Заповед № ДС - 28 гр. Перник,02.06.2021 г. от проведен търг с явно наддаване

Дата на публикуване: 02.06.2021 17:28

ЗАПОВЕД

 

№ ДС - 28

гр. Перник,02.06.2021 г.

 

На основание чл. 16, ал. 2 и чл. 19, ал. 1 от Закона за държавната собственост, чл. 13, ал. 5 от Правилника за прилагане на Закона за държавната собственост и Глава V от Правилника за прилагане на Закона за  държавната собственост, както и въз основа на Заповед № ДС-26/19.04.2021г. на Областния управител на област с административен център Перник и Протокол от 28.05.2021 г. от проведен търг с явно наддаване

 

ОПРЕДЕЛЯМ:

 

         „АНЕЛ“ 23 ЕООД гр. Перник, ЕИК по БУЛСТАТ 205673700, със седалище и адрес на управление: гр. Перник, ул. „4-та“ № 20, с Управител и Едноличен собственик на капитала Александър Александров Траянов за спечелил търга, проведен на 28.05.2021 г., за отдаване под наем на самостоятелен обект в сграда с идентификатор 55871.505.481.1.6 по КККР на гр. Перник, общ. Перник, обл. Перник, за извършване на стопанска дейност, за срок от пет години. Адрес на обекта: гр. Перник, „Св. Иван Рилски” № 1, вх. Б, ет. 0р. Самостоятелният обект се намира в сграда № 1, разположена в поземлен имот с идентификатор 55871.505.481; Предназначение на самостоятелния обект: за обществено хранене; Брой нива на обекта: 1; Площ: 87,56 кв. м; Прилежащи части: 1,08% идеални части от общите части на сградата или 42,37 кв. м от общите части на сградата, актуван с Акт № 4324/10.11.2020 г. на Областния управител на област Перник.

Месечната наемна цена е 575,89 лева (петстотин седемдесет и пет лева и осемдесет и девет стотинки) лв. с ДДС, предложена от спечелилия търга участник, съгласно Протокол от 28.05.2021 г. на Комисия, назначена със Заповед № ДС-26/19.04.2021 г. на Областен управител на област Перник, вносима по сметка на Областна администрация Перник в ОББ АД – гр. Перник по IBAN BG13UBBS80023113781310, BIC код UBBSBGSF.

Спечелилият търга участник е длъжен да заплати като гаранционен депозит за изпълнение две месечни вноски на наемната цена, в размер на 1151,78 (хиляда сто петдесет и един лева и седемдесет и осем стотинки) лв. с ДДС, по сметка на Областна администрация Перник в ОББ АД – гр. Перник по IBAN BG14UBBS80023300379610, BIC код UBBSBGSF, в 14-дневен срок от влизането в сила на настоящата заповед.

След представяне на надлежните документи, удостоверяващи извършените плащания за първа месечна вноска на наемната цена, на основание чл. 58, ал. 1 от Правилника за прилагане на Закона за държавната собственост, в 7-дневен срок следва да се сключи договор за отдаване под наем, по реда на Закона за държавната собственост и Правилника за прилагане на Закона за държавната собственост.

 

На основание чл. 56 от Правилника за прилагане на Закона за държавната собственост, заповедта да се обяви в сградата на Областна администрация Перник, на място, достъпно за всички заинтересовани лица и да се публикува на интернет страницата на Областна администрация Перник.

 

Заповедта да се връчи по реда на чл. 61 от Административнопроцесуалния кодекс.

 

Заповедта може да бъде обжалвана от заинтересованите лица в 14-дневен срок, на основание чл. 84, ал. 1 от Административнопроцесуалния кодекс, чрез Областния управител на област Перник пред Административен съд - Перник, по реда на Административнопроцесуалния кодекс.

 

         Заповедта се състави в 4 /четири/ еднообразни екземпляра – един за Центъра за административно обслужване на Областна администрация Перник, един за досието на имота, един за Главния счетоводител и един за спечелилия търга.

 

 

Д-Р СИМЕОН ВАСИЛЕВ

Областен управител

на област Перник

 

ГалерияТърсене