Защита на личните данни

Дата на публикуване: 07.09.2018 16:28
Политика за прозрачност
на Областна администрация - Перник
Прозрачност при обработване на информацията

В качеството си на администратор на лични данни, Областна администрация - Перник има задължение да Ви информира какво да очаквате, когато обработва Вашата лична информация.

 

За контакт с Областна администрация - Перник:

Перник 2300, пл. „Св. Иван Рилски” № 1Б

Електронна поща: oblast@pk.government.bg

Интернет страница: www.pk.government.bg

 

За контакт с Длъжностното лице по защита на данните: Венеция Огнянова, e-mail: v.ognyanova@pk.government.bg 

 

Информацията, която може да съдържа Ваши лични данни, се обработва за следните цели:

  • Човешки ресурси;
  • Контрагенти;
  • Искания по ЗДОИ;
  • Посетители;
  • Административни услуги, жалби, сигнали и други искания.

 

Човешки ресурси

За целите на управлението на човешки ресурси, обработваме лични данни на кандидати за работа, настоящи и бивши служители на ОА - Перник.

В хода на дейностите по управление на човешки ресурси се обработват данни за идентификация на физическите лица, данни за образование и квалификация, данни за здравето, данни за контакт, както и други данни, изискуеми по силата на специалните закони, които регламентират трудовите и служебни правоотношения, данъчно-осигурителните правоотношения, счетоводното отчитане на дейността, безопасните и здравословни условия на труд, както и социалните въпроси.

Събраните данни се използват само за посочените по-горе цели и се предоставят на трети лица само в случаите, когато това е предвидено в закон. В такива случаи данни могат да бъдат предоставени например на НАП, Сметна палата, ГД Инспекция по труда и други публични органи, с оглед техните правомощия и компетентност. Информацията не се съхранява извън ЕС и Европейското икономическо пространство. ОА - Перник осигурява подходящите технически и организационни мерки за защита на Вашите лични данни.

Във връзка с изпълнението на трудови или служебни правоотношения се обработват само изискуемите от закона лични данни, които се съхраняват в определените от трудовото и осигурително законодателство срокове.

При процедурите по подбор на персонала се спазват изискванията на специалните закони, уреждащи тази дейност.

ОА – Перник определя срок от пет години за съхранение на лични данни на участници в процедури по подбор на персонала.

Когато в процедура по подбор се изисква представянето на оригинали или нотариално заверени копия на документи, удостоверяващи физическа и психическа годност на кандидата, необходимата квалификационна степен и стаж за заеманата длъжност, субектът на данните, който не е одобрен за назначаване, може да поиска в 30-дневен срок от окончателното приключване на процедурата по подбор да получи обратно представените документи. ОА - Перник връща документите, по начина, по който са подадени.

Резултати от процедурите по подбор на персонала се публикуват на официалния сайт в съответствие с Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители.

ОА - Перник обработва и публикува, когато това се изисква от закона, лични данни на държавни служители и лица, заемащи висши публични длъжности, в съответствие със Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество. Декларациите се съхраняват в метален шкаф.

Дейностите по осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд се уреждат по договор със служба по трудова медицина по реда на Наредба № 3 от 25 януари 2008 г. за условията и реда за осъществяване дейността на службите по трудова медицина.

 

Контрагенти

В изпълнение на своите дейности и във връзка с правомощията си,обработва лични данни на физически лица за изпълнение на договорите, които се сключват от ОА по смисъла на ЗЗД, ЗОП, ТЗ и т.н.

Доколкото във връзка с изпълнението на тези договори се обработват лични данни на отделни физически лица, за тях се обработва информация в минимален обем, достатъчна само за точното изпълнение на задълженията по съответния договор. Достъп до тази информация се предоставя на трети лица само, когато това е посочено в специален закон.

 

Искания по ЗДОИ

Във връзка с обработването на исканията по ЗДОИ, се обработва информация за отделни субекти на данни, в която може да се съдържат данни за физическа, икономическа, социална или друга идентичност на отделни лица. ОА предоставя такава информация само и доколкото тя отговаря на целите на ЗДОИ.

 

Посетители

Обработването на лични данни на посетители на ОА се извършва чрез обработващ лични данни – охранителна фирма, избрана след провеждане на процедура по обществена поръчка. Целта на събирането на лични данни е идентифициране на физически лица, посещаващи сградата на ОА и контрол на достъпа.

 

Административни услуги, жалби, сигнали и други искания

Заявления за административни услуги, жалби, сигнали и други искания във връзка с упражняването на правомощията на ОА,  се подават по реда и условията на действащото законодателство.

При обработването на информацията, съдържаща се в заявленията за административни услуги, жалбите, сигналите и другите искания, депозирани пред ОА, се обработват само лични данни, относими към конкретния случай. Данни, станали известни на ОА в тази връзка, могат да бъдат предоставени на трети лица, само ако е предвидено в закон.

 

Обработване на лични данни на деца

Като елемент от дейността за повишаване на обществената информираност по конкретни въпроси, ОА периодично организира и провежда изложби на детско творчество, чиято основа цел е запознаване на обществото ни с конкретни опасности и защита от бедствия или благотворителност.

Участието в изложбите е доброволно и данните (име, възраст и училище) се обработват само за популяризиране на детското творчество.

ОА насърчава художественото и творческо изразяване на децата, като осигурява балансирана защита и по отношение защитата на личните данни.

 

Упражняване на правата по смисъла на Регламент (ЕС) 2016/679 пред ОА в качеството ѝ на администратор на лични данни:

Вие имате право да упражните правата си по чл. 15-22 на Регламент (ЕС) 2016/679 пред ОА, за личните данни, които ОА обработва за Вас.

При подаването на искания за упражняването на права по смисъла на Регламент (ЕС) 2016/679 пред ОА, ще Ви бъде поискано да се идентифицирате – чрез предоставяне на документ за самоличност, чрез електронен подпис или чрез други методи и средства за идентификация.

Личните данни, обработвани във връзка с разглеждането на отделните искания ще се използват само за целите на упражняване на посочените права. В тази връзка лични данни могат да бъдат предоставени на трети лица, само ако е предвидено в закон.

  

Събиране на лични данни с цел предоставяне на заявени от потребителя услуги

Когато подавате жалба, задавате въпрос или заявявате администартивна услуга през предоставените за целта форми на институционалния сайт, Вие предоставяте Ваша лична информация, която е необходима за извършване на съответната услуга. Тази информация се записва в база данни, намираща се на защитен сървър, разположен в сървърно помещение в сградата на ОА. ОА използва предоставената от Вас информация само за извършване на изисканата от Вас услуга (депозиране на жалба, получаване на отговор на зададен от Вас въпрос или административна услуга). ОА не предоставя тази информация на трети лица.

 

Промени в политиката за поверителност

Запазваме правото да променяме политиката си по поверителност.

Ако имате въпроси относно обработването на Ваши лични данни в ОА, моля, свържете се с нас на адрес: v.ognyanova@pk.government.bg.


Политика за мерките за защита на личните данни, събирани, обработвани, съхранявани и предоставяни от Областна администрация - Перник

ПОЛИТИКА ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ ПРИ ИЗПОЛЗВАНЕ НА УЕБСАЙТА НА ОБЛАСТНА АДМИНИСТРАЦИЯ – ПЕРНИК

Търсене