П Р О Т О К О Л От Неприсъствено заседание на Областния съвет за сътрудничество по етническите и интеграционни въпроси, ОА Перник /29 април 2013 г./
Четвъртък, 25 Юли 2013 14:22

П Р О Т О К О Л

От

Неприсъствено заседание на Областния съвет за сътрудничество по етническите и интеграционни въпроси, ОА Перник

/ 29 април 2013 г. /

Във връзка с приемането на Стратегия за  интегриране на ромите в област Перник / 2013-2020г./, с приложени приетите на заседания на Общинските съвети по места Планове за действие за подкрепа на интеграционните политики на общините Перник, Радомир, Брезник и Трън и определяне Звено за мониторинг на Стратегията  бе проведена неприсъствена процедура по приемане на решения от ОССЕИВ Перник.

Дневен ред:

  1. Представяне на изготвените и приети на заседания на общинските съвети Планове за действие за подкрепа на интеграционните политики на общините Перник, Радомир, Брезник и Трън;
  1. Представяне на Областната стратегия за интегриране на ромите в област Перник / 2013-2020г./;
  1. Определяне на звено за мониторинг на Стратегията;
  1. Разни

 

Решения:

По точка 1 са предоставени изготвените и приети на заседания на Общинските съвети Планове за действие за подкрепа на интеграционните политики на общините Перник, Радомир, Брезник и Трън, както и решенията от общинските съвети ,както следва:

-  Решение № 29 от 27.02.2013 г. ОбС Радомир

-  Решение № 55 от 20.03.2013 г. ОбС Трън

-  Решение № 328 от 28.03.2013 г.ОбС Брезник

-  Решение № 437 от 04.04.2013 г.ОбС  Перник

Общините Земен и Ковачевци нямат изработени и приети такива планове, тъй като на територията на общините си нямат роми / община Ковачевци/ или броят им е незначителен / Община Земен/ и няма необходимост от разработването на подобен документ. Това заявява в свое писмо с вх.№ 08-05-2 от 08.01.2013г.до Областния управител г-н Васил Станимиров,кмет на община Ковачевци и с писмо с вх.№ 08-06-9 от 31.01.2013 г. кметът на община Земен, г-н Димитър Сотиров.

По точка 2 има изготвена Областна стратегия за интегриране на ромите в област Перник в периода 2013-2020г. Стратегията е отворен документ. Като приложения и неразделна част от нея стават писмата на кметовете на общини Земен и Ковачевци и Плановете за действие, заедно с решенията на общинските съвети за общините Радомир, Трън, Брезник и Перник.

Стратегията, заедно с приложенията, се утвърждава от Областния управител инж. Иво Петров.

 

По точка 3 Създава се звено за мониторинг на Стратегията , в състав от 8 души,  в т.ч.:

Експерт по ЕИВ от Областна администрация Перник;

Зам. кметове на общини, в чийто ресор влизат етническите въпроси / Общини, които имат изготвени и приети от ОбС Общински планове за действие за интеграция на ромите/ ;

Директори на МОМН, РДСП, РЗИ;

Председател на Сдружение „Саворе джувля”, Перник

Звеното за мониторинг и оценка изготвя до 20 февруари на всяка календарна година обобщен мониторингов доклад за изпълнението на Плановете за действие от общините на територията на областта за предходната година, който се изпраща в Секретариата на НССЕИВ. Информация от тези доклади ще бъде използвана при изготването на годишен доклад за изпълнение на Стратегията, който ще бъде внасян от Министерския съвет в Народното събрание до 20 април на следващата година.

Членове на ОССЕИВ, подкрепили решенията:

1. Г-ЖА РОСИЦА ЯНАКИЕВА:

КМЕТ НА ОБЩИНА

ПЕРНИК

2. Г-Н ВАСИЛ УЗУНОВ:

КМЕТ НА ОБЩИНА

БРЕЗНИК

3. Г-Н ПЛАМЕН АЛЕКСИЕВ:

КМЕТ НА ОБЩИНА

РАДОМИР

4. Г-Н СТАНИСЛАВ НИКОЛОВ:

КМЕТ НА ОБЩИНА

ТРЪН

5. Г-Н ДИМИТЪР СОТИРОВ:

КМЕТ НА ОБЩИНА

ЗЕМЕН

6. Г-Н ВАСИЛ СТАНИМИРОВ

КМЕТ НА ОБЩИНА

КОВАЧЕВЦИ

7. Г-ЖА ВАНЯ КОКОНОВА

НАЧАЛНИК НА РИО НА МОМН

ПЕРНИК

8. Г-ЖА ИВАЙЛА КАСЪРОВА

ДИРЕКТОР РДСП

ПЕРНИК

9. Д-Р МАГДАЛЕНА ХРИСТОВА

ДИРЕКТОР РЗОК

ПЕРНИК

10. Д-Р НИНА СТАМЕНОВА

ДИРЕКТОР РЗИ

ПЕРНИК

11. ИНЖ.ВАСИЛ МАРИЯНОВ

Н-К СЕКТОР ПЕРНИК ПРИ РДНСК

ЮГОЗАПАДЕН РАЙОН

ПЕРНИК

12. Г-ЖА ВАЛЕНТИНА СТОЯНОВА

ДИРЕКТОР ТСБ

ПЕРНИК

13. КОМИСАР ВАЛЕНТИН ДИМИТРОВ

ДИРЕКТОР ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ МВР

ПЕРНИК

14. Г-Н РАДОСЛАВ РАДОСЛАВОВ

ДИРЕКТОР ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ „ЗЕМЕДЕЛИЕ”

ПЕРНИК

15. Г-Н ПЛАМЕН АНГЕЛОВ

ДИРЕКТОР РИОСВ

ПЕРНИК

16. Г-Н ИСАЙ ЙОСИФОВ

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА НЧ „РОМА”

ГР.ПЕРНИК

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЛАСТНИЯ СЪВЕТ ЗА СЪТРУДНИЧЕСТВО

ПО ЕТНИЧЕСКИТЕ И ИНТЕГРАЦИОННИ ВЪПРОСИ:

/ ИНЖ.ИВО  ПЕТРОВ /

СЕКРЕТАР НА ОБЛАСТНИЯ СЪВЕТ ЗА СЪТРУДНИЧЕСТВО

ПО ЕТНИЧЕСКИТЕ И ИНТЕГРАЦИОННИ ВЪПРОСИ:

/ ВАЛЕНТИНА САНДЕВА /

Търсене
Приемен ден на областния управител
Електронна пощенска кутия