Областни съвети и комисии

График за провеждане на областните съвети и комисии през 2020 г.


Комисия/Съвет

Акт за създаване

Правилник

Състав

Протоколи

1

Областен съвет за развитие

Заповед №РР-12/12.12.2019 г.

Утвърден
правилник на
заседание на
Съвета
проведено на 08.02.2013г.

Председател:
инж. Емил Костадинов

Секретар:
Ваня Банкова

Архив

Протокол от 16.03.2018 г. (1)

Протокол от 16.03.2018 г. (2)
Протокол от 27.03.2019 г.

Протокол 18.12.2019 г. - 1

Протокол 18.12.2019 г. - 2

Протокол от 16.01.2020 г.

 2

Областен съвет по условия на труд

Заповед №РД - 5 от 10.01.2020 г

Утвърден
правилник на
заседание на
Съвета
проведено на 11.05.2016г.

Председател:
инж. Емил Костадинов

Секретар:
Ваня Банкова

Архив 

3

Областен съвет за сътрудничество по етнически и интеграционни въпроси

Заповед № РД - 161/ 07.11.2017 г.  

Заповед № РД-3/03.01. 2020 г.

 

Председател:
инж. Емил Костадинов

Секретар:
Марчела Василева

Архив

Областна стратегия за интегриране на ромите 2013-2020 г.

Протокол 04.12.2018 г.

Протокол 03.12.2019 г.

4

Областен съвет за тристранно сътрудничество

;Заповед №РД - 84 /25.06.2020 г

Утвърден
правилник на
заседание на
Съвета
на 19.04.16 г.

Председател:
инж. Емил Костадинов

Секретар:
Михаела Асенова

Архив5

Областен съвет за устойчиво енергийно развитие

Заповед № РР - 15/18.09.2018 г.

Заповед ОСУЕР № PP-1/10.01.2019 г.

Утвърден правилник на заседание на Съвета проведено на 30.11.2018 г.

Председател:
инж. Васил Павлов

Секретар:

Архив

Протокол 30.11.2018 г.

Годишен отчет на отоплявани и охлаждани сгради държавна собственост по чл. от ЗЕЕ

Годишен отчет за изпълнение на общинските програми по енергийна ефективност по чл.12

 Годишен отчет за изпълнението на общинските програми по чл. 9 от ЗЕВИ


Протокол 24.01. 2020 г.

           
6

Областен съвет за противодействие на корупцията

Заповед № РД -73/ 15.05.2020г

Утвърден
правилник на заседание на
Съвета
проведено на 07.02.2012г.

Председател:
инж. Емил Костадинов

Секретар: Венеция Огнянова

Архив

Протокол 17.05.18 г.

 

План за работа

на съвета за 2018 г.

 

7

Областен съвет по сигурност

Заповед №ОМП-8/29.05.2020 г.

Няма правилник 
Закон за отбраната и въоръженните сили

Председател:
инж. Емил Костадинов

Секретар:
Красимир Борисов

Архив

 8

Областен съвет за намаляване на риска от бедствия

Заповед № РД-76/29.05.2020 г. Правила за работа на съвета, утвърдени на заседание на 10.10.2017 г.

Председател:
инж. Емил Костадинов

Секретар:
Марияна Михайлова

Технически секретар:
Красимир Борисов

Архив

9

Областен съвет по земеделие и гори

Заповед № РД-121/09.10.2018 г.

Утвърден правилник на заседание на Съвета
проведено на 13.11.2017г.

Председател:
инж. Васил Павлов

Секретар:
Диана Кирилова

Архив

Протокол ОСЗГ 07.12.2018 г.

-26.06.2019 г.
-27.11.2019 г.

10

Областен експертен съвет по устройство на територията

На основание чл.4,ал.2 от ЗУТ

Утвърден правилник на заседание на Съвета
проведено на
19.08.2016 г.

Председател:

Архив

Протокол 15.03.2019 г.11

Комисия по заетост към областния съвет за развитие

Заповед №РД-39/13.02.2020 г


Утвърден
правилник на заседание на Комисията с
Протокол № 2 от 2010г.

Председател:
инж. Емил Костадинов

Секретар:
Росен Симеонов

Технически секретар:
Ваня Банкова

Архив

Протокол 13.02.18 г.

 

Протокол 27.03.2018 г.


Протокол 18.04.2018 г.

Протокол 14.08.2018 г.


Протокол 18.10.2018 г.

Протокол 12.02.2019 г.

Протокол 26.03.2019 г.

Протокол 17.04.2019 г.

Протокол 17.10.2019 г.

*Приложение към протокола: 

ДОКЛАД ЗА РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ АНКЕТНО ПРОУЧВАНЕ ЗА ПОТРЕБНОСТИТЕ ОТ РАБОТНА СИЛА В ОБЛАСТ ПЕРНИК  (1 АВГУСТ - 20 СЕПТЕМВРИ 2019 Г.);

Протокол 03.02.2020 г.

Протокол 06.11.2020 г.

12

Епизоотична комисия

Заповед №РД-103/12.12.2019 г.

Правилникът
е приет на
заседание на комисията
през 2012г.

Председател:
инж. Емил Костадинов

Секретар:
Ваня Банкова

АрхивПротокол от 03.09.2018 г.


Протокол 12.04.2019 г. 

Протокол 29.05.2019 г.

Протокол 16.07.2019 г.

Протокол 22.07.2019 г.

Протокол 29.07.2019 г.

Протокол 31.07.2019 г.

Протокол 05.08.2019 г.

Протокол 12.08.2019 г.

Протокол 19.08.2019 г.

Протокол 21.08.2019 г.

Протокол 27.08.2019 г.

