ГОДИШЕН ОТЧЕТ ЗА 2011 Г.
Четвъртък, 09 Февруари 2012 12:25

ГОДИШЕН ОТЧЕТ 

за дейността на Областен съвет по условия на труд на област с административен център Перник за 2011г.

Цялостната дейност на Комисията по заетост към Областния съвет за развитие на област с административен център Перник през 2011г. е насочена към осъществяване на  регионалната политика за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд и координиране дейността на териториалните органи по контрола на условията на труд.

Дейността на Областния съвет по условия на труд е в съответствие с приоритетите на Програмата на Правителството на европейското развитие на България и нормативните актове.

 

I. ОРГАНИЗАЦИОННО СЪСТОЯНИЕ НА ОБЛАСТНИЯ СЪВЕТ ПО УСЛОВИЯ НА ТРУД

През 2011г. дейността на Областния съвет по условия на труд се извършва на основание чл.43 от Закона за здравословни и безопасни условия на труд и Правилника за устройството и дейността му.

В състава му са включени:

 • представители на регионалните структури на представителните организации на работодателите - Пернишка тъговско- промишлена палата и Българска стопанска камара;
 • представители на регионалните структури на представителните организации на работещите - КНСБ и КТ «Подкрепа»;
 • представители на областна администрация.

Утвърдени са  промени в Правилника за устройството и дейността на Областния съвет по условия на труд. Направените промени са в посока оптимизиране на дейността и засягат оперативността при свикване на заседания.

 

II. АНАЛИЗ НА СЪСТОЯНИЕТО И ТЕНДЕНЦИИТЕ НА ДЕЙНОСТТА ПО ОСИГУРЯВАНЕ НА ЗДРАВОСЛОВНИ И БЕЗОПАСНИ УСЛОВИЯ НА ТРУД В ОБЛАСТ ПЕРНИК

И през 2011г. в икономическото развитие на област Перник продължи процеса на преструктуриране. На територията на областта развиват дейност големи предприятия в областта на Металургия и производство на метални изделия, Производство на машини и оборудване, Добивна промишленост, Производство на текстил, изделия от текстил и производство на облекло, Обувна промишленост Производство на хранителни продукти, напитки и тютюневи изделия, Производство на дървен материал и изделия от него, Строителство.

През 2011г. от Дирекция „Инспекция по труда” София, отдел Перник са извършени 1251 броя проверки, като 148 от тях са за проучване на искания и сигнали. Констатирани са 5886 нарушения на трудовото законодателство, 49% от които са по осигуряването на здравословни и безопасни условия на труд и 51% по трудови правоотношения. Съставени са 417 АУАН за установяване на административни нарушения.

От нарушенията по осигуряване на ЗБУТ 48% са по организация и управление на дейността за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд , а 52% от нарушенията са разпределени почти по равно между тези по безопасност на работното оборудване и технологичните процеси и тези по хигиена на труда. През отчетния период  са съставени общо 417 броя АУАН, 32 броя от които са по осигуряване на ЗБУТ.

Един от главните критерии за оценка ефективността на организацията и дейността по осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд е работата по оценка на професионалния риск. Изготвянето на оценката на риска и предприемането на мерки за неговото отстраняване или минимизиране е основата, върху която се осигуряват здравословните и безопасни условия на труд и се предотвратяват причините за допускане на трудови злополуки и професионални заболявания.

От извършените проверки през годината се установи, че 98% от работодателите са извършили оценка на риска. Подобрено е качеството на голяма част от изготвените оценки на риска. За съжаление все още някои работодатели смятат, че с представянето на сключен договор със СТМ в Д “ИТ” техните задължения приключват. Проблемите, които съществуват са свързани с качеството на реално предлаганата услуга и финансовият еквивалент задължаващ предприятието. Основно услугата, която се предлага е разработването на оценка на риска и често тя не отговаря на конкретните условия или не са извършени измервания на показателите, за да се определи базата за съществуващия риск и мерките за намаляването му. Спрени са общо 19 бр. машини и съоръжения.

