СПИСЪК за допуснатите и недопуснатите кандидати за длъжността: старши експерт в административно звено: Дирекция „Административно-правно обслужване, финанси и управление на собствеността“

Дата на публикуване: 12.04.2022 16:56
  1. На основание чл. 21, ал. 1 и въз основа на решението по чл. 20, ал. 5 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители, оформено в протокол, конкурсната комисия обявява:

 

а) Допуска до конкурс следните кандидати:

  1. Гергана Георгиева Димитрова -Тонева
  2. Лилия Иванова Иванова
  3. Росица Димитрова Райкова

 

б) Не се допускат до конкурс следните кандидати:

1.Деница Николова Златанова

 

Посочените допуснати кандидати трябва да се явят на тест на 28.04.2022 г. от 10.00  ч. в сградата на Областна администрация – Перник, зала „Струма“, партерен етаж.

Резултатите от теста ще бъдат обявени на кандидатите на 28.04.2022 г. в 11.00 часа, в сградата на Областна администрация – Перник, зала „Струма“, партерен етаж.

Ако кандидатите са постигнали резултат над минималния, ще се проведе интервю на 28.04.2022 г. от 13.00 часа в сградата на Областна администрация – Перник, зала „Струма“, партерен етаж.

Тестът съдържа 25 въпроса.

Всеки въпрос има само един верен отговор и носи 1 точка.

Максималният резултат от теста е 25 точки.

Минималният резултат, при който кандидатът се счита за успешно издържал теста е 20 точки (20 верни отговора).

Продължителността за решаването на теста е 40 минути.

Търсене