Конкурси

Асоциация по водоснабдяване и канализация - Перник обявява конкурс за длъжността "Вик ЕКСПЕРТ"
26.08.2020
  АСОЦИАЦИЯ ПО ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ-ПЕРНИК На основание чл. 49, ал. 2 от Правилника за организацията и дейността на асоциациите по водоснабдяване и канализация, във връзка с чл. 91 от Кодекса на труда ОБЯВЯВА КОНКУРС ЗА  ДЛЪЖНОСТТА „ВиК ЕКСПЕРТ” в Асоциация по водоснабдяване и канализация - Перник,   щатни бройки: 1 при следните условия:   Минимални изисквания, предвидени в нормативните актове за заемане на конкурсната длъжност: степен на завършено образование – висше, образователно-квалификационна степен „магистър”   Допълнителни изисквания за заемане на длъжността, съгласно утвърдена длъжностна характеристика: Област на висше образование – „Технически науки” – инженерно в областта на ВиК Компютърна грамотност- MS Office.   Начин за провеждане на конкурса: Тест Интервю   Необходими документи, които кандидатите следва да представят за...

ОКОНЧАТЕЛНИТЕ РЕЗУЛТАТИ НА КАНДИДАТИТЕ ОТ ПРОВЕДЕНИТЕ НА 22.07.2020 г. КОНКУРС ЗА ДЛЪЖНОСТТА длъжност „ Старши експерт Регионално развитие“ в Дирекция "Административен контрол, регионално развитие и държавна собственост" в Областна администрация - Перник
23.07.2020
Приложение № 8 към чл. 43, ал. 2  (Изм. - ДВ, бр. 9 от 2020 г., в сила от 31.01.2020 г.)   ФОРМУЛЯР ЗА ОКОНЧАТЕЛНИТЕ РЕЗУЛТАТИ НА КАНДИДАТИТЕ   Формулярът се попълва с резултатите, получени при провеждане на конкурса по избрания начин и при интервюто      Име, презиме и фамилия на кандидата   Резултат от начина по чл. 33   Коефи- циент     Резултат от интер- вюто   Коефи- циент     Окончателен  резултат 1.      Александър Стойнев Александров   19  3 61  5         362   Подписи на членовете на конкурсната комисия:        1.        2.        3.         Дата: 22.07.2020г.  

ОКОНЧАТЕЛНИТЕ РЕЗУЛТАТИ НА КАНДИДАТИТЕ ОТ ПРОВЕДЕНИТЕ НА 22.07.2020 г. КОНКУРС ЗА ДЛЪЖНОСТТА длъжност „Младши експерт-мрежова и информационна сигурност“ в Дирекция "Административно-правно обслужване, финанси и управление на собствеността" в Областна администрация - Перник
23.07.2020
Приложение № 8 към чл. 43, ал. 2  (Изм. - ДВ, бр. 9 от 2020 г., в сила от 31.01.2020 г.)   ФОРМУЛЯР ЗА ОКОНЧАТЕЛНИТЕ РЕЗУЛТАТИ НА КАНДИДАТИТЕ   Формулярът се попълва с резултатите, получени при провеждане на конкурса по избрания начин и при интервюто      Име, презиме и фамилия на кандидата   Резултат от начина по чл. 33   Коефи- циент     Резултат от интер- вюто   Коефи- циент     Окончателен  резултат 1.      Христо Руменов Спасов   19  3 63  5         372   Подписи на членовете на конкурсната комисия:        1.        2.        3.         Дата: 22.07.2020г.  

ОКОНЧАТЕЛНИТЕ РЕЗУЛТАТИ НА КАНДИДАТИТЕ ОТ ПРОВЕДЕНИТЕ НА 22.07.2020 г. КОНКУРС ЗА ДЛЪЖНОСТТА длъжност „Финансов контрольор” в Областна администрация - Перник
23.07.2020
Приложение № 8 към чл. 43, ал. 2  (Изм. - ДВ, бр. 9 от 2020 г., в сила от 31.01.2020 г.)   ФОРМУЛЯР ЗА ОКОНЧАТЕЛНИТЕ РЕЗУЛТАТИ НА КАНДИДАТИТЕ   Формулярът се попълва с резултатите, получени при провеждане на конкурса по избрания начин и при интервюто     Име, презиме и фамилия на кандидата   Резултат от начина по чл. 33   Коефи- циент     Резултат от интер- вюто   Коефи- циент     Окончателен  резултат 1.      Иван Боянов Пенков   19  3 63  5         372   Подписи на членовете на конкурсната комисия:        1.        2.        3.         Дата: 22.07.2020г.  

Протокол за допуснатите и недопуснатите кандидати за длъжността „Финансов контрольор“
13.07.2020
Приложение № 4 към чл. 20, ал. 5 (Изм. - ДВ, бр. 9 от 2020 г., в сила от 31.01.2020 г.)   ПРОТОКОЛ за допуснатите и недопуснатите кандидати за длъжността „Финансов контрольор“ (наименование на длъжността) в Областна администрация Перник (наименование на звеното)  I. Таблица за преценка на представените документи от кандидатите 1. Изисквани документи от кандидатите за длъжността съгласно обявата: - Посочват се документите, които се изискват от кандидатите съгласно обявата - декларация, копия от документи за образователно-квалификационна степен и др. 2. Изисквания към качествата на кандидатите за длъжността съгласно обявата: - Посочват се минималните и специфичните изисквания, които са посочени в обявата по реда на чл. 13, ал. 1 и на които...

Протокол за допуснатите и недопуснатите кандидати за длъжността „Старши експерт Регионално развитие“
13.07.2020
Приложение № 4 към чл. 20, ал. 5 (Изм. - ДВ, бр. 9 от 2020 г., в сила от 31.01.2020 г.)   Приложение № 4 към чл. 20, ал. 5 (Изм. - ДВ, бр. 9 от 2020 г., в сила от 31.01.2020 г.)   ПРОТОКОЛ за допуснатите и недопуснатите кандидати за длъжността „Старши експерт регионално развитие“ (наименование на длъжността) в административно звено  Дирекция „АКРРДС“ (наименование на звеното)  I. Таблица за преценка на представените документи от кандидатите 1. Изисквани документи от кандидатите за длъжността съгласно обявата: - Посочват се документите, които се изискват от кандидатите съгласно обявата - декларация, копия от документи за образователно-квалификационна степен и др. 2. Изисквания към качествата на кандидатите за длъжността съгласно...

Търсене
Приемен ден на областния управител
Електронна пощенска кутия