Протокол 03.09.2019 г.

Протокол 10.09.2019 г.

Протокол 27.09.2019 г.

Протокол 01.10.2019 г.

Протокол 08.10.2019 г.

Протокол 15.10.2019 г.

Протокол 29.11.2019 г.

Протокол 18.12.2019 г.

Протокол 14.01.2020 г.

Протокол 04.02.2020 г.

Протокол 18.02.2020 г.

Протокол 08.05.2020 г.

Доклад за дейността на Епизоотичната комисия

13

Областна комисия по транспорт

Заповед № РД-19/15.01.2020 г.

Утвърден
правилник на
заседание на Комисията 
проведено на 22.06.2017г.

Председател:
инж. Емил Костадинов

Секретар:
Диана Кирилова

Архив

Протокол 09.01.18 г.

Протокол 28.11.2018 г.
Протокол 13.02.2019 г.
Протокол 08.08.2019 г.
Протокол 23.07.2020 г.

 14

Областна комисия по безопасност на движението по пътищата

Заповед №РД-117/28.08.2020 г.

ПРАВИЛНИК ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА И ДЕЙНОСТТА НА ОБЛАСТНА КОМИСИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТ НА ДВИЖЕНИЕТО НА ОБЛАСТ ПЕРНИК

Областна стратегия за подобряване безопасността на движението по пътищата на област Перник (2011-2020 г.)

Годишен доклад за дейността по подобряване на безопасността на движението по пътищата в област Перник през 2018 г. и План-програма за периода 2019 - 2020 г.

Председател:
Иво Иванов

Секретар:
Александър Александров

Архив


Протокол 10.01.2018 г.

Протокол 07.03.18 г.


Протокол 17.09.2018 г.

Протокол 13.11.2018 г.

Протокол 27.03.2019 г.

Протокол 12.09.2019 г.

Протокол 21.01.2020 г.

 15

Областна комисия "Военни паметници"

Заповед ОМП-10/16.07.2020 г.

Правила за работа на
комисията, утвърдени на заседание на 04.12.2017 г.

Председател:
инж. Емил Костадинов

Секретар:
Красимир Борисов

Архив

16

Постоянно действаща комисия за работа с предложенията и сигналите на граждани, организации и омдбусмана.

Заповед № РД - 89/03.07.2020 г.

Правила за работа
на комисията - утвърдени със
Заповед № РД-77 /06.06.2017г.

Председател:
Иво Иванов

Секретар:
Иванна Венева

Архив

Протоколи:

-17.01.18 г.

-01.02.18 г.

-01.03.18 г.

-22.03.18 г.

-18.05.18 г.

-07.06.18 г.
-06.07.18 г.
-25.07.2018 г.
-03.10.2018 г.
-08.11.2018 г.
-26.11.2018 г.
-12.12.2018 г.
-14.01.2019 г.
-28.03.2019 г.
-14.06.2019 г.
-16.07.2019 г.
-06.08.2019 г.
-24.10.2019 г.
-04.12.2019 г.
- 30.12.2019 г.
-31.01.2020 г. 
-14.02.2020 г.
-24.07.2020 г.
-18.11.2020 г.

- Годишен доклад за 2018 г.


17

Комисия за обследване на техническото и експлоатационното състояние на язовирните стени и на съоръженията към тях

Заповед № РД-116/28. 08. 2020 г.

Няма правилник  Закон за водите

Председател:
Диана Кирилова


Архив

ГРАФИК ПРОВЕРКИ 2020 г.

ГРАФИК ПРОВЕРКИ 2019 Г.


- Протокол от работна среща във връзка с промените в Закона за водите касаещи язовирите (16.08.2018 г.) 

Заповед №РД -135 /23.10.2020 г.

График за извършване на класификация на язовирите

18 Областен щаб за изпълнение на областния план за защита при бедствия и за взаймодействия с националния щаб

Заповед № ОМП - 7/29.05.2020 г.

  Председател:
инж. Емил Костадинов

Секретар:
Красимир Борисов

Архив

Заповед №ОМП-2/27.01.2020 г. За обявяване на бедствено положение 

Протокол 27.01.2020 г.

Протокол 30.01.2020 г.

Заповед №ОМП-3/30.01.2020 г.

Заповед № ОМП -4/31.012020 г

Заповед ОМП-5/03.02.2020 г.

Протокол 06.02.2020 г.

Протокол 13.02.2020 г.

19 Областен координационен център Заповед № РД-2/03.01.2020 г. Правилник за организацията и дейността на Областния координационен център Председател: инж. Емил Костадинов

Секретар: Марчела Василена
Протокол 10.09.2018 г.
20

Областен съвет за правата на хората с увреждания


 Заповед №РД -101/11.12.2019 г. Правилник за организацията и дейността на Областния съвет за правата на хората с увреждания Председател: Емил Костадинов

Секретар:
Михаела Асенова

Протокол №1/17.12.2019 г.

  График за провеждане на заседания на Областните съвети и комисии през 2016 г.
  График за провеждане на заседания на Областните съвети и комисии през 2017 г.
  График за провеждане на заседания на Областните съвети и комисии през 2018 г.

  График за провеждане на заседания на Областните съвети и комисии през 2019 г.


Наименование Последно обновен на Брой тегления
18.11.2020 г.pdf 23.11.2020 13:13 4 Изтегли
График за извършване на класификация.docx 30.10.2020 16:40 18 Изтегли
Заповед №РД -135.doc 30.10.2020 16:36 11 Изтегли
Протокол 06.11.2020 г..pdf 06.11.2020 11:41 13 Изтегли

Търсене

Приемен ден на областния управител

Електронна пощенска кутия