Декларации по чл. 35, ал. 1 от ЗПКОНПИ

 Р Е Г И С Т Ъ Р
на
декларациите по чл. 35, ал. 1 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество за лицата по § 2, ал. 1, т. 1 от закона
(служителите Областна администрация - Перник, членовете на политическите кабинети, извън посочените в чл. 6, ал. 1 от закона, съветници и експерти към политическите кабинети)
 

по

ред

Име, презиме и фамилия

 

Заемана длъж-ност

Наимено-вание на структур-ното звено

Дата

на

заемане на длъжно-стта

Декларация по

чл. 35, ал. 1, т. 1

Декларация по

чл. 35, ал. 1, т. 2

Декларация по

чл. 35, ал. 1, т. 3

Декларация по

чл. 35, ал. 1, т. 4

Дата

на пода-ване

на хартиен носител

Дата

на пода-ване

на електро-нен носител

Декла-рирана несъвме-стимост

Дата

на пода-ване

на хартиен носител

Дата

на пода-ване

на електро-нен носител

Инфор-мация за деклари-рани интереси

Дата

на пода-ване

на хартиен носител

Дата

на пода-ване

на електро-нен носител

Проме-нени обстоя-телства по т.1

 

Дата

на пода-ване

на хартиен носител

Дата

на пода-ване

на електро-нен носител

Проме-нени обстоя-телства в деклара-цията по т. 2

 

 

Веселин Николов Веселинов

Дежурен по ОбСС  01.02.2000 г.     

 

04.06.2018 г.
13.05.2020 г.

04.06.2018 г.
13.05.2020 г.

 не

 

 

 

 

 

 

2

Владимир Венев Владов  Дежурен по ОбСС  09.08.2016 г.        07.06.2018 г. 
07.05.2020 г.
 07.06.2018 г.
07.05.2020 г.
 не            

Ивайло Валтеров Гогов Дежурен по ОбСС   - 21.03.2000 г.        06.06.2018 г. 
14.05.2020 г.
06.06.2018 г. 
14.05.2020 г.
не             

Иванна Вескова Апостолова-Венева Младши експерт АК   АКРРДС 01.11.2018 г. 01.11.2018 г.   не   01.11.2018 г.
07.05. 2020 г.
01.11.2018 г.
07.05.2020 г.
 не            

5

Милена Валентинова Василева   Старши юрисконсулт  АПОФУС 03.10.2018 г.  05.10.2018 г.   не 05.10.2018 г.
14.05.2020 г.
05.10.2018 г. 
14.05.2020 г.
 не              

Михаела Петрова Асенова   Старши юрисконсулт  АКРРДС 03.10.2018 г.  05.10.2018 г.   не 05.10.2018 г. 
04.05.2020 г.
05.10.2018 г. 
04.05.2020 г.
 не              

Петър Стойчев Цветков Дежурен по ОбСС   - 01.06.2016 г.      04.06.2018 г. 
6.07.2020 г.
04.06.2018 г.
06.07.2020 г.
 не              
Христина Мирославова Методиева  Старши
специалист 
16.12.2019 г. 10.01.2020 г не 01.01.2020 г.
14.05.2020 г.
01.01.2020 г
14.05.2020 г.
не              
Христо Руменов Спасов Младши 
експепрт
АПОФУС 13.01.2020 г. 29.01.2020 г. не  14.02.2020 г.
11.06.2020 г.
14.02.2020 г.
11.06.2020 г.
не              
10  Росица Милчова Рангелова  Главен
експерт
АПОФУС 23.12.2019 г. 22.01.2020 г. не 22.01.2020 г.
12.06.2020 г.
22.01.2020 г.
12.06.2020 г.
не              
11  Станислава Боянова Антова Експерт "Връзки с обществеността" 06.01.2020 г. 28.01.2020 г. не  28.01.2020 г.
14.05.2020 г.
28.02.2020 г.
14.05.2020 г.
не              
12 Иван Боянов Пенков финасов контролоьор - 13.01.2020 г. 07.02.2020 г. не 07.02.2020 г.
18.05.2020
г.
07.02.2020 г.
18.05.2020 г.
не              
13 Юлиана Николова Арнаудова главен счетоводител АПОФУС         12.06.2020 г. 12.06.2020 г. не            
14 Надя Валериева Тасева старши специалист           15.05.2020 г. 15.05.2020 г. не            
15 Марчела Пламенова Василева старши експерт           11.05.2020 г. 11.05.2020 г. не            
16 Мариана Петрова Михайлова директор на Диреция АПОФУС           29.04.2020 г. 29.04.2020 г. не            
17 Красимир Кольов Борисов главен специалист ОМП    13.04.2020 г. 08.05.2020 г. не   11.05.2020 г. 11.05.2020 г. не            
18 Изабела Веселинова Борисова директор дирекция АКРРДС           07.05.2020 г. 07.05.2020 г. не            
19 Иглика Михайлова Мартинова мл. експерт Държавна собственост           15.05.2020 г. 15.05.2020 г. не            
20 Елена Богомилова Иванова Главен юрисконсулт           12.06.2020 г. 12.06.2020 г. не             
21 Диана Симеонова Кирилова гл. експерт "Регионално развитие"           05.05.2020 г. 05.05.2020 г. не            
22 Боряна Методиева Сандова гл.експерт "Държавна собственост"           05.05.2020 г. 05.05.2020 г. не            
23 Бистра Симеонова Тодорова гл. експерт "Държавна собсктвеност"           05.05.2020 г. 05.05.2020 г. не            
24 Биляна Любчова Лазова гл.експерт "Административно обслужване"           14.05.2020 г. 14.05.2020 г. не            
25 Ана Пламенова Момъкова старши спец-иарлист           15.05.2020 г. 15.05.2020 г. не            
26 Александър Ангелов Методиев изпълнител шофьор           15.05.2020 г. 15.05.2020 г. не            
27 Александър Стойнев Александров  старши експерт   03.08.2020 г.  17.08.2020 г.  не    17.08.2020 г. 17.08.2020 г. не            
28 Ваня Иванова Банкова старши експерт "Регионално развитие"           28.04.2020 г. 28.04.2020 г. не            
29. Йорданка Мирчева Янева експерт финансови и стопански анализи           14.05.2020 г. 14.05.2020 г. не            
30. Венеция Бориславова Огнянова старши юрисконсулт  АПОФУС 09.11.2020 г. 07.12.2020 г. 07.12.2020 г. 07.12.2020 г. не
31 Нели Стоянова Иванова главен счетоводител  06.11.2020 г. 17.02.2021 г. не не 23.02.2021 г. 23.02.2021 г.

Търсене