Новини
Обявление на Министерството на околната среда и водите
24.03.2020

Министерството на околната среда и водите съобщава, че съгласно разпоредбите на чл. чл.12, ал.1 от Закона за биологичното разнообразие, са изготвен проект на заповед на защитена зона за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна BG0000134 „Чокльово блато”.

Защитената зона е разположена в землищата на с. Байкалско, община Радомир, област Перник и с. Буново, община Кюстендил, област Кюстендил.

Пълният текст на проекта на заповед е публикуван на Интернет страницата на министерство на околната среда и водите - https://www.moew.government.bg/, тема „Природа“, подтема „Обществени обсъждания“ и е на разположение в административната сграда на Регионална инспекция по околната среда и водите РИОСВ Перник (гр. Перник, ул. "Благой Гебрев" № 15, ет. 1).

В едномесечен срок заинтересованите лица могат да представят на министъра на околната среда и водите мотивирани писмени становища, възражения и предложения относно посочените в проекта на заповед режими.

Прикачени файлов:

Заповед

Карта

Търсене
Приемен ден на областния управител
Електронна пощенска кутия