Нормативни актове

Нормативни актове, регламентиращи дейността на Областния управител и областната администрация и нормативни документи, определящи правата на клиентите на административни услуги:


Наименование Брой тегления
Административнопроцесуален кодекс.pdf 60 Изтегли
Закон за административните нарушения и наказания.pdf 51 Изтегли
Закон за администрацията.pdf 54 Изтегли
Закон за достъп до обществена информация.pdf 70 Изтегли
Закон за държавната собственост.pdf 58 Изтегли
Закон за електронния документ и електронните удостоверителни услуи.pdf 53 Изтегли
Закон за електронното управление.pdf 54 Изтегли
Закон за защита на класифицираната информация.pdf 46 Изтегли
Закон за защита на личните данни.pdf 56 Изтегли
Закон за обезщетяване на собственици на одържавени имоти.pdf 55 Изтегли
Закон за обществените поръчки.pdf 53 Изтегли
Закон за общинската собственост.pdf 55 Изтегли
Закон за отговорността на държавата и об.pdf 42 Изтегли
Закон за отговорността на държавата и общините за вреди.pdf 39 Изтегли
Закон за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество.pdf 53 Изтегли
Закон за регионалното развитие.pdf 48 Изтегли
Закон за собствеността и ползването на земеделските земи.pdf 59 Изтегли
Закон за устройство на територията.pdf 66 Изтегли
Закон за финансовото управление и контрол в публичния сектор.pdf 65 Изтегли
Изборен кодекс.pdf 65 Изтегли
Правилник за прилагане на Закона за държавната собственост.pdf 51 Изтегли
Кодекс за поведение на служителите в държавната администрация.pdf 43 Изтегли
Правилник за прилагане на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи.pdf 54 Изтегли
Устройствен правилник на областните администрации.pdf 70 Изтегли

Търсене