СЪОБЩЕНИЕ

Във връзка с проведена процедура за избор на изпълнител по реда на Раздел IVa от Вътрешните правила за провеждане на процедури по обществени поръчки в Областна администрация Перник и контрол по изпълнението им и съгласно Протокол на комисията от дата 14.12.2013г., същата реши следното:

По обособена позиция 1 – Застраховка на недвижимо и движимо имущество на Областна администрация Перник – нa oснование чл. 39, ал. 1, т. 5 от ЗОП първата хипотеза, а именно при отпадне необходимостта от провеждане на процедурата в резултат на съществена промяна в обстоятелствата и на основание раздел IVa, чл. 27, ал. 5 от Вътрешните правила за провеждане на процедури по обществени поръчки в Областна администрация Перник и контрола по изпълнението им /нар. по-нататък само Вътрешни правила/, касаеща възможността при промяна на първоначално обявените условия отново да се приложи реда за събиране на оферти по чл. 27, ал. 1-4 от раздел  IVa от Вътрешните правила - прекратява процедурата.

По обособена позиция  2 - Застраховка на автомобили, собственост на Областна администрация Перник – комисията класита на първо място с 69 точки и съответно ще сключи договор със следното дружество - ЗАД Булстрад Виена Иншурънс Груп.

Търсене
Приемен ден на областния управител
Електронна пощенска кутия
ТГС България - Сърбия
ТГС България - Сърбия