Конкурси

Протокол за допуснатите и недопуснатите кандидати за длъжността „Главен експерт Човешки ресурси“
26.03.2020
Приложение № 4 към чл. 20, ал. 5 (Изм. - ДВ, бр. 9 от 2020 г., в сила от 31.01.2020 г.)   ПРОТОКОЛ за допуснатите и недопуснатите кандидати за длъжността „Главен експерт Човешки ресурси“ (наименование на длъжността) в административно звено  Дирекция „АПОФУС“ (наименование на звеното)   I. Таблица за преценка на представените документи от кандидатите 1. Изисквани документи от кандидатите за длъжността съгласно обявата: - Посочват се документите, които се изискват от кандидатите съгласно обявата - декларация, копия от документи за образователно-квалификационна степен и др. 2. Изисквания към качествата на кандидатите за длъжността съгласно обявата: - Посочват се минималните и специфичните изисквания, които са посочени в обявата по реда на чл. 13, ал. 1...

Обявление - Конкурс за длъжност „Главен експерт – Човешки ресурси” в Дирекция "Административно-правно обслужване, финанси и управление на собствеността" в Областна администрация - Перник
09.03.2020
УТВЪРДИЛ: ИНЖ. ЕМИЛ КОСТАДИНОВ ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ   ОБЛАСТНА АДМИНИСТРАЦИЯ ПЕРНИК На основание чл. 10а, ал. 2 от Закона за държавния служител, във връзка чл. 14 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители, ОБЯВЯВА КОНКУРС ЗА  ДЛЪЖНОСТ „ГЛАВЕН ЕКСПЕРТ – ЧОВЕШКИ РЕСУРСИ” в Дирекция "Административно-правно обслужване, финанси и управление на собствеността" в Областна администрация - Перник,   щатни бройки: 1 при следните условия:  Минимални изисквания, предвидени в нормативните актове за заемане на конкурсната длъжност: степен на завършено образование – висше, образователно-квалификационна степен „бакалавър” професионален опит – 2 години; ранг за заемане на длъжността – IV младши.   Допълнителни изисквания за заемане на длъжността, съгласно утвърдена длъжностна характеристика: Област на висше образование –...

СПИСЪК НА ДОПУСНАТИТЕ И НЕДОПУСНАТИТЕ КАНДИДАТИ ЗА ДЛЪЖНОСТТА "МЛАДШИ ЕКСПЕРТ - АДМИНИСТРАТИВЕН КОНТРОЛ", ДИРЕКЦИЯ "АКРРДС" В ОБЛАСТНА АДМИНИСТРАЦИЯ - ПЕРНИК
15.10.2018
СПИСЪК НА ДОПУСНАТИТЕ И НЕДОПУСНАТИТЕ КАНДИДАТИ ЗА ДЛЪЖНОСТТА „МЛАДШИ ЕКСПЕРТ – АДМИНИСТРАТИВЕН КОНТРОЛ”, ДИРЕКЦИЯ „АКРРДС” В ОБЛАСТНА АДМИНИСТРАЦИЯ – ПЕРНИК,   Конкурсната комисия, назначена със Заповед № РД-120/09.10.2018г. на областния управител на област Перник, реши: Допуска до конкурс кандидатите: 1. Камелия Любомирова Александрова; 2. Владислав Валериев Василев; 3. Стефани Ивова Митова; 4. Иванна Вескова Апостолова-Венева; 5. Филипа Красимирова Велинова; 6. Ина Първанова Иванова; 7. Снежа Сашова Стоева; 8. Евелина Йорданова Вучева; 9. Емилия Горянова Горянова; 10. Силвия Яворова Тодорова; 11. Красимира Любомирова Иванова; 12. Весела Кирилова Александрова.   Не допуска до конкурс: Име, презиме, фамилия:                                      Станислава Емилиова Симеонова                   Основание за недопускане:Представените документи не удостоверяват образователно-квалификационната степен на завършено образование   Посочените кандидати трябва да се явят на тест...

