсредоточени върху стабилизирането на заетостта и ограничаване на безработицата и подкрепа за бизнеса за повишаване търсенето на работна сила и подготовката на кадри с необходимата квалификация.

Визията на Националния план за действие по заетостта е „Подкрепа за устойчивост и повишаване на заетостта чрез осигуряване на качествена работна сила и компенсиране на част от разходите на работодателите за наемане на безработни от неравнопоставените групи на пазара на труда, приоритетно от най-бавно възстановяващите се от кризата региони”.

Активната политика на пазара на труда има положително въздействие върху процесите на ускоряване на икономическото оживление и спомага за  бързи и качествени преходи на пазара на труда. Осигуряването на обучение и субсидирана заетост на най-уязвимите групи от безработни означава социално включване, получаване на заработени доходи и осигурителни права за тези групи, а за държавата - постъпления от данъци и осигуровки. Субсидирането на част от разходите за персонал на фирмите е на практика подкрепа за по-висока конкурентоспособност и насърчаване да създават работни места.

Заетостта за неравнопоставените групи е фактор и за излизане на част от тях от състоянието на бедността и за реализиране на част от задачите на социалната икономика.

Мерките в НПДЗ са съобразени с дългосрочните приоритети на Стратегията „Европа 2020” и необходимостта от запазване на финансовата стабилност и подобряване на бизнес средата в България. Те конкретно изпълняват и препоръките на Европейската комисия към страната в областта на пазара на труда.

Основните приоритети на националната политика по заетостта са определени, като се очаква икономически ръст и постепенно стопанско оживление, увеличаване на инвестициите, изпълнение на големи инфраструктурни проекти, постепенно активиране на вътрешното търсене. Финансовата стабилност на страната, както и натрупания опит в усвояването на средствата от европейските фондове ще осигурят стабилност и достатъчен ресурс за финансиране на действията в областта на пазара на труда.

Основните приоритети включват:

  • Увеличаване на заетостта чрез бързо и ефективно устройване на работа на безработните, както на първичния пазар на труда, така и по програми и мерки по Закона за насърчаване на заетостта, подпомагане на заетостта в малките и средните предприятия;
  • Повишаване качеството на работната сила чрез придобиване на нова квалификация, повишаване на квалификацията и уменията на заетите и безработните за осигуряване на необходимите кадри за преструктуриране на икономиката, по-висока производителност на труда, по-добро съответствие с потребностите на пазара на труда;
  • Ограничаване на безработицата в регионите с високо равнище на безработица, включително активиране на неактивните и обезкуражените лица.

Активната политика на пазара на труда ще бъде насочена към следните целеви групи: безработни младежи до 29 г.; безработни над 50-годишна възраст.; безработни с ниска или не търсена на пазара на труда професионална квалификация и недостиг на ключови компетентности; хора с увреждания.

Финансирането на активната политика на пазара на труда се осъществява със средства  от Републиканския бюджет, както и със средства от Структурните фондове на ЕС.

В основата на политиката по заетостта стои изпълнението на Стратегия „Европа 2020”, в която приоритетни области на действие ще продължат да бъдат :

  • Увеличаването на икономическия растеж 
  • Насърчаването на заетостта и социалното включване

За целта ще се изпълняват приетите вече от Европейската комисия инициативи, в т. ч. Пакета за заетост на младежи и Пакета за социални инвестиции за растеж и кохезия, който се очаква да бъде представен от Европейската комисия през 2013 г. Тези документи ще подкрепят и насочат усилията на държавите-членки, включително и на България към ограничаване на младежката безработица и намаляване на риска от бедност и социално изключване.

Пакетът за заетост на младежите, освен че представи напредъка постигнат от отделните държави-членки по отношение борбата с младежката безработица, съдържа и предложение за препоръка на Съвета относно европейската Гаранция за младежта.

Пакетът за социални инвестиции ще съдържа средносрочни приоритети в областта на социалната политика и социалните инвестиции, които следва да допринесат за подобряване на ефективността и ефикасността на системите за социална защита.

Ще продължат да се изпълняват мерките, програмите, както и схемите по ОП РЧР, насърчаващи създаването на заетост за младежи до 29 г. Очаква се положителен ефект върху заетостта на младежите от въвеждането в Кодекса на труда на договор за стажуване, две нови мерки в Закона за насърчаване на заетостта – за заетост на продължително безработни младежи до 29-годишна възраст за работа при непълно работно време и за чиракуване на младежи под ръководството на наставник.

