ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЛАСТНИЯ СЪВЕТ ЗА СЪТРУДНИЧЕСТВО ПО ЕТНИЧЕСКИТЕ И ИНТЕГРАЦИОННИ ВЪПРОСИ – 05.12.2011 Г
Петък, 10 Февруари 2012 11:45

Под председателството на областния управител инж. Иво Петров се проведе заседание на Областния съвет за сътрудничество по етническите и интеграционни въпроси. На него бе представен проектът на Националната стратегия за интегриране на ромите в Република България (2012 - 2020) и плана за действие към нея.

Основните приоритети в стратегията са в сферите образование, здравеопазване, заетост, жилищна политика, върховенство на закона и недискриминация, култура и медии.

Въпросът за финансовото обезпечаване на изпълнението на стратегията за интеграция на ромите е от изключителна важност, подчертаха зам. кметовете на общините Перник, Радомир и Трън. Те изразиха своята готовност да назначат здравни ромски медиатори, с чието съдействие ефективно да реализират политиките за интегриране на ромската общност. В тази посока държавата осигурява финансовата обезпеченост на тези специалисти.

Противообществените прояви, както и работата с родителите с цел превенция на отпадането от училище на ромските деца, бяха основно дискутирани от представителите на общините и институциите.

Областната стратегия за интеграция на ромите ще бъде съобразена с националния документ, след като той бъде одобрен.

Търсене
Приемен ден на областния управител
Електронна пощенска кутия
ТГС България - Сърбия
ТГС България - Сърбия