Търгове

Заповед ДС-37/11.05.2018 г., определяща спечелилия търг с явно наддаване
11.05.2018
ЗАПОВЕД№ ДС-37гр. Перник, 11.05.2018 г. На основание чл. 16, ал. 2 и чл. 19, ал. 1 от Закона за държавната собственост, чл. 13, ал. 5 от Правилника за прилагане на Закона за държавната собственост и Глава V от Правилника за прилагане на Закона за държавната собственост, както и въз основа на Заповед № ДС-28/05.04.2018 г, изменена със Заповед № ДС-33/08.05.2018 г. на Областния управител на област с административен център Перник и Протокол от 09.05.2018 г. от проведен търг с явно наддаване ОПРЕДЕЛЯМ: „ДУРОЛ“ ЕООД с ЕИК/БУЛСТАТ 204157990 и адрес на управление гр. Перник, ул. „Отец Паисий“ бл.3, вх. А, АП.12,...

Обявление за търг с явно наддаване за отдаване под наем на самостоятелен обект в сградата на Областна администрация Перник
05.04.2018
ЗАПОВЕД   № ДС-28 гр. Перник, 05.04.2018 г.   На основание чл. 32, ал. 1 от Закона за администрацията, чл. 19, ал. 1, във връзка с чл. 16, ал. 2 от Закона за държавната собственост и съгласно чл. 13, ал. 1, ал. 2 и ал. 5 и чл. 43 от Правилника за прилагане на Закона за държавната собственост.   Н А Р Е Ж Д А М :   Да се организира и проведе търг с явно наддаване, съгласно разпоредбите на глава V от ППЗДС за отдаване под наем на самостоятелен обект в сграда с идентификатор 55871.505.481.1.6 по КККР на гр. Перник, общ. Перник, обл. Перник, представляващ „Кафе –...

Търсене
Приемен ден на областния управител
Електронна пощенска кутия