Конкурси

СПИСЪК НА ДОПУСНАТИТЕ И НЕДОПУСНАТИТЕ КАНДИДАТИ ЗА ДЛЪЖНОСТТА "МЛАДШИ ЕКСПЕРТ - АДМИНИСТРАТИВЕН КОНТРОЛ", ДИРЕКЦИЯ "АКРРДС" В ОБЛАСТНА АДМИНИСТРАЦИЯ - ПЕРНИК
15.10.2018
СПИСЪК НА ДОПУСНАТИТЕ И НЕДОПУСНАТИТЕ КАНДИДАТИ ЗА ДЛЪЖНОСТТА „МЛАДШИ ЕКСПЕРТ – АДМИНИСТРАТИВЕН КОНТРОЛ”, ДИРЕКЦИЯ „АКРРДС” В ОБЛАСТНА АДМИНИСТРАЦИЯ – ПЕРНИК,   Конкурсната комисия, назначена със Заповед № РД-120/09.10.2018г. на областния управител на област Перник, реши: Допуска до конкурс кандидатите: 1. Камелия Любомирова Александрова; 2. Владислав Валериев Василев; 3. Стефани Ивова Митова; 4. Иванна Вескова Апостолова-Венева; 5. Филипа Красимирова Велинова; 6. Ина Първанова Иванова; 7. Снежа Сашова Стоева; 8. Евелина Йорданова Вучева; 9. Емилия Горянова Горянова; 10. Силвия Яворова Тодорова; 11. Красимира Любомирова Иванова; 12. Весела Кирилова Александрова.   Не допуска до конкурс: Име, презиме, фамилия:                                      Станислава Емилиова Симеонова                   Основание за недопускане:Представените документи не удостоверяват образователно-квалификационната степен на завършено образование   Посочените кандидати трябва да се явят на тест...

Обявление - Конкурс за длъжността "Младши експерт - Административен контрол" в дирекция "Административен контрол, регионално развитие и държавна собственост" в Областна администрация - Перник
27.09.2018
ОБЛАСТНА АДМИНИСТРАЦИЯ ПЕРНИК На основание чл.10а, ал.2 от ЗДСл, във връзка чл.14, ал.1 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители, ОБЯВЯВА КОНКУРС ЗА  ДЛЪЖНОСТ „МЛАДШИ ЕКСПЕРТ – АДМИНИСТРАТИВЕН КОНТРОЛ” в Дирекция  „Административен контрол, регионално развитие и държавна собственост” в Областна администрация - Перник,   щатни бройки: 1 при следните условия:   Минимални изисквания, предвидени в нормативните актове за заемане на конкурсната длъжност: степен на завършено образование – висше, образователно-квалификационна степен „професионален бакалавър по … ” професионален опит – не се изисква; ранг за заемане на длъжността – V младши.   Допълнителни изисквания за заемане на длъжността, съгласно утвърдена длъжностна характеристика: Област на висше образование – „Социални, стопански и правни науки”, Професионално направление...

СПИСЪК НА ДОПУСНАТИТЕ И НЕДОПУСНАТИТЕ КАНДИДАТИ ЗА ДЛЪЖНОСТТА „СТАРШИ ЮРИСКОНСУЛТ”, ДИРЕКЦИЯ „АПОФУС” В ОБЛАСТНА АДМИНИСТРАЦИЯ – ПЕРНИК
03.09.2018
Конкурсната комисия, назначена със Заповед №РД-106/31.08.2018 г. на областния управител на област Перник, реши: Допуска до конкурс кандидатите: 1. Силвия Василева Свиленова; 2. Милена Валентинова Василева; 3. Михаела Петрова Асенова; 4. Георги Стоянов Грозданов Не допуска до конкурс: - Посочените кандидати трябва да се явят на тест на 14.09.2018 г. от 10.00 часа в сградата на Областна администрация – Перник, пл. „Св. Иван Рилски” № 1Б, партерен етаж, заседателна зала „Ерма”. Резултатите от теста ще бъдат обявени на кандидатите на 14.09.2018 г. в 12.00 часа, в сградата на ОА – Перник, пл. „Св. Иван Рилски” № 1Б, партерен етаж, заседателна зала „Ерма”. Кандидат, постигнал резултат от теста над минималния,...