В отговор на препоръките на ЕК в областта на социалното включване предстои  приемането на Национална стратегия за намаляване на бедността и насърчаване на социалното включване 2020 г. В подкрепа на създаването на условия за достоен и независим живот на възрастните хора и хората с увреждания се предвижда през 2013 г. да бъде приета Националната стратегия за дългосрочна грижа. Ще продължи да се изпълнява Плана за действие за изпълнение на Националната стратегия на Р България за интегриране на ромите- стратегии и политики с които ще бъде съобразена дейността на институцията.

Дирекция ”Бюро по труда” Перник в качеството си на структурно звено на Агенцията по заетостта ще продължи изпълнението на дейности за повишаване достъпа и качеството на услугите по заетостта, като запази основната си функция - обществен посредник на пазара на труда, който изпълнява държавната политика на пазара на труда, осигурява бърз преход между различните състояния на пазара на труда - от безработица към заетост, от училище към заетост, от неактивност към трудова дейност, от заетост към заетост, от работа към пенсиониране. Д”БТ”Перник ще се стреми да предоставя все по-ефективни и качествени услуги, удовлетворяващи потребностите на гражданите и бизнеса.

В изпълнение на поставените национални и европейски приоритети, Д”БТ”Перник ще работи в посока на насърчаване на работодателите за разкриване на нови работни места, за осигуряване на устойчива заетост и устройване на работа на търсещите работа лица в условията на активно социално партньорство.

Сред основните приоритети за модернизиране на предоставяните посреднически услуги по заетостта са:

  • Въвеждане на стандарти за изпълнение на услугите; повишаване информираността на гражданите и увеличаване на прозрачността и отчетността при провеждане на политиката по заетостта;
  • Предоставяне на услуги на клиентите на дирекциите „Бюро по труда” чрез трудовите посредници, Интернет, обществени терминали /КИОСКИ/, SMS известявания за важна информация и събития, социални мрежи, осигуряване на зона за самоинформиране на търсещите работа;
  • С ключовите работодатели, със стратегическо значение за региона, ще работят специализирани екипи. Отдалечените райони ще продължат да се обслужват от мобилни офиси за посреднически услуги (изнесени работни места);
  • Разширяване обхвата на предоставяните електронни услуги чрез интернет и Е- трудова борса за търсещите работа лица и работодателите;

Съвместната ни дейност с териториалната структура на Изпълнителна агенция “Главна инспекция по труда” ще е насочена към постигането на дългосрочната оперативна цел на национално ниво за осъществяване на ефективен и ефикасен контрол по спазване на законодателството в областта на труда и заетостта.

Дейността на социалните партньори в областта на повишаването на заетостта и ограничаването на безработицата ще има съществена роля, в т.ч. чрез  реализацията на схема „Повишаване на гъвкавостта и ефективността на пазара на труда чрез активни действия на социалните партньори”. По тази схема национално представителните организации на работодателите и на работниците и служителите реализират дейности за ограничаване на неформалната икономика, за балансиране на търсенето и предлагането на работна сила и за постигане на гъвкавост и сигурност на пазара на труда.

Ще продължи работата на Националния консултативен съвет по професионална квалификация на работната сила, ще бъде обсъдена системата за идентифициране и признаване на неформално придобити знания, умения и компетентности, както и системата за прогнозиране на потребностите от работна сила с определени характеристики.

Ефективното партньорството и взаимодействие в работата на Д”БТ”Перник са водещ принцип в отношенията с другите обществени организации. На регионално ниво ще продължи активното сътрудничество с комисията по заетостта към областния съвет за развитие, съветът за сътрудничество към Д”БТ”Перник, общините, браншовите и териториални структури на социалните партньори, които ще работят в посока на преодоляване на негативните тенденции на пазара на труда в резултат на икономическата криза и неговото стабилизиране.

В случаи на подадено уведомление за масово освобождаване на персонал от предприятие със стратегическа важност за региона могат да се създават екипи по инициатива на работоделя или на работниците и служителите, които да разработят мерки, да предлагат проекти за обучение, обвързани с възможности за заетост и след обсъждане и одобряване от комисията по заетост към областния съвет за развитие да бъдат предложени в МТСП за финансиране. Програмите за заетост се разработват по предложение на работодателя, представителите на организациите на работниците и служителите и Агенцията по заетостта въз основа на проучени пазарни ниши, обособяване на отделни части на предприятието, реализация на браншови програми и други.

Съвместната дейност на социалните партньори в периода 2014г.- 2020г. ще бъде подчинена и съобразена с приоритетите на областната стратегия за развитие, на регионалните, областните и общинските планове за развитие, както и с приоритетите на националните стратегически документи и Националния план за действие по заетостта.

Търсене
Приемен ден на областния управител
Електронна пощенска кутия
ТГС България - Сърбия
ТГС България - Сърбия