Публична покана за „Извършване на СМР - дейности на сгради в режим на етажна собственост”

Дата на публикуване: 12.02.2016 15:28

Публична покана за участие в обществена поръчка с предмет на дейност:

„Извършване на строително-монтажни работи на сгради  в режим на етажна собственост по две обособени позиции, във връзка с Решение № 1/11.02.2013 г. на Междуведомствената комисия за възстановяване и подпомагане към Министерски съвет“

По две обособени позиции:

Обособена позиция № 1 „Извършване на неотложни аварийно-ремонтни работи  по фасадата на административна сграда с адрес: гр. Перник, пл.“Св. Иван Рилски“ № 1Б“

Обособена позиция № 2 „Извършване на строително-ремонтни работи по аварийно възстановяване на административна сграда с адрес: гр. Перник, пл. „Кракра Пернишки” 1, гр. Перник “.

Номер на поканата: 9020838 (публичната покана не е активна).

Съдържание на документацията

Публична покана по образец на АОП - продължава

Публична покана по образец на АОП - продължение

Приложение 1 - условия за участие - продължава
Приложение 1 - условия за участие - продължение

Приложение 2 - методика за оценка

Приложение 3 - техническо задание

Образци на документите: КСС


 1. Публична покана за „Извършване на СМР - дейности на сгради в режим на етажна собственост” - Текуща страница
 2. Обществени поръчки след 15.04.2016 г.
 3. Обществени поръчки до 15.04.2016 г.
 4. Обществени поръчки
 5. Вътрешни правила
 6. Покана за избор на изпълнител по реда на раздел IVа от вътрешните правила за обществени поръчки в ОА
 7. СЪОБЩЕНИЕ
 8. Покана за провеждане на избор за изпълнител по чл.14 ал.5 от ЗОП
 9. Избор на изпълнител за застраховка на сградата и имуществото на Областна администрация Перник
 10. Втора покана за провеждане на избор за изпълнител по реда на чл. 14, ал.5 от ЗОП
 11. Съобщение за класиране във връзка с доставка на канцеларски материали за ОА - Перник
 12. Покана за провеждане на избор за изпълнител
 13. Покана за провеждане на избор за изпълнител по реда на ЧЛ.14, АЛ.5
 14. Съобщение във връзка с изпълнението на дейности по проект ЦА12-22-36/04.06.2013г.
 15. Втора покана за провеждане на избор за изпълнител по реда на ЧЛ.14, АЛ.5
 16. Публична покана за подмяна на асансьорна уредба
 17. Съобщение във връзка с покана номер 32-03-68/22.04.2014
 18. Организиране и провеждане на обучения по ключови компетенции по проект ЦА12-22-36/04.06.2014
 19. Заповед за прекратяване на процедура за подмяна на асансьорна уредба
 20. Втора публична покана за подмяна на асансьорна уредба.
 21. Втора публична покана за абонаментна месечна поддръжка на зелени площи.
 22. Абонаментно извънгаранционно хардуерно, софтуерно сервизно обслужване на компютърната и периферна техника на Областна Администрация Перник
 23. Покана за направа на сигнално - указателна пътна маркировка вход - изход на ГКПП в с. Стрезимировци
 24. Обществена поръчка по чл.8 а от ЗОП - \\"Охрана на обекти под управлението на ОУ на Област Перник"
 25. Избор на изпълнител за организиране и провеждане на обучения по английски език, компютърна грамотност и два семинара
 26. Публична покана с №9048994 касаеща \\"Охрана на обекти под управлението на областния управител"
 27. Плащания по договори
 28. Покана за събиране на оферти за физическа охрана в Синдикален дом
 29. Съобщение във връзка с покана номер: 9029342

Търсене