Обявление - Конкурс за длъжността "Старши юрисконсулт" в Дирекция "Административно-правно обслужване, финанси и управление на собствеността" в Областна администрация - Перник
16.08.2018
ОБЛАСТНА АДМИНИСТРАЦИЯ ПЕРНИК На основание чл.10а, ал.2 от ЗДСл, във връзка чл.14, ал.1 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители, ОБЯВЯВА КОНКУРС ЗА  ДЛЪЖНОСТ „СТАРШИ ЮРИСКОНСУЛТ” в Дирекция  „Административно-правно обслужване, финанси и управление на собствеността" в Областна администрация - Перник,   щатни бройки: 1 при следните условия:   Минимални изисквания, предвидени в нормативните актове за заемане на конкурсната длъжност: образование:  Магистър; професионален опит –1 година; минимален ранг за заемане на длъжността: V младши.   Специфични изисквания за конкурсната длъжност:   ИМЕ НА ИЗИСКВАНЕ: Придобита юридическа правоспособност НОРМАТИВЕН АКТ: Закон за съдебната власт   Допълнителни изисквания за заемане на длъжността, съгласно утвърдена длъжностна характеристика: - Област на висше образование – „Социални, стопански и правни науки”, Професионално направление...

СПИСЪК НА ДОПУСНАТИТЕ И НЕДОПУСНАТИТЕ КАНДИДАТИ ЗА ДЛЪЖНОСТТА „ГЛАВЕН ЕКСПЕРТ – РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ”, ДИРЕКЦИЯ „АКРРДС” В ОБЛАСТНА АДМИНИСТРАЦИЯ – ПЕРНИК
08.06.2018
Конкурсната комисия, назначена със Заповед № РД-75/04.06.2018 г. на областния управител на област Перник, реши: Допуска до конкурс кандидатите: Анита Радославова Христова; Мая Симеонова Александрова.   Не допуска до конкурс: - НЯМА   Посочените кандидати трябва да се явят на тест на 18.06.2018 г. от 10.00 часа в сградата на Областна администрация – Перник, пл. „Св. Иван Рилски” № 1Б, партерен етаж, заседателна зала „Ерма”. Резултатите от теста ще бъдат обявени на кандидатите на 18.06.2018 г. в 11.30 часа, в сградата на ОА – Перник, пл. „Св. Иван Рилски” № 1Б, партерен етаж, заседателна зала „Ерма”. Кандидат, постигнал резултат от теста над минималния, ще се яви на интервю на 18.06.2018...

Обявление - Конкурс за длъжността" Главен експерт "Регионално развитие"
23.05.2018
ОБЛАСТНА АДМИНИСТРАЦИЯ ПЕРНИК На основание чл.10а, ал.2 от ЗДСл, във връзка чл.14, ал.1 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители, ОБЯВЯВА КОНКУРС ЗА  ДЛЪЖНОСТ „ГЛАВЕН ЕКСПЕРТ – РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ " в Дирекция "Административен контрол, регионално развитие и държавна собственост" в Областна администрация - Перник,   щатни бройки: 1 при следните условия:   Минимални изисквания, предвидени в нормативните актове за заемане на конкурсната длъжност: образование:  Магистър; професионален опит – 2 години; минимален ранг за заемане на длъжността: ІV младши.   Специфични изисквания за конкурсната длъжност:   ИМЕ НА ИЗИСКВАНЕ: Придобита специалност: ВиК, Хидротехническо или Хидромелиоративно строителство, Геодезия или друга подходяща специалност в следните направления: Общо инженерство, Машинно инженерство, Архитектура строителство и геодезия от...

Търсене
Приемен ден на областния управител
Електронна пощенска кутия