Конкурси
Обявление - Конкурс за длъжността" Главен експерт "Регионално развитие"
23.05.2018

ОБЛАСТНА АДМИНИСТРАЦИЯ ПЕРНИК

На основание чл.10а, ал.2 от ЗДСл, във връзка чл.14, ал.1 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители,

ОБЯВЯВА КОНКУРС

ЗА  ДЛЪЖНОСТ „ГЛАВЕН ЕКСПЕРТ – РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ "

в Дирекция "Административен контрол, регионално развитие и държавна собственост" в Областна администрация - Перник,

 

щатни бройки: 1 при следните условия:

 

 1. Минимални изисквания, предвидени в нормативните актове за заемане на конкурсната длъжност:
 • образование:  Магистър;
 • професионален опит – 2 години;
 • минимален ранг за заемане на длъжността: ІV младши.

 

 1. Специфични изисквания за конкурсната длъжност:

 

ИМЕ НА ИЗИСКВАНЕ:

Придобита специалност: ВиК, Хидротехническо или Хидромелиоративно строителство, Геодезия или друга подходяща специалност в следните направления: Общо инженерство, Машинно инженерство, Архитектура строителство и геодезия от областта на висше образование - Технически науки.

НОРМАТИВЕН АКТ:

Наредба за условията и реда за осъществяване на техническата и безопасната експлоатация на язовирните стени и на съоръженията към тях, както и на контрол за техническото им състояние - чл. 212

 

 1. Допълнителни изисквания за заемане на длъжността, съгласно утвърдена длъжностна характеристика:
 • Добра компютърна грамотност- MS Office.

 

 1. Начин за провеждане на конкурса:
 • Тест
 • Интервю

 

 1. Необходими документи, които кандидатите следва да представят за участие в конкурса:
 • Заявление за участие в конкурс;
 • Декларация по чл. 17, ал. 2 от НПКДС;
 • Копие от диплома;
 • Копие от документ, удостоверяващ трудов или служебен стаж.
 • Копие от други допълнителни документи, удостоверяващи област, в която е придобит професионалният опит.

 

Документите на кандидатите следва да бъдат представени лично или чрез упълномощено лице с нотариално заверено пълномощно до 01.06.2018, в Центъра за административно обслужване /на партерния етаж/ в сградата Областна администрация-Перник, адрес: гр.Перник, пл. „Св. Иван Рилски” 1Б

Списъците и всички съобщения във връзка с конкурса ще се обявяват на информационното табло в сградата на ОА-Перник, както и на интернет страницата на ОА – Перник: http://www.pk.government.bg

 1. Размер на основната заплата за длъжността – 816,00 лв.

 

Описание на длъжността: Изпълнение на дейностите, заложени в нормативната уредба и имащи отношение към политиката за околната среда и водите и превенцията на риска от бедствия.

 

Лице за контакт: Светлана Петкова – главен експерт „Човешки ресурси”, тел: 076 64 99 53; 0889 676 762.

Търсене
Приемен ден на областния управител
Електронна пощенска кутия