Обявление - Конкурс за длъжността "Младши експерт - Административен контрол" в дирекция "Административен контрол, регионално развитие и държавна собственост" в Областна администрация - Перник
27.09.2018
ОБЛАСТНА АДМИНИСТРАЦИЯ ПЕРНИК На основание чл.10а, ал.2 от ЗДСл, във връзка чл.14, ал.1 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители, ОБЯВЯВА КОНКУРС ЗА  ДЛЪЖНОСТ „МЛАДШИ ЕКСПЕРТ – АДМИНИСТРАТИВЕН КОНТРОЛ” в Дирекция  „Административен контрол, регионално развитие и държавна собственост” в Областна администрация - Перник,   щатни бройки: 1 при следните условия:   Минимални изисквания, предвидени в нормативните актове за заемане на конкурсната длъжност: степен на завършено образование – висше, образователно-квалификационна степен „професионален бакалавър по … ” професионален опит – не се изисква; ранг за заемане на длъжността – V младши.   Допълнителни изисквания за заемане на длъжността, съгласно утвърдена длъжностна характеристика: Област на висше образование – „Социални, стопански и правни науки”, Професионално направление...

СПИСЪК НА ДОПУСНАТИТЕ И НЕДОПУСНАТИТЕ КАНДИДАТИ ЗА ДЛЪЖНОСТТА „СТАРШИ ЮРИСКОНСУЛТ”, ДИРЕКЦИЯ „АПОФУС” В ОБЛАСТНА АДМИНИСТРАЦИЯ – ПЕРНИК
03.09.2018
Конкурсната комисия, назначена със Заповед №РД-106/31.08.2018 г. на областния управител на област Перник, реши: Допуска до конкурс кандидатите: 1. Силвия Василева Свиленова; 2. Милена Валентинова Василева; 3. Михаела Петрова Асенова; 4. Георги Стоянов Грозданов Не допуска до конкурс: - Посочените кандидати трябва да се явят на тест на 14.09.2018 г. от 10.00 часа в сградата на Областна администрация – Перник, пл. „Св. Иван Рилски” № 1Б, партерен етаж, заседателна зала „Ерма”. Резултатите от теста ще бъдат обявени на кандидатите на 14.09.2018 г. в 12.00 часа, в сградата на ОА – Перник, пл. „Св. Иван Рилски” № 1Б, партерен етаж, заседателна зала „Ерма”. Кандидат, постигнал резултат от теста над минималния,...

Обявление - Конкурс за длъжността "Старши юрисконсулт" в Дирекция "Административно-правно обслужване, финанси и управление на собствеността" в Областна администрация - Перник
16.08.2018
ОБЛАСТНА АДМИНИСТРАЦИЯ ПЕРНИК На основание чл.10а, ал.2 от ЗДСл, във връзка чл.14, ал.1 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители, ОБЯВЯВА КОНКУРС ЗА  ДЛЪЖНОСТ „СТАРШИ ЮРИСКОНСУЛТ” в Дирекция  „Административно-правно обслужване, финанси и управление на собствеността" в Областна администрация - Перник,   щатни бройки: 1 при следните условия:   Минимални изисквания, предвидени в нормативните актове за заемане на конкурсната длъжност: образование:  Магистър; професионален опит –1 година; минимален ранг за заемане на длъжността: V младши.   Специфични изисквания за конкурсната длъжност:   ИМЕ НА ИЗИСКВАНЕ: Придобита юридическа правоспособност НОРМАТИВЕН АКТ: Закон за съдебната власт   Допълнителни изисквания за заемане на длъжността, съгласно утвърдена длъжностна характеристика: - Област на висше образование – „Социални, стопански и правни науки”, Професионално направление...

Търсене
Приемен ден на областния управител
Електронна пощенска кутия