Обяви


03.11.2022
ОБЛАСТНА АДМИНИСТРАЦИЯ ПЕРНИК На основание чл. 10а, ал. 2 от Закона за държавния служител, във връзка чл.13 и чл. 14 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители, ОБЯВЯВА КОНКУРС ЗА  ДЛЪЖНОСТ „СТАРШИ ЕКСПЕРТ“ в дирекция "Административно-правно обслужване, финанси и управление на собствеността" в Областна администрация – Перник – 1 щатна бройка.   Кратко описание на длъжността по длъжностна характеристика:   -Изпълнява  задачи, свързани с правилното водене...

04.11.2020
ПРОТОКОЛ от проведен конкурс и получени окончателни резултати за длъжността старши експерт „Отбранително-мобилизационна подготовка”, дирекция „Административно-правно обслужване, финанси и управление на собствеността” в Областна администрация – Перник   Днес, 03.11.2020 г., комисия, назначена със Заповед № РД-134/09.10.2020 г. на областния управител на област Перник, в състав: Председател: Мариана Михайлова – директор на дирекция АПОФУС;  Членове:    1. Росица Рангелова – главен експерт ЧР;2. Михаела Асенова -...

26.10.2020
СПИСЪК на допуснатите и недопуснатите кандидати за длъжността старши експерт „Отбранително-мобилизационна подготовка”, дирекция „Административно-правно обслужване, финанси и управление на собствеността” в Областна администрация – Перник   На основание чл. 21, ал. 1 и въз основа на решението по чл. 20, ал. 5 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители, оформено в протокол от 20.10.2020 г., конкурсната комисия, назначена със...

11.09.2020
О Б Я В А С оглед приетите промени в Закона за енергетиката, считано от 1 октомври 2020г., всички небитови клиенти, какъвто е и  Областна администрация – Перник, следва да сключи договор с търговец за доставка на електрическа енергия по свободно договорени цени. Във връзка с тези промени, Областна администрация – Перник приема ценови оферти в срок до 17 септември 2020г. от лицензирани търговци на електрическа енергия...

Търсене