Най-чести нарушения на нормите на ЗЗБУТ са :

 • Не се провежда обучение по безопасност и здраве при работа на лицата, които са определени от работодателя да провеждат инструктажите по безопасност и здраве при работа;
 • Изготвените инструкции за безопасна работа не са обявени по работни места;
 • Аварийните изходи не са сигнализирани с установените знаци;
 • Не се предоставя протокол от измервания на импеданса на контура „фаза- защитен проводник”, съгласно минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд на работните места и при използване на работното оборудване;
 • Местоположението и идентифицирането на пожарогасителните технически средства не е указано с табели и/или цветове за безопасност;
 • Не е определен срок на износване на работното облекло;
 • За вентилационните уредби не се води документация, съдържаща техническите параметри, резултати от изпитания и измервания и инструкция за експлоатация и ремонт;
 • Не се издава служебна бележка за проведен начален инструктаж на новопостъпили работници;

Трудовият травматизъм за 2011г. по оперативни данни на Националния осигурителен институт е намалял почти наполовина (с 47%) в сравнение с 2010г. Докато за 2010г. са регистрирани 60 бр. трудови злополуки, то през 2011г. те са 38 броя. От тях 27 злополуки  са по чл.55, ал.1 от КСО /по време и във връзка или по повод на извършваната работа, както и при всяка работа, извършвана в интерес на предприятието/. Общо загубените календарни дни за 2011г. са 3200 (2081, от тях са по чл. 55, ал. 1 от КСО), което е с 65% по-малко в сравнение с предходната година.

За 2010г. са допуснати 4 трудови злополуки довели до инвалидност и една - до смърт, а през 2011г. не са допуснати такива.

Нарушенията по трудови правоотношения са 3023 броя и представляват 51% от общия брой нарушения на трудовото законодателство. Съставени са общо 385 АУАН, които представляват 92% от общо съставените актове за нарушение на трудовото законодателство.

Най-честите нарушения по трудови правоотношения са:

 • По сключване на писмен трудов договор - съдържанието на задължителните реквизити в сключените писмени трудови договори, съгласно чл. 66 от КТ. През 2011г. са съставени 150 АУАН за установени административни нарушения по сключване на писмени трудови договори.
 • По работното време – През периода се констатират 364 нарушения свързани с нормите регламентиращи работното време, почивките и отпуските.
 • По заплащането на труда. Констатирани са 277 нарушения по заплащането на труда, от които 28% за неизплатени заплати по чл. 128 от Кодекса на труда, и 33%  неначисляване и неплащане на допълнителни трудови възнаграждения (за работа на официални празници, за нощен труд, за извънреден труд, за трудов стаж и професионален опит).
 • По оформяне и предоставяне на документи.

III. ЗАСЕДАНИЯ НА ОБЛАСТНИЯ СЪВЕТ ПО УСЛОВИЯ НА ТРУД.

През 2011 г. Областният съвет по условия на труд е провел едно заседание:

* 20.01.2011г. Основни точки от дневния ред на заседанието:

1. Разглеждане на актуализиран проект за промени в Правилника за устройството и дейността на Областния съвет по условия на труд.

2. Отчет-анализ за дейността на Дирекция „Инспекция по труда” София, отдел Перник за 2010г.

Като решения е приет Правилника за устройството и дейността на Областния съвет по условия на труд  и отчет- анализа за дейността на Дирекция „Инспекция по труда” София, отдел Перник за 2010г.

IV.ОСИГУРЯВАНЕ НА ОТКРИТОСТ, ПУБЛИЧНОСТ И ОТЧЕНТОСТ

През 2011 г. информацията за дейността на Областния съвет по условия на труд е публикувана на сайта на Областна администрация Перник www.pk.government.bg.  Проведеното заседание е отразено в местните медии .

Търсене
Приемен ден на областния управител
Електронна пощенска кутия
ТГС България - Сърбия
ТГС България - Сърбия