Протокол от заседание на Регионалния съвет за развитие и Регионалния координационен комитет на Югозападен район, проведено на 20-21.09.2018 г. в гр. Сандански

Дата на публикуване: 02.10.2019 14:51
 Протокол от заседание на Регионалния съвет за развитие на Югозападен район, проведено на 20-21.09.2018 г. в гр. Сандански


Презентации и материали от заседанието на Регионалния съвет за развитие и Регионалния координационен комитет на Югозападен район, проведено на 20-21.09.2018 г. в гр. Сандански


 АКТУАЛИЗИРАН ДОКУМЕНТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ОБЛАСТНАТА СТРАТЕГИЯ ЗА РАЗВИТИЕ НА ОБЛАСТ КЮСТЕНДИЛ 2018-2020

 Комплексно управление на язовири – публична и частна държавна собственост

 Държавният прием за учебната 2018/2019 г. В СОФИЙСКА ОБЛАСТ – значим за устойчивото развитие на общините и областта

 ПРОЕКТ „Трансфер на иновации в здравеопазването“ № BG05M9OP001-4.001-0126-C01

 РЕГИОНАЛНО УПРАВЛЕНИЕ НА ОБРАЗОВАНИЕТО – КЮСТЕНДИЛ

 УНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО - СОФИЯ


МТСП:
 НАЦИОНАЛНА КЛАСИФИКАЦИЯ НА ПРОФЕСИИТЕ И ДЛЪЖНОСТИТЕ, 2011 г.
 "Анкетно проучване на потребностите на работодателите от работна сила"

БДЗБР:
 БДЗБР
 БДЗБР
 КАРТА НА УЧАСТЪЦИ С НАРУШЕНА ПРОВОДИМОСТ НА ТЕРИТОРИЯ ТА НА ЗАПАДНОБЕЛОМОРСКИ РАЙОН ЗА БАСЕЙНОВО УПРАВЛЕНИЕ
 Почистване на речните легла извън границите на урбанизираните територии


 1. т на Югозападен район, проведено на 20-21.09.2018 г. в гр. Сандански... - Текуща страница
 2. Протокол от съвместно заседание на Регионалния съвет за развитие на Югозападен район, проведено на 05-06.12.2017 г. в гр. Разлог
 3. Протокол от заседание на Регионалния съвет за развитие на Югозападен район, проведено на 25-26.10.2017 г. в гр. Банско
 4. Протокол от заседание на Регионалния съвет за развитие и Регионалния координационен комитет на Югозападен район
 5. Заседание на Регионалния съвет за развитие на Югозападен район - 27 юни - 28 юни 2017 г.
 6. Заседание на Регионалния съвет за развитие на Югозападен район - 01 юни - 02 юни 2017 г.
 7. Протокол от заседание на Регионалния съвет за развитие и Регионалния координационен комитет на Югозападен район, проведено на 04-05.04.2019 г. в гр. Разлог
 8. Протокол от заседание на Регионалния съвет за развитие и Регионалния координационен комитет на Югозападен район, проведено на 29-30.11.2018 г.
 9. Заседание на Регионалния съвет за развитие на Югозападен район - 26 януари - 27 януари 2017 г.
 10. Съвместно заседание на Регионалния съвет за развитие и Регионалния координационен комитет на Югозападен район - 13 декември -14 декември 2016 г.
 11. Протокол от заседание на Регионалния съвет за развитие на Югозападен район, проведено на 14-15.03.2018 г. в гр. Кюстендил
 12. Заседание на Регионалния съвет за развитие 17 ноември - 18 ноември 2016 г.
 13. Регионален план за развитие на Югозападен район - 2014 - 2020 г.
 14. Заседание на Регионалния съвет за развитие 02 декември - 04 декември 2015 г
 15. Заседание на Регионалния съвет за развитие 25 февруари - 26 февруари 2016 г.
 16. Заседание на Регионалния съвет за развитие 20 април - 22 април 2016 г.
 17. Заседание на Регионалния съвет за развитие - 30 юни-1юли 2016 г.
 18. Заседание на Регионалния съвет за развитие 08 септември - 09 септември 2016 г.
 19. Годишен доклад за наблюдение на изпълнението на Регионалния план за развитие на Югозападен район
 20. Заседание на Регионалния съвет за развитие на Югозападен район - 25 - 26 октомври 2017 г.

Търсене