Протокол от заседание на Регионалния съвет за развитие и Регионалния координационен комитет на Югозападен район, проведено на 20-21.09.2018 г. в гр. Сандански

 Протокол от заседание на Регионалния съвет за развитие на Югозападен район, проведено на 20-21.09.2018 г. в гр. Сандански


Презентации и материали от заседанието на Регионалния съвет за развитие и Регионалния координационен комитет на Югозападен район, проведено на 20-21.09.2018 г. в гр. Сандански


 АКТУАЛИЗИРАН ДОКУМЕНТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ОБЛАСТНАТА СТРАТЕГИЯ ЗА РАЗВИТИЕ НА ОБЛАСТ КЮСТЕНДИЛ 2018-2020

 Комплексно управление на язовири – публична и частна държавна собственост

 Държавният прием за учебната 2018/2019 г. В СОФИЙСКА ОБЛАСТ – значим за устойчивото развитие на общините и областта

 ПРОЕКТ „Трансфер на иновации в здравеопазването“ № BG05M9OP001-4.001-0126-C01

 РЕГИОНАЛНО УПРАВЛЕНИЕ НА ОБРАЗОВАНИЕТО – КЮСТЕНДИЛ

 УНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО - СОФИЯ


МТСП:
 НАЦИОНАЛНА КЛАСИФИКАЦИЯ НА ПРОФЕСИИТЕ И ДЛЪЖНОСТИТЕ, 2011 г.
 "Анкетно проучване на потребностите на работодателите от работна сила"

БДЗБР:
 БДЗБР
 БДЗБР
 КАРТА НА УЧАСТЪЦИ С НАРУШЕНА ПРОВОДИМОСТ НА ТЕРИТОРИЯ ТА НА ЗАПАДНОБЕЛОМОРСКИ РАЙОН ЗА БАСЕЙНОВО УПРАВЛЕНИЕ
 Почистване на речните легла извън границите на урбанизираните територии


Търсене
Приемен ден на областния управител
Електронна пощенска кутия