ОТЧЕТ ЗА ДЕЙНОСТТА НА ОБЛАСТНИЯ СЪВЕТ ПО ЕТНИЧЕСКИТЕ И ИНТЕГРАЦИОННИ ВЪПРОСИ ЗА 2011 ГОДИНА
Сряда, 15 Февруари 2012 11:23

М. Януари

Изготвяне и изпращане на отчет за дейността на Областния съвет за сътрудничество по ЕДВ на НССЕДВ, град София;

М. Февруари

Изготвяне на работен план за дейността на Обл.съвет по етническите и демографски въпроси за 2011 г.;

Изготвяне на проект на стратегия за интеграция на ромите от област Перник;

М. Март

Представяне на Стратегията пред представителите на териториални звена и даване на възможност за допълнения и промени;

М. Май

Обобщаване, внасяне на допълнения и промени в Стратегия за интеграция на ромите, съобразно направените от институциите предложения ;

Кореспонденция с общините от територията на област Перник относно ромските здравни медиатори по места. Обобщаване на постъпилите отговори и изпращане в преобразувания НССЕИВ;

М. Юни

Изготвяне на заповед за преобразуване на Областния съвет по ЕДВ в Областен съвет по етническите и интеграционни въпроси съобразно постановление № 92 на МС от 07.04.2011 г. за изменение и допълнение на нормативни актове на Министерския съвет, обн., ДВ, бр. 31 от 15.04.2011 г., в сила от 15.04.2011 г.;

М. Август

Актуализиране на Правилника за дейността на ОССЕИВ -

На 18 Август 2011 г. се проведе заседание на ОССЕИВ при следния дневен ред:

1. Преобразуване на Съвета, съгласно ПМС № 92/ 2011 г.;

2.Приемане на актуализиран Правилник за дейност;

3.Обсъждане на проект на Областна стратегия за интеграция на ромите -

Присъстващите членове приеха Стратегията като отворен документ, който може да бъде променян, като след провеждането на местни избори през 2011 г. трябва да бъде изготвен план за действие към документа по различните приоритети.

М. Декември

На 5 Декември 2011 г. бе проведено заседание на ОССЕИВ при следния дневен ред :

1. Представяне на проект на национален стратегически документ с работно заглавие „Национална стратегия за интегриране на робите и други уязвими етнически групи/общности в сходна ситуация в България (2012-2020)”.

2. Разни

Беше решено Областната стратегия за интеграция на ромите да бъде актуализирана след приемане на Национална стратегия.

Търсене
Приемен ден на областния управител
Електронна пощенска кутия
ТГС България - Сърбия
ТГС България - Сърбия