ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЛАСТНИЯ СЪВЕТ ПО ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ - 07.04.2011Г.
Вторник, 03 Май 2011 15:39

Днес, 07.04.2011 г., се проведе заседание на ОБЛАСТНИЯ СЪВЕТ ПО ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ при следния дневен ред:

1.  Изготвяне на планове за енергийна ефективност и програми за тяхното изпълнение за определен програмен период.

2.  Изпълнение на задълженията по чл. 12 от Закона за енергийна ефективност (ЗЕЕ).

3.  Директива 2010/31/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 19 май 2010 г. относно енергийните характеристики на сградите.

4.  Прилагане на енергоефективни услуги с гарантиран резултат (ESCO услуги) в обществени и административни сгради.

5.  Други.

Съгласно чл. 11, ал. 1 от Закона за енергийна ефективност (ЗЕЕ) органите на държавната власт и органите на местното самоуправление осъществяват политиката по енергийна ефективност чрез изготвяне на планове за енергийна ефективност и програми за тяхното изпълнение. Освен това собствениците на сгради в експлоатация с разгъната застроена площ над 1000 кв. м следва да извършват управление на енергийната ефективност, което е регламентирано в чл.36 от ЗЕЕ.

Чрез ПЕЕ се изпълнява държавната политика по енергийна ефективност за постигане на Националната индикативна цел през 2016 г. за пестене на горива и енергия, която е заложена в Националния план за действие по енергийна ефективност, разработен въз основа на Директива 2006/32/ЕО за енергийна ефективност и приет на 04.10.2007 г. от МС.

Националните индикативни цели са разпределени като индивидуални цели за енергийни спестявания между лицата по смисъла на чл. 10 от ЗЕЕ. Оределените стойности на индивидуалните цели за енергийни спестявания и списъка на задължените лица по чл. 10 от ЗЕЕ, а това са: търговците с енергия; собствениците на сгради с РЗП над 1000 кв. м и собствениците на промишлени системи, са публикувани на Интернет страницата на АЕЕ.

Например: „Топлофикация – Перник” ЕАД, задължено лице по чл. 10, ал. 1, т. 1 от ЗЕЕ има индивидуална цел за енергийни спестявания до 2013 г. – 8,17 GWh (109 ват часа), а до 2016 г. – 16,34 GWh; Петрол Драгичево ЕООД има до 2013 г. – 3,38 GWh, а до 2016 г. – 6,75 GWh.

От общините на територията на областта само Ковачевци не е задължено лице по смисъла на чл. 10, ал. 1, т. 2 от ЗЕЕ.

За неизпълнение на определената му индивидуална цел за енергийни спестявания в сроковете, предвидени в Националния план за действие по енергийна ефективност, чл. 85 от Закона за енергийна ефективност предвижда наказание за задълженото лице с глоба от 1000 до 5000 лв. или имуществена санкция от 5000 до 500 000 лв.

По т. 2 от дневния ред г-н Шарлачки обърна внимание за задълженията на органите на държавната власт и органите на местното самоуправление по чл. 12, ал. 1 и 2 от ЗЕЕ, а именно за ежегодно представяне на Изпълнителния директор на Агенцията по енергийна ефективност (АЕЕ), в срок не по-късно от 31 март, на годишни отчети за изпълнение на плановете и за управлението на енергийната ефективност.

Отчетите, които следваше да бъдат подадени до 31.03.2011 г., са във връзка с изготвяне на отчета за цялостното изпълнение на Първия национален план за действие по енергийна ефективност 2008–2010 г.

За неизпълнение на задължението – представяне на отчети пред Агенцията в законовия срок, Закона за енергийна ефективност (Глава седма, „Административно наказателни разпоредби”, чл. 83) предвижда наказание с глоба или имуществена санкция за лицата както следва: 1. За собственик на сграда с РЗП над 1000 кв. м – глоба от 500 до 1000 лв. или имуществена санкция от 3000 до 5000 лв.; 2. За собственик на промишлена система (система с годишно потребление на енергия над 3000 MWh – 106 ват часа) – глоба от 1500 до 2000 лв. или имуществена санкция от 5000 до 8000 лв.

По т. 3 от дневния ред Председателя на ОСЕЕ поясни за задълженията на собствениците на сгради в експлоатация с РЗП над 1000 кв.м по отношение изпълнението на мерките за повишаване на енергийната ефективност, предписани от обследването за енергийна ефективност и придобиване по реда на ЗЕЕ на сертификат за енергийни характеристики на сградата.

Сроковете за сертифициране произтичат от Директива 2010/31/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 19 май 2010 г., чл.9, който гласи: държавите-членки гарантират, че: 1. До 31 декември 2020 г. всички нови сгради са с близко до нулево нетно потребление на енергия; и 2. След 31 декември 2018 г. заетите или притежавани от публични органи нови сгради са с близко до нулево нетно потребление на енергия.

За незпълнение на задължението си, да придобие сертификат за енергийни характеристики на сградата, възложителят (собственикът) на сградата се наказва с глоба от 1000 до 10 000 лв. или с имуществена санкция от 5000 до 50 000 лв. (чл. 71 от ЗЕЕ).

По т. 4 от дневния ред г-н Шарлачки предостави възможността на арх. Карлова да запознае членовете на Съвета с прилагането на енергоефективни услуги с гарантиран резултат (ESCO услуги) в обществени и административни сгради.

За прилагане на тези услуги са изготвени указания. Те имат за цел да изяснят и определят реда за предоставяне на услуги по договори за енергоефективни услуги с гарантиран резултат в областта на енергийната ефективност, по които възложители са учреждения на бюджетна или на общинска издръжка – болници, поликлиники, детски заведения, санаториуми, пансиони за стари хора, домове за инвалиди, учебни заведения, театри, кина, музеи, читалища, библиотеки, хотели, почивни домове, административни сгради и др.

Фирмите за енергоефективни услуги с гарантиран резултат (известни като ESCO фирми) или ИЗПЪЛНИТЕЛ, осигуряват със свои собствени средства ESCO услуги и инвестиции (проучване, внедряване, експлоатация и поддръжка), при гарантирано равнище на спестени енергийни разходи, възвръщащи инвестицията заедно с известна печелба.

Средствата за извършването на енергоефективна услуга се осигуряват изцяло от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, а ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ заплаща стойността й във времето от реализираните икономии в резултат на приложените енергоефективни мерки.

Финансовият, техническият и търговският риск за изпълнението на проектите по договорите за енергоефективни услуги са за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

Указанията са издадени от МЕЕР, МРРБ и МИ и са съгласувани с МФ.

Търсене
Приемен ден на областния управител
Електронна пощенска кутия
ТГС България - Сърбия
ТГС България - Сърбия