12.06.2024
В този линк имате възможност да се запознаете с възможностите, които предлага Агенцията по заетостта по проект „Младежка заетост+” по ПРЧР 2021-2027.https://www.az.government.bg/pages/mladejka-zaetost/ 

27.05.2024
Обявление Областна администрация – Перник Ви  уведомява, че съгласно чл.12, ал. 1 от Закона за биологичното разнообразие от Министерство на околната среда и водите е изготвен проект на заповед  за обявяване на Защитена зона BG0000298 „Конявска планина”.  Защитената зона за опазване на, природните местообитания и на дивата флора и фауна е разположена в землищата на с. Бабино, с. Голема Фуча, с. Горна Козница, с. Коркина, с. Мала...

10.05.2024
  ⇒РАЗЯСНИТЕЛНА КАМПАНИЯ НА ЦЕНТРАЛНАТА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ

10.04.2024
         Уведомявам Ви, че на  14.04.2024г. /неделя/, от 11:00 часа в Заседателната зала „Струма“, намираща се на партерния етаж на Областна администрация— Перник, адрес гр. Перник, пл. „Св. Иван Рилски" №1Б., ще се проведат консултации с представители на парламентарно представените партии и коалиции относно предложения за състава на Районна избирателна комисия за  14-ТИ ИЗБИРАТЕЛЕН РАЙОН – ПЕРНИК, в съответствие с изискването на...09.09.2022
Представяме Ви проек на Областната програма за намаляване на риска от бедствия. Очакваме предложения за промени и корекции в срок до 09.10.2022г.

03.08.2022
Указ на Президента на Република БългарияСъобщение за провеждане на консултации с политическите партии

03.08.2022
С Ъ О Б Щ Е Н И Е Във връзка с Указ №213 на Президента на Република България за разпускане на Четиридесет и седмото Народно събрание на 2 август 2022г. и насрочване на избори за Народно събрание на 02 октомври 2022г. (обн., ДВ, бр. 77/16.09.2021г.), Решение на Централната избирателна комисия № № 1198-НС от 2 август 2022г и на основание чл. 60 (1) от...