СПИСЪК за допуснатите и недопуснатите кандидати за длъжността: главен експерт „Регионално развитие“ в административно звено: Дирекция „Административен контрол, регионално развитие и държавна собственост“

Дата на публикуване: 08.03.2022 14:55
  1. На основание чл. 21, ал. 1 и въз основа на решението по чл. 20, ал. 5 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители, оформено в протокол, конкурсната комисия обявява:

 

а) Допуска до конкурс следните кандидати:

  1. Петя Христова Петрова
  2. Камелия Любомирова Александрова
  3. Силвия Илиева Петрова
  4. Йоанна Руменова Венкова

 

б) Не се допускат до конкурс следните кандидати:

  1. Камен Романов Кирилов - кандидатът не се допуска до участие в конкурса поради липса на изискуемия професионален опит за заемане на длъжността.

 

Посочените допуснати кандидати трябва да се явят на тест на 18.03.2022 г. от 10.00  ч. в сградата на Областна администрация – Перник, зала „Струма“, партерен етаж.

Резултатите от теста ще бъдат обявени на кандидатите на 18.03.2022 г. в 11.30 часа, в сградата на Областна администрация – Перник, зала „Струма“, партерен етаж.

Ако кандидатите са постигнали резултат над минималния, ще се проведе интервю на 18.03.2022 г. от 13.00 часа в сградата на Областна администрация – Перник, зала „Струма“, партерен етаж.

Тестът съдържа 25 въпроса.

Всеки въпрос има само един верен отговор и носи 1 точка.

Максималният резултат от теста е 25 точки.

Минималният резултат, при който кандидатът се счита за успешно издържал теста е 19 точки (19 верни отговора).

Продължителността за решаването на теста е 40 минути.

Верният отговор се загражда с кръгче. Не се допуска нанасянето на поправки, дописване или изтриване в условията и отговорите, както и маркирането на повече от един отговор. В случай, че е допуснато заграждане на повече от един отговор се дават „0” точки.

Минималният резултат, при който кандидатът се счита са успешно издържал интервюто е 75 точки.

С коефициент „3” ще бъдат умножавани резултатите от теста, а с коефициент „5” резултатите от интервюто.

 

 

Председател на конкурсната комисия: /П/                                  Дата:08.03.2022 г.

Търсене