Заповеди

Дата на публикуване: 14.04.2016 11:44


Заповед
РД-25/22.03.2019 г.
з
а определяне на пожароопасен сезон в горите на територията на област Перник
/assets/baneri/download-pdf.pngЗаповед
№ ОМП-3/22.05.2018 г.
за определяне на състава на Областната комисия за режимно и ограничително снабдяване

/assets/baneri/download-pdf.png Заповед
№ ОМП-2/19.04.2018 г.
за определяне за пожароопасен сезон в горите на територията на област Перник

/assets/baneri/download-pdf.pngЗаповед
№ РД-170/15.11.2017 г.
Утвърждаване на Вътрешни правила за определяне на вида, условията и реда за издаване и ползване на служебните карти в Областна администрация - Перник

 /assets/baneri/download-pdf.pngЗаповед
№ ОМП-20/28.07.2017 г.
за определяне на състава на Областната комисия за режимно и ограничително снабдяване

/assets/baneri/download-pdf.pngЗаповед
№ ОМП-13/22.05.2017 г.
за определяне на състава на Областната комисия за режимно и ограничително снабдяване

/assets/baneri/download-pdf.pngЗаповед
№ ОМП-8/16.03.2017 г.
за определяне на състава на Областната комисия за режимно и ограничително снабдяване

/assets/baneri/download-pdf.pngЗаповед
№ ОМП-5/10.03.2017 г.
за определяне за пожароопасен сезон в горите на територията на област Перник

/assets/baneri/download-pdf.png Заповед
АК-1/07.03.2017 г.
връщане за ново обсъждане на Решение №38 на Общински съвет Трън

/assets/baneri/download-pdf.png Заповед
 № РД - ОМП - 3/21.06.2016 г.
 за предприемане на срочни мерки за безопасно ползване на ХТС, открити рудници, кариери и сгуроотвали поддържането им в добро техническо състояние и подобряване на проводимостта на реките и деретата

/assets/baneri/download-pdf.png Заповед
 № РР-38/13.06.2016 г.
 за допускане изработване на проект за подробен устройствен план – план за застрояване (ПУП-ПЗ) на обект с регионално значение


Търсене