Заповед ДС-37/11.05.2018 г., определяща спечелилия търг с явно наддаване

Дата на публикуване: 11.05.2018 14:08
ЗАПОВЕД
№ ДС-37
гр. Перник, 11.05.2018 г.

На основание чл. 16, ал. 2 и чл. 19, ал. 1 от Закона за държавната собственост, чл. 13, ал. 5 от Правилника за прилагане на Закона за държавната собственост и Глава V от Правилника за прилагане на Закона за държавната собственост, както и въз основа на Заповед № ДС-28/05.04.2018 г, изменена със Заповед № ДС-33/08.05.2018 г. на Областния управител на област с административен център Перник и Протокол от 09.05.2018 г. от проведен търг с явно наддаване
ОПРЕДЕЛЯМ:

„ДУРОЛ“ ЕООД с ЕИК/БУЛСТАТ 204157990 и адрес на управление гр. Перник, ул. „Отец Паисий“ бл.3, вх. А, АП.12, представлявано от Иван Цветанов Иванов в качеството си на управител за спечелил търга, проведен на 09.05.2018 г., за отдаване под наем на самостоятелен обект в сграда с идентификатор 55871.505.481.1.6 по КККР на гр. Перник, общ. Перник, обл. Перник, представляващ „Кафе – клуб“, за извършване на стопанска дейност, за срок от пет години. Адрес на обекта: гр. Перник, „Св. Иван Рилски” № 1, вх. Б – партер. Самостоятелният обект се намира в сграда № 1, разположена в поземлен имот с идентификатор 55871.505.481; Предназначение на самостоятелния обект: за търговска дейност; Брой нива на обекта: 1; Площ: 87,56 кв. м; Прилежащи части: 1,08% идеални части от общите части на сградата или 42,37 кв. м от общите части на сградата, актуван с Акт № 4106/19.03.2018 г. за поправка на акт за публична държавна собственост № 3906/18.01.2017 г. Областния управител на област Перник.
Месечната наемна цена е в размер на 773,00 лева (седемстотин седемдесет и три лева) с ДДС, предложена от спечелилия търга участник, съгласно Протокол от 09.05.2018 г. на Комисия, назначена със Заповед № ДС-28/05.04.2018 г., на Областен управител на област Перник, изменена със Заповед № ДС-33/08.05.2018 г. на Областния управител на област Перник, следва да бъде внесена по сметка на Областна администрация Перник в Първа инвестиционна банка АД - клон Перник по IBAN BG67FINV91503116562166, BIC код FINVBGSF, както и в Центъра за административно обслужване(деловодство) на Областна администрация Перник, на адрес: гр. Перник, пл. „Св. Иван Рилски“ № 1, вх. Б, в брой на гише или през ПОС – терминал.
Спечелилият търга участник е длъжен да заплати като гаранционен депозит за изпълнение две месечни вноски на наемната цена, в размер на 1546,00 лева (хиляда петстотин четиридесет и шест лева) с ДДС, по сметка на Областна администрация Перник в Първа инвестиционна банка АД - клон Перник по IBAN BG69FINV91503316562162, BIC код FINVBGSF, както и в Центъра за административно обслужване(деловодство) на Областна администрация Перник, на адрес: гр. Перник, пл. „Св. Иван Рилски“ № 1, вх. Б, в брой на гише, в 14-дневен срок от влизането в сила на настоящата заповед.
След представяне на надлежните документи, удостоверяващи извършените плащания за първа месечна вноска на наемната цена, на основание чл. 58, ал. 1 от Правилника за прилагане на Закона за държавната собственост, в 7-дневен срок следва да се сключи договор за отдаване под наем, по реда на Закона за държавната собственост и Правилника за прилагане на Закона за държавната собственост.
На основание чл. 56 от Правилника за прилагане на Закона за държавната собственост, заповедта да се обяви в сградата на Областна администрация Перник, на място, достъпно за всички заинтересовани лица и да се публикува на интернет страницата на Областна администрация - Перник.
Заповедта да се връчи по реда на чл. 61 от Административнопроцесуалния кодекс.
Заповедта може да бъде обжалвана от заинтересованите лица в 14-дневен срок, на основание чл. 84, ал. 1 от Административнопроцесуалния кодекс, чрез Областния управител на област Перник пред Административен съд - Перник, по реда на Административнопроцесуалния кодекс.
Заповедта се състави в 4 /четири/ еднообразни екземпляра – един за Деловодството на Областна администрация- Перник, един за досието на имота, един за Главния счетоводител и един за спечелилия търга.

ИРЕНА СОКОЛОВА   /П/
Областен управител
на област Перник

Търсене