РЕШЕНИЯ НА КОМИСИЯТА ПО ЗАЕТОСТ КЪМ ОБЛАСТНИЯ СЪВЕТ ЗА РАЗВИТИЕ - 12.07.2011 Г.

Под председателството на зам. областния управител Радослав Йорданов, Комисията по заетост към Областния съвет за развитие проведе заседание, на което беше представена информация за приоритетите в политиката по заетостта на местно ниво с цел разработване на Националния план за действие по заетостта - 2012г.

Комисията по заетост взе следното решение: Единодушно приема информацията за приоритетите в политиката по заетостта на местно ниво.

Информация за приоритетите в политиката по заетостта на местно ниво, приета с Решение № 1, Протокол №2 от 12.07. 2011 г.

Приоритети в политиката по заетостта и обучението на възрастни на местно ниво, залегнали в стратегически документи за регионално развитие

В Областната стратегия за развитие на област Перник за периода 2005-2015г. са залегнали следните цели и приоритети в политиката по заетостта:

  • Стратегическа цел: Установяване на стабилен икономически растеж и намаляване на вътрешнорегионалните различия чрез стимулиране развитието на най- важните отрасли на икономиката в областта, насърчаване разрастването на дребния и среден бизнес, повишаване на заетостта и благосъстоянието на населението.
  • Приоритет I: Повишаване конкурентоспособността на областната икономика.
  • Специфична цел I.2. Стабилизиране на заетостта и насърчаване на частния бизнес.

 

Основни целеви групи на местния пазар на труда

 

През изтеклите месеци на 2011г. се наблюдава слаба тенденция към намаление на равнището на безработицата  за област Перник, като основен фактор е стартирането на оперативни програми. Най съществена промяна в ръста на безработица има в община Трън. На база постъпили заявки от общините в област Перник са включени в заетост 576 лица и предстои да бъдат включени още 170 лица в ОПРЧР, схема „Развитие”. Тези лица са квалифицирани по част от професии – Основни и довършителни дейности, Пътища , магистрали и съоръжения и Озеленяване и цветарство, но тяхната заетост е до края на 06.2012г. и са потенциални безработни лица. В общините Трън, Земен, Брезник и Ковачевци след приключване действието на схема „Развитие” е необходимо да се потърсят алтернативни форми на субсидирана заетост. Наблюдава се слабо  увеличение на броя на безработните младежи до 29 г. възраст – 1098 / 19,4% / и безработните лица с основно и по ниско образование – 1754 / 31,1% /. Безработните без квалификация запазват абсолютния си брой 2 417 лица / 42,8% / и продължават да са първата по големина група в професионалната структура на безработните. Жените продължават да са преобладаваща част от регистрираните безработни лица. Най трудно се устройват на пазара на труда жените над 50 годишна възраст независимо от притежаваните образования и квалификации – 980  / 17,4% / Продължително безработните намаляват  както в абсолютно отношение - 1439, така и в относителен дял -25,5 % като основен фактор допринасящ за това намаление е включването им в програми за заетост. Продължителността на безработицата до голяма степен се определя от равнището на образование и професионалната квалификация на лицата. Регистрираните безработни лица с увреждания са 370 – 6,6 % . Тази група не е голяма, но устройването й на пазара на труда е значително затруднено от специфичните й потребности и липсата на подходящи работни места.

Във връзка с очерталите се тенденции в структурата на безработните лица и отчитайки неблагоприятните последици на икономическата криза  в предприятията от областта се очаква активната политика на пазара на труда да бъде насочена приоритетно към следните целеви групи:

-         безработни младежи до 29 г.;

-         продължително безработни лица;

-         безработни с ниска професионална квалификация и недостиг на ключови компетентности, в т. ч. безработни с ниско образование;

-         хора с увреждания;

-         неактивни лица, които желаят да работят.

-         жени над 50 годишна възраст.

 

Успешни проекти и програми за заетост и обучение (с акцент върху регионалните и местните инициативи)

 

Безработицата продължава да бъде сериозен проблем в област Перник. . Все още е слаба връзката между макроикономическата и главно на инвестиционната политика с трайното решаване на проблемите със заетостта и намаляването на безработицата. Преодоляването на проблемите с  безработицата е насочено главно към субсидирана заетост с цел недопускане на масова и продължителна безработица на големи групи от населението. В условията на ограничени средства от държавния бюджет, но със значителен финансов ресурс по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, са идентифицирани най-засегнатите от кризата лица и се изпълняват успешни проекти и програми.

- Схема „Аз мога” на ОПРЧР е най успешната и дава възможност на заети лица по трудов договор и самонаети лица да се включат в курсове за придобиване на професионална квалификация или ключови умения, с цел повишаване пригодността им за заетост и разширяване на възможностите им за кариерно развитие. От стартирането на схемата са издадени 924 ваучера на работещи лица. В обучения за професионална квалификация са включени 157 лица, а в обучения за ключови компетентности – 764 лица, като най предпочитани са обученията по чужди езици. Показател за успешната реализация на схемата е броя на завършилите лица. До момента 138 лица са завършили професионална квалификация и 564 лица – ключови компетентности.

- Схема „Развитие” - Проект “Нов избор – развитие и реализация” на ОПРЧР е най мащабната,  извършва се обучение за придобиване или повишаване на професионалната квалификация на безработни лица, регистрирани в Дирекции “Бюро по труда”, с цел тяхното последващо включване в заетост. До момента в нея са обхванати 746 лица, от които 430 в община Трън.

- Регионалната програма намалява равнището на безработица в областта, посредством разкриването на работни места и осигуряване на заетост на безработни лица в дейности, свързани с подобряване на общинската пътна инфраструктура и поддържане и опазване на паметници на културата. В програмата са включени 74 лица.

- Продължава изпълнението на националната програма „Старт на кариерата”, която осигурява възможности за придобиване на трудов стаж на безработни младежи, завършили висше образование. Чрез реализиране на различни възможности за младите хора за достъп до пазара на труда, се допринася за постигането на трудовата им реализация. През 2010 година в програмата са включени 11 лица на територията на област Перник, а през 2011 година се предвижда да бъдат разкрити 24 нови работни места.

- НП „Асистенти на хора с увреждания” -  Непосредствените цели на програмата са осигуряване заетост на безработни лица като лични асистенти, които в семейна среда полагат грижи за тежко болни хора и лица с увреждания, чрез което се цели постигане на социална адаптивност. През 2011 година 62 лица са включени в заетост.

- НП ”От социални помощи към заетост” - Основните цели на НП  ”От социални помощи към заетост” са социално активизиране и интеграция на дълготрайно безработни лица в трудоспособна възраст, които са обект на месечно социално подпомагане. През 2011 година в програмата са взели участие 390 лица.

 

Конкретни проблеми при изпълнението на програми и мерки за заетост и обучение

 

В изпълнението на програми и мерки за заетост работодателите се насърчават да разкриват работни места, на които да наемат безработни лица. От бюджета за активна политика се предоставят средства за работна заплата и/или дължимите за сметка на работодателя осигуровки. За реализирането на някои програми и мерки съществуват конкретни проблеми от обективен характер.

- За мерките за заетост предвиждайки осигуряването на средства само за дължимите за сметка на работодателя осигуровки има слаб интерес от страна на работодателите.

- НП „Помощ за пенсиониране” - последната промяна влязла в сила от 2011 година промени целевата група. Това доведе до силно ограничаване на подходящите лица и включването им в заетост. Необходима е промяна в нормативната уредба касаеща изискванията за лицата с цел разширяване обхвата на потенциалните бенефициенти.

- Програми и мерки свързани със стажуване и чиракуване на безработните лица под ръководството на наставник - освен изискването към работодателите да нямат задължения към бюджета в съчетание с подходящи лица за наставници притежаващи документ за квалификация и трудов стаж по съответната професия минимум 1 или 3 години / за конкретната програма /, обуславя затрудненото изпълнение на програмата и липсата на подходящи работодатели.

- Проблеми на общините:

• Забавяния на плащанията;

• Община Трън: съществува необходимост от обучение по ограмотяване на възрастни, тъй като липсата на образование е сериозна пречка пред това население за включването му в програми за заетост.

През 2012г. общината ще бъде отново в тежко положение по отношение на безработицата, защото наетите в цитираните по-горе проекти и програми ще излязат отново на пазара на труда, поради срочния характер на програмите.

Сериозни трудности възникват в хода на изпълнение на програмите- наетите лица проявяват нехайно отношение към възложените им задачи и често липсват от работните си места;

•Община Земен и община Ковачевци:Закритите филиали на Д”БТ” създават затруднения по отношение информирането на безработни лица за възможността да бъдат включени в проекти и програми;

•Община Перник: Схема „Развитие”: Големият набор от документи и подробности, които са нужни за насочване, одобряване и включването на едно безработно лице в схема “Развитие” за обучение не улеснява работата  на служителите в общината, както и в бюрото по труда.

Във връзка с изискванията към работодателите за участие в проекта и по-точно следния текст: За всяко работно място, посочено в Заявката, работодателят има възможност да одобри за заемане на работното място след успешно завършено обучение  повече от едно безработно лице. След успешното завършване на обучението на одобрените лица, работодателят прави окончателен подбор измежду тях за включването им в заетост, в съответствие със заявения брой работни места

Посоченият “окончателен подбор” е неуместен и субективен, предвид факта че подборът се извършва от обикновен служител и  на отпадналите лица не се осигурява заетост.

При разпределение на работниците по обектисе изтготвят предварителни графици, които е редно да търпят честа промяна, и да се уведомява бюрото по труда и да не се възпрепядства работата и кординирането в тази дейност с безмислени корекции върху този тип документи ( пропуснато лице, дата, адрес и др.), които биха могли да се корегират на място и писмено, имайки предвид обстоятелството, че всеки един документ е с подпис и печат от кмета на съответната община.

Необходимо е по-голяма гъвкавост в упражняване на вида дейност на дадената длъжност, а не тясно придържане само към конкретното задължение, например длъжност “Работник поддръжка на пътища” придобива професия “Помощник пътен строител” специалност “Пътища магистрали и съоражения”, от така изписаната специалност не се подразбира статута на пътищата и тяхната поддръжка.

Търсене
Приемен ден на областния управител
Електронна пощенска кутия
ТГС България - Сърбия
ТГС България - Сърбия