Конкурси


12.04.2022
На основание чл. 21, ал. 1 и въз основа на решението по чл. 20, ал. 5 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители, оформено в протокол, конкурсната комисия обявява:   а) Допуска до конкурс следните кандидати: Гергана Георгиева Димитрова -Тонева Лилия Иванова Иванова Росица Димитрова Райкова   б) Не се допускат до конкурс следните кандидати: 1.Деница Николова Златанова   Посочените допуснати кандидати трябва да се явят на тест на...

28.03.2022
ОБЛАСТНА АДМИНИСТРАЦИЯ НА ОБЛАСТ С АДМИНИСТРАТИВЕН ЦЕНТЪР ГР.ПЕРНИК   На основание чл. 10 а от Закона за държавния служител, във връзка чл. 13, ал. 1 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители,   ОБЯВЯВА КОНКУРС:   за длъжността СТАРШИ ЕКСПЕРТ в Дирекция АПОФУС на Областна администрация– Перник – 1 щатна бройка.   Кратко описание на длъжността по длъжностна характеристика: - Изпълнява задачи, свързани с правилното водене на...

22.03.2022
           Днес, 17.03.2022 г., комисия, назначена със Заповед № РД-30/14.02.2022 г. на областния управител на област Перник, в състав:   Председател:          Елена Иванова – главен секретар;   Членове:    1. Росица Рангелова – главен експерт ЧР; Михаела Асенова – главен юрисконсулт   проведе конкурс за длъжността директор на Дирекция „Административно-правно обслужване, финанси и управление на собствеността”в Областна администрация – Перник по определения начин – решаване на тест и интервю.   След като всеки член...

21.03.2022
Днес, 18.03.2022 г., комисия, назначена със Заповед № РД-32/15.02.2022г. на областния управител на област Перник, в състав:   Председател:          Елена Иванова – главен секретар;      Членове:  1. Росица Рангелова – главен експерт ЧР; Венеция Огнянова – старши юрисконсулт   проведе конкурс за длъжността главен експерт „Регионално развитие” в Дирекция „Административен контрол, регионално развитие и държавна собственост” на Областна администрация – Перник по определения начин – решаване на тест и интервю. След като...

08.03.2022
На основание чл. 21, ал. 1 и въз основа на решението по чл. 20, ал. 5 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители, оформено в протокол, конкурсната комисия обявява:   а) Допуска до конкурс следните кандидати: Петя Христова Петрова Камелия Любомирова Александрова Силвия Илиева Петрова Йоанна Руменова Венкова   б) Не се допускат до конкурс следните кандидати: Камен Романов Кирилов - кандидатът не се допуска до участие в...

07.03.2022
На основание чл. 21, ал. 1 и въз основа на решението по чл. 20, ал. 5 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители, оформено в протокол, конкурсната комисия обявява:   а) Допуска до конкурс следните кандидати: Елизабета Ангелова Лозанова Петя Христова Петрова Нели Стоянова Иванова   б) Не се допускат до конкурс следните кандидати: Няма недопуснати кандидати.   Посочените допуснати кандидати трябва да се явят на тест на 17.03.2022...

Търсене