Областен съвет за тристранно сътрудничество

Дата на публикуване: 18.01.2021 13:29
Председател: д-р Симеон Василев
Секретар: Михаела Асенова
Акт за създаване
Правилник
Протоколи:

Протоколи (Архив):
Протокол 26.09.2017.
Заповед РД -25 от 28.02.2017.
Заповед РД-106 от 11.07.17 
Заповед РД-146/ 05.10.2017.
Протокол 04.12.2020 г. 1. Областен съвет за тристранно сътрудничество - Текуща страница
 2. Областен щаб за превенция и предотвратяване разпространението на COVID-19 на територията на Област Перник
 3. Областен съвет по условия на труд
 4. Областна комисия по транспорт
 5. Областен съвет за противодействие на корупцията
 6. Областен щаб за изпълнение на областния план за защита при бедствия и за взаймодействия с националния щаб
 7. Областна комисия по безопасност на движението по пътищата
 8. Постоянно действаща комисия за работа с предложенията и сигналите на граждани, организации и омдбусмана
 9. Областен съвет за развитие
 10. Областен съвет по сигурност
 11. Областна комисия \"Военни паметници\"
 12. Областен съвет за намаляване на риска от бедствия
 13. Комисия за обследване на техническото и експлоатационното състояние на язовирните стени и на съоръженията към тях
 14. Областен експертен съвет по устройство на територията
 15. Епизоотична комисия
 16. Комисия по заетост към областния съвет за развитие
 17. Областен съвет за сътрудничество по етнически и интеграционни въпроси
 18. Областен координационен център
 19. Областен съвет за правата на хората с увреждания
 20. Областен съвет за устойчиво енергийно развитие
 21. Областен съвет по земеделие и гори

